ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ship

SH IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ship-, *ship*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership
internship(n) การฝึกงาน, ช่วงเวลาที่ได้ฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เช่น A successful internship can help pave the way toward possible full-time employment opportunities after graduation.
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
stewardship(n) การให้บริการหรือดูแล เช่น There are a variety of volunteer stewardship opportunities at Chicago Park District Nature Areas.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ship(n) เรือ, See also: เรือขนาดใหญ่, Syn. boat, vessel
ship(n) เครื่องบิน, See also: ยานอวกาศ, Syn. aircraft
ship(vi) โดยสารทางน้ำ, Syn. board, embark, Ant. disembark, leave
ship(vt) โดยสารทางน้ำ, Syn. board, embark, Ant. disembark, leave
ship(vt) ไปทางอากาศ
ship(suf) ภาวะ, See also: ลักษณะ
shipman(n) กะลาสีเรือ
shipper(n) คนหรือบริษัทจัดส่งสินค้าทางเรือ
ship off(phrv) ส่งไปยัง
ship out(phrv) ส่งไปไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ship(ชิพ) n. เรือ (โดยเฉพาะเรือทะเลขนาดใหญ่) , เรือใบ, เรือกำปั่น, เรือรบ, เรือบิน, เครื่องบิน, ลูกเรือ vt. น้ำขึ้นเรือ, เอาใส่เรือ, ขนส่งทางเรือ, ขนส่งทางเรือรถไฟรถยนต์เครื่องบินหรืออื่น ๆ , จ้างเป็นลูกเรือ, ขับไล่. vi. นำขึ้นเรือ, ทำงานบนเรือ,
ship-rigged(ชิพ'ริกดฺ) adj. มีใบเรือขึงเต็ม, มีใบเรือขึง, Syn. full-rigged
shipboard(ชิพ'บอร์ด) adj. บนเรือ, ใช้บนเรือ, กระทำบนเรือ.n. ดาดฟ้าเรือ, กราบเรือ, การอยู่บนเรือ, สภาพบนเรือ, on shipboard บนเรือ เรือเดินสมุทร
shipload(ชิพ'โลด) n. สินค้าบนเรือ, น้ำหนักสินค้าบรรทุกของเรือ
shipman(ชิพ'เมิน) n. กลาสีเรือ, ลูกเรือ, Syn. sailor, master of a ship pl. shipmen
shipmaster(ชิพ'มาสเทอะ) n. กัปตันเรือ, ผู้บังคับการเรือ, Syn. master, captain
shipmaten. เพื่อนกลาสีเรือ, ลูกเรือด้วยกัน, Syn. sailor
shipment(ชิพ'เมินทฺ) n. การขนส่งทางเรือ, การลำเลียงทางเรือ, การขนส่งสินค้า, การลำเลียง, น้ำหนักบรรทุก, ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในครั้งหนึ่ง ๆ , ของที่ลำเลียง
shipper(ชิพ'เพอะ) n. ผู้ขนส่งทางเรือ, ผู้ขนส่ง, บริษัทขนส่ง
shipping(ชิพ'พิง) n. การขนส่ง, การลำเลียง, การขนส่งทางเรือทะเล, การเดินเรือ, ธุรกิจการเดินเรือ, จำนวนเรือ (โดยเฉพาะเรือสินค้า) , จำนวนตันของเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
ship(n) เรือ, เรือใบ, เรือรบ
ship(vt) ส่งของ(ทางเรือ), ขนลงเรือ, นำขึ้นเรือ, ขับไล่
shipmaster(n) กัปตันเรือ, ผู้บังคับการเรือ
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ, การขนส่งทางเรือ
shipper(n) บริษัทขนส่ง, คนส่งของ
shipping(n) การส่งของ
shipwreck(n) เรือแตก
shipyard(n) อู่เรือ
airship(n) เรือเหาะ, เรือบิน
apprenticeship(n) การฝึกงาน, การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shipเรือ, เรือกำปั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ship's husbandผู้แทนเจ้าของเรือตามเมืองท่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipmentการขนส่งสินค้า, การส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipment contractสัญญาส่งสินค้า (ลงเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipowner's liabilityความรับผิดของเจ้าของเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipperผู้ขนส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shippingการขนส่งสินค้าทางเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipping, merchantพาณิชยนาวี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shipเรือ, Example: เรือกลตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย ซึ่งได้แก่ เรือที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จะใช้กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
Ship captainsกัปตันเรือ [TU Subject Heading]
Ship modelsเรือจำลอง [TU Subject Heading]
Ship mortgagesการจำนองเรือ [TU Subject Heading]
Ship propulsion, Electricการขับเคลื่อนเรือด้วยระบบไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Ship registersทะเบียนเรือ [TU Subject Heading]
Shipbuilding ; Boatbuildingการต่อเรือ [TU Subject Heading]
Shipbuilding industryอุตสาหกรรมการต่อเรือ [TU Subject Heading]
Shipment of goodsการส่งสิ้นค้า [เศรษฐศาสตร์]
Shipment of goodsการจัดส่งสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why, he swallows whole ships alive.ทำไมเขากลืนเรือทั้งยังมีชีวิตอยู่ Pinocchio (1940)
Ship on the rocks!เรือชนหินโสโครก! Rebecca (1940)
Ship ashore. Come on! Come on, everybody.เร็วเข้าทุกคน! Rebecca (1940)
The diver who went down to inspect the bottom of the ship came across the hull of another boat.นักประดานํ้าดําลงไปสํารวจเรือ เเต่กลับไปพบเรืออีกลํา เป็นเรือใบลําเล็ก Rebecca (1940)
You're not going to do this aboard the ship are you, Mr. Quint?คุณคงไม่ทําเเบบนี่บนเรือนะ คุณควินท์ Jaws (1975)
My squadron ships out tomorrow.ฝูงบินของผมจะออกเดินทางพรุ่งนี้ Airplane! (1980)
But it's his ship now. He's in charge.แต่ตอนนี้เครื่องเป็นของเขา เขารับผิดชอบ Airplane! (1980)
It's a ship of some kind.เฮ้, พวกเรา, มานี่ที... มาตรงนี่ที The Thing (1982)
I'm also glad that you got the ship under control.ฉันยังดีใจที่คุณ มีเรือภายใต้การควบคุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
They read the message, and perhaps they learned something because they finally recalled their ships and their planes.พวกเขาอ่านข้อความและบางที พวกเขา ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเพราะ พวกเขาในที่สุด จำได้ว่าเรือและเครื่องบินของ พวกเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Perhaps weeks of waiting for a ship that will give us passage to England.บางทีอาจจะเป็นสัปดาห์ของการรอคอย สำหรับเรือที่จะให้เราผ่านไปยังประเทศอังกฤษ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It's all going according to plan. It's like a ghost ship around here.แผนของเรากำลังดำเนินไปตามขั้นตอนครับ ไม่มีที่ผิดพลาด... Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shipA bad wife is the shipwreck of her husband.
shipAbandon ship!
shipA big ship appeared on the horizon.
shipA big ship is at anchored near here.
shipA camel is, so to speak, a ship on the desert.
shipA camel is to the desert what a ship is to the sea.
shipA captain controls his ship and its crew.
shipA captain is in charge of his ship and its crew.
shipA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
shipAll at once the ship left the pier.
shipAll hands, abandon ship!
shipA pilot guides the ship toward the port.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขนส่ง(n) shipping, Example: รัฐบาลได้ทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประสิทธิภาพของการขนส่ง, Thai Definition: การลำเลียงหรือขนส่งสินค้าทางเรือทางทะเล เป็นต้น
ขนถ่าย(v) transfer, See also: ship, Syn. ขน, ถ่าย, ขนย้าย, Example: ท่าเรือ DSL สามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 500, 000 ตู้ ต่อปี, Thai Definition: เอาสิ่งของจำนวนมากจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ขนถ่ายสินค้า(v) transfer goods, See also: ship goods, Syn. ขนย้ายสินค้า, ขนสินค้า, ถ่ายสินค้า, Example: ท่าเรือน้ำลึกในภาคตะวันออกสามารถขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 2.730 ล้าน ตัน / ปี, Thai Definition: ขนสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เรือ(n) boat, See also: ship, barge, barque, bark, craft, vessel, Syn. ดรณี, นาเวศ, เภตรา, ดารณี, Example: อังศุมาลินข้ามเรือมาจากบ้านในคลองบางกอกน้อย, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า
เภตรา(n) ship, See also: boat, vessel, junk, Syn. เรือ, เรือสำเภา, Count Unit: ลำ, Notes: (สันสกฤต)
ค่าเรือ(n) ship fare, See also: boat fare, Example: ผมก็อยากไปจริงๆ แต่มารู้สึกขัดข้องใจที่ต้องเสียค่าเรือเอง, Thai Definition: จำนวนเงินที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะ
อู่(n) dock, See also: shipyard, dockyard, Syn. อู่เรือ, Count Unit: อู่, Thai Definition: ที่ที่ต่อ หรือซ่อมเรือ
ตูก(n) boat, See also: ship, Syn. ทูก, เรือ, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ำ มักทำด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้น หรือนำกระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า, Notes: (เขมร)
กราบ(n) gunwale, See also: ship's sides, Syn. กราบเรือ, Example: กราบทางซ้ายของเรือเอียงวูบเมื่อโดนคลื่นยักษ์, Count Unit: ด้าน, ซีก
กำปั่น(n) ship, See also: sailing ship, Syn. เรือกำปั่น, Example: เรือกำปั่นลอยอยู่ในทะเลห่างออกไป 3 ไมล์, Count Unit: ลำ, Thai Definition: เรือเดินทะเลขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง รูปร่างหัวเรือเรียวแหลม ท้ายเรือมนและราบในระดับเดียวกับหัวเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[ākātsayān] (n) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship  FR: avion [ m ]
อัคนี[akkhanī] (n) EN: fire ; worship fire  FR: feu [ m ]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อรหัตมรรค[arahattamak] (n) EN: path of Arhatship
อรหัตผล[arahattaphon] (n) EN: attainment of Arhatship
บรรทุกเรือ[banthuk reūa] (v, exp) EN: ship ; send by boat
บรรทุกสินค้าลงเรือ[banthuk sinkhā long reūa] (v, exp) EN: load goods into a ship  FR: charger un bateau
บัตรสมาชิก[bat samāchik] (n, exp) EN: membership card  FR: carte de membre [ f ]
บนเรือ[bon reūa] (n, exp) EN: aboard ship  FR: à bord (d'un bateau)
บริษัทเดินเรือ[børisat doēnreūa] (n, exp) EN: shipping company

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SHIP SH IH1 P
SHIPE SH AY1 P
SHIPS SH IH1 P S
SHIPP SH IH1 P
SHIPS' SH IH1 P S
SHIPPS SH IH1 P S
SHIP'S SH IH1 P S
SHIPES SH AY1 P S
SHIPPY SH IH1 P IY0
SHIPLEY SH IH1 P L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ship (v) ʃˈɪp (sh i1 p)
ships (v) ʃˈɪps (sh i1 p s)
shipped (v) ʃˈɪpt (sh i1 p t)
shipper (n) ʃˈɪpər (sh i1 p @ r)
shipway (n) ʃˈɪpwɛɪ (sh i1 p w ei)
shipload (n) ʃˈɪploud (sh i1 p l ou d)
shipmate (n) ʃˈɪpmɛɪt (sh i1 p m ei t)
shipment (n) ʃˈɪpmənt (sh i1 p m @ n t)
shippers (n) ʃˈɪpəz (sh i1 p @ z)
shipping (v) ʃˈɪpɪŋ (sh i1 p i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
船舶[chuán bó, ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛˊ,  ] shipping; boats #7,608 [Add to Longdo]
船只[chuán zhī, ㄔㄨㄢˊ ㄓ,  ] ships; vessels #9,912 [Add to Longdo]
航运[háng yùn, ㄏㄤˊ ㄩㄣˋ,   /  ] shipping; transport #12,595 [Add to Longdo]
造船[zào chuán, ㄗㄠˋ ㄔㄨㄢˊ,  ] shipbuilding #17,822 [Add to Longdo]
海运[hǎi yùn, ㄏㄞˇ ㄩㄣˋ,   /  ] shipping by sea #19,540 [Add to Longdo]
