ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ละลาย

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ละลาย-, *ละลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละลาย[V] disappear, See also: vanish, dissolve, Syn. หายไป, หมดไป, สูญไป, Example: ทรัพย์สมบัติอันมากมายของเขาได้ละลายไปแล้ว
ละลาย[V] dissolve, Syn. สลายตัว, Example: วิตามินเอเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันตัวแรกที่นักโภชนาการค้นพบเมื่อแปดสิบปีก่อน, Thai definition: คลายตัวหรือทำให้คลายตัวซึมซาบสลายไปในน้ำหรือของเหลว
ละลาย[V] melt, See also: thaw, fuse, dissolve, Syn. หลอมเหลว, หลอมละลาย, Example: น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกเหนือละลายลงด้วยความร้อนของโลก, Thai definition: อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ละลายก. อาการที่ของแข็งเปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวด้วยความร้อน เช่น นํ้าแข็งละลาย
ละลายคลายตัวหรือทำให้คลายตัวซึมซาบสลายไปในนํ้าหรือของเหลว เช่น ยาละลาย เกลือละลายในนํ้า ละลายยาหอม ละลายนํ้าตาลในนํ้ากะทิ, โดยปริยายหมายความว่า หายไป, หมดไป, เช่น พอเห็นนํ้าตา ความโกรธแค้นก็ละลายหายไป เอาเงินไปละลายในวงไพ่หมด
ละลายอาการที่สารอย่างหนึ่งแผ่กระจายในสารอีกอย่างหนึ่งอย่างสมํ่าเสมอโดยไม่มีปฏิกิริยาเคมีต่อกัน เช่น คาร์บอนละลายในเหล็ก แอลกอฮอล์ละลายในนํ้า แก๊สออกซิเจนละลายในแก๊สไนโตรเจน ผลที่ได้เรียกว่า สารละลาย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dissolve, Physicallyละลาย [การแพทย์]
Fibrinolytic Effectละลายก้อนลิ่มเลือด [การแพทย์]
Lesions, Lyticละลายกระดูก [การแพทย์]
Like Dissolve Likeละลายในตัวทำละลายพวกเดียวกัน [การแพทย์]
Lipid-Solubleละลายในไขมัน [การแพทย์]
Liquifiedละลาย [การแพทย์]
Lyticละลาย, ไลติค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We know how much the store means to you, ma'am but, 10 percent is better than bankruptcy.เราทราบว่าห้างนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนครับ คุณนาย... ...แต่! ได้ 1 ใน 10 ก็ยังดีกว่าล้มละลายนะครับ Mannequin (1987)
It is odorless, tasteless, dissolves instantly in liquid, and is among the more deadly poisons known to man.มันไร้กลิ่น ไร้รส แล้วก็ละลายในน้ำ... และที่สำคัญ มันเป็นยาพิษชนิดรุนแรงด้วย The Princess Bride (1987)
- What do ya think I wanna melt him with?ละลายพ่อมด Big (1988)
- I told you to take out the garbage. - Just a second!เจ้าต้องการละลายมันด้วยอะไร Big (1988)
"Throw... thermal..."คิดว่าฉันอยากจะให้อะไรละลายมันล่ะ Big (1988)
Um... Well, I have to go meet somebody, and...ละลายพ่อมด Big (1988)
- You got all night.ต้องการละลายมันด้วยอะไร Big (1988)
This stupid baseball field's going to bankrupt you.สนามเบสบอลงี่เง่านั่น จะทำให้นายล้มละลาย ใครๆ ก็รู้ Field of Dreams (1989)
I'm melting! I'm melting!ฉันกำลังละลาย Field of Dreams (1989)
Ray, you're bankrupt!เรย์ นายล้มละลายแน่ Field of Dreams (1989)
We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.เราคิดว่าเราอาจล้มละลายคุณโดยการเพิ่มเงินเดิมพันในการแข่งขันด้านอาวุธ The Russia House (1990)
- Not bankrupt yet?- ไม่ล้มละลายหรือยัง? The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละลาย[v.] (lalāi) EN: dissolve ; melt ; thaw ; fuse   FR: se dissoudre ; dissoudre ; fondre ; liquéfier
ละลายรวมกัน[v. exp.] (lalāi rūam kan) EN: fuse   
ละลายได้[adj.] (lalāi dāi) EN: soluble   FR: soluble
ละลายไป[adj.] (lalāi pai) FR: fondu

