ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defamation

D EH2 F AH0 M EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defamation-, *defamation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
defamation(n) การใส่ร้าย,การทำให้เสียชื่อเสียง,การหมิ่นประมาท,การสบประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
defamationความผิดฐานหมิ่นประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defamation insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a defamation suit.คดีหมิ่นประมาท A Pretty Girl in a Leotard (2009)
So is UNR serious about this... defamation suit, or are they just trying to intimidate you?แล้วยูเอ็นอาร์จริงจังเรื่องฟ้องหมิ่นประมาท หรือเขาแค่อยากขู่คุณ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
I think we should settle the defamation suit before she finds one.เราต้องยอมในคดีหมิ่นประมาท ก่อนที่เธอจะหาผู้ร้องทุกข์ได้ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The CIA just cut me a check for a hundred grand for, uh, wrongful something and defamation of something else.CIA เพิ่งจะคืนเงินผม 100 เหรียญ สำหรับ... อ่า... ข้อผิดพลาดบางอย่าง The Bond in the Boot (2009)
Yes... unwarranted harassment, defamation of character.ครับ บุกรุกโดยไม่มีหมายค้น, ทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียง Withdrawal (2010)
First of all, about the defamation of character and include everything.อย่างแรก นี้เป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและ รวมถึงทุกๆอย่าง Episode #1.14 (2010)
Carpenter's suing you for defamation of character.คาร์เพนเตอร์ฟ้องคุณ ข้อหาหมิ่นประมาท It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
Carpenter's suing you for defamation of character.คาร์เพนเตอร์ฟ้องคุณ ข้อหาหมิ่นประมาท Whores Don't Make That Much (2012)
Wrongful imprisonment, defamation of character--การจับผิดตัว การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง Legacy (2012)
Mr. Queen would have the basis for a slam dunk defamation suit that would leave you bankrupt.คุณควีนจะต้องใส่ร้ายคุณอย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้คุณล้มละลาย Suicidal Tendencies (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องฐานหมิ่นประมาท[føng thān minpramāt] (v, exp) EN: bring an action for defamation
ถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาท[thūk føng thān minpramāt] (v, exp) EN: be charged with defamation

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFAMATION D EH2 F AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defamation (n) dˌɛfəmˈɛɪʃən (d e2 f @ m ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verleumdung {f} | Verleumdungen {pl}defamation | defamations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口頭による名誉毀損[こうとうによるめいよきそん, koutouniyorumeiyokison] (exp) oral defamation [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] (n,vs) slander; libel; defamation; (P) [Add to Longdo]
誹毀;非毀[ひき, hiki] (n,vs) (See 中傷) defamation; libel; calumny; slander [Add to Longdo]
侮辱罪[ぶじょくざい, bujokuzai] (n) (crime of) defamation (i.e. slander, libel) [Add to Longdo]
名誉毀損;名誉棄損;名誉き損[めいよきそん, meiyokison] (n,adj-no) libel; defamation; slander; character assassination [Add to Longdo]
毀損;棄損;き損[きそん, kison] (n,vs) damage; injury; defamation; waste [Add to Longdo]
讒言[ざんげん, zangen] (n,vs) false charge; slander; defamation [Add to Longdo]
讒口[ざんこう, zankou] (n,vs) false charge; slander; defamation [Add to Longdo]
讒謗[ざんぼう, zanbou] (n,vs) libel; slander; defamation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defamation \Def`a*ma"tion\, n. [OE. diffamacioun, F.
   diffamation. See {Defame}.]
   Act of injuring another's reputation by any slanderous
   communication, written or oral; the wrong of maliciously
   injuring the good name of another; slander; detraction;
   calumny; aspersion.
   [1913 Webster]
 
   Note: In modern usage, written defamation bears the title of
      libel, and oral defamation that of slander. --Burrill.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defamation
   n 1: a false accusation of an offense or a malicious
      misrepresentation of someone's words or actions [syn:
      {defamation}, {calumny}, {calumniation}, {obloquy},
      {traducement}, {hatchet job}]
   2: an abusive attack on a person's character or good name [syn:
     {aspersion}, {calumny}, {slander}, {defamation},
     {denigration}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top