装船[zhuāng chuán, ㄓㄨㄤ ㄔㄨㄢˊ,   /  ] shipment #40,634 [Add to Longdo]
船坞[chuán wù, ㄔㄨㄢˊ ㄨˋ,   /  ] shipyard #41,351 [Add to Longdo]
航船[háng chuán, ㄏㄤˊ ㄔㄨㄢˊ,  ] ship (e.g. providing regular passenger service) #48,142 [Add to Longdo]
装货[zhuāng huò, ㄓㄨㄤ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] shipping #52,592 [Add to Longdo]
舱位[cāng wèi, ㄘㄤ ㄨㄟˋ,   /  ] shipping space; cabin berth; cabin seat #60,274 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordflugzeug { n } | Bordflugzeuge { pl }ship plane | ship planes [Add to Longdo]
Schiff { n } | Schiffe { pl } | ein Schiff aufgeben; ein Schiff verlassenship | ships | to abandon ship [Add to Longdo]
Schiffsgrab { n }ship burial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n, pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) #111 [Add to Longdo]
[ぐん(P);こおり, gun (P); koori] (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) #135 [Add to Longdo]
執筆[しっぴつ, shippitsu] (n, vs) writing (e.g. as a profession); (P) #200 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) #242 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
選手権[せんしゅけん, senshuken] (n) championship; title (of champion); (P) #301 [Add to Longdo]
受け(P);請け;承け[うけ, uke] (n) (1) popularity; favour; favor; reception; (2) defense; defence; reputation; (3) agreement; (4) receiver of technique (e.g. in martial arts); (5) (uk) (col) (See 猫・6, 攻め・2) submissive partner of a homosexual relationship; (P) #371 [Add to Longdo]
優勝[ゆうしょう, yuushou] (n, vs) overall victory; championship; (P) #380 [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship #423 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーナーシップ[おーなーしっぷ, o-na-shippu] ownership [Add to Longdo]
シッピングゾーン[しっぴんぐぞーん, shippinguzo-n] shipping zone [Add to Longdo]
共有[きょうゆう, kyouyuu] share (vs), joint ownership, co-ownership [Add to Longdo]
失敗判定[しっぱいはんてい, shippaihantei] fail verdict [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]
ゴシップ[ごしっぷ, goshippu] GOSIP [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
失敗[しっぱい, shippai] Misserfolg, Misslingen [Add to Longdo]
湿布[しっぷ, shippu] (warmer=kalter) Umschlag [Add to Longdo]
疾風[しっぷう, shippuu] starker_Wind, Orkan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ship \Ship\, n. [OE. ship, schip, AS. scip; akin to OFries.
   skip, OS. scip, D. schip, G. schiff, OHG. scif, Dan. skib,
   Sw. skeep, Icel. & Goth. skip; of unknown origin. Cf.
   {Equip}, {Skiff}, {Skipper}.]
   1. Any large seagoing vessel.
    [1913 Webster]
 
       Like a stately ship . . .
       With all her bravery on, and tackle trim,
       Sails filled, and streamers waving.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Thou, too, sail on, O Ship of State! --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, a vessel furnished with a bowsprit and three
    masts (a mainmast, a foremast, and a mizzenmast), each of
    which is composed of a lower mast, a topmast, and a
    topgallant mast, and square-rigged on all masts. See
    Illustation in Appendix.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster] l Port or Larboard Side; s Starboard Side;
    1 Roundhouse or Deck House; 2 Tiller; 3 Grating; 4 Wheel;
    5 Wheel Chains; 6 Binnacle; 7 Mizzenmast; 8 Skylight; 9
    Capstan; 10 Mainmast; 11 Pumps; 12 Galley or Caboose; 13
    Main Hatchway; 14 Windlass; 15 Foremast; 16 Fore Hatchway;
    17 Bitts; 18 Bowsprit; 19 Head Rail; 20 Boomkins; 21
    Catheads on Port Bow and Starboard Bow; 22 Fore Chains; 23
    Main Chains; 24 Mizzen Chains; 25 Stern.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster] 1 Fore Royal Stay; 2 Flying Jib Stay; 3
    Fore Topgallant Stay;4 Jib Stay; 5 Fore Topmast Stays; 6
    Fore Tacks; 8 Flying Martingale; 9 Martingale Stay,
    shackled to Dolphin