English-Thai: Longdo Dictionary
go under(vi) ล้มละลาย, เจ๊ง เช่น That bookstore is going under.
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dissolve in[PHRV] ละลายใน, Syn. dissolve into
dissolve into[PHRV] ละลายใน, Syn. dissolve in
dissolve[VI] ละลาย, See also: เจือจาง, หายไป, จางไป, Syn. melt, liquefy, liquate, Ant. freeze, harden, solidify
dissolve[VT] ละลาย, See also: ทำให้หายไป, ทำให้เจือจาง, Syn. melt, liquefy, liquate, Ant. freeze, harden, solidify
melt away[PHRV] ละลายหายไป (น้ำแข็ง,ของแข็ง)
melt in[PHRV] ละลายเป็นส่วนหนึ่งของ, Syn. dissolve in, dissolve into
melt into[PHRV] ละลาย, Syn. melt in, dissolve into
melt[VI] ละลาย, See also: หลอมละลาย, Syn. liquefy, liquidize, Ant. freeze, solidify
thaw[VI] ละลาย (น้ำแข็งหรือหิมะ), See also: อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย (อากาศ)
thaw out[PHRV] ละลาย, See also: ทำให้อุ่นขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
albumenize(แอลบู' มิไนซ) vt. ใส่สารละลาย albumin (treat with an albuminous solution)
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
amylose(แอม' มะโลส) n. ส่วนประกอบที่ละลายได้ของแป้งที่มีลักษะเป็น gel แข็งที่อุณหภูมิปกติ
aqua regia(-รี'เจีย) n. ของเหลวที่ประกอบด้วยในตริกแอซิดหนึ่งส่วนและกรดเกลือ 3-4 ส่วน ใช้ละลายทองและแพลทินัม (nitrohydrochloric acid)
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
austenite(ออส'ทะไนทฺ) n. สารละลาย (หลอดเหลว) ของคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ในเหล็ก
bankrupt(แบงคฺ'รัพทฺ) {bankrupted,bankrupting,bankrupts} n. บุคคลล้มละลาย adj. ล้มละลาย,สิ้นเนื้อประดาตัว,เสื่อมเสีย,ล้ม,คว่ำ vt. ทำให้ล้มละลาย

English-Thai: Nontri Dictionary
bankrupt(adj) ล้มละลาย,หมดสิ้น,สิ้นเนื้อประดาตัว,ล้มคว่ำ
bankrupt(n) บุคคลล้มละลาย
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
bankruptcy(n) การล้มละลาย,การหมดตัว,การสิ้นเนื้อประดาตัว
crumble(vi) ร่วน,ละลาย,สลายตัว,แตกเป็นเสี่ยง
crumple(vt) บี้,ขยี้,ละลาย,ทำให้ย่น,ทำให้ยู่ยี่
dilute(vi,vt) จางลง,ละลาย,เจือจาง,เจือน้ำ,จืด,อ่อนลง
dilution(n) การเจือจาง,การละลาย,สิ่งที่ถูกละลาย
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Break the ice (phrase ) ละลายพฤติกรรม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
溶ける[とける, tokeru] Thai: ละลาย English: to melt

German-Thai: Longdo Dictionary
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| สารละลาย
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย , See also: S. zerlassen,
Verschmelzung(n) |die, pl. Verschmelzungen| การหลอมละลาย, การรวมตัวกัน, See also: S. Fusion, Schmelzen
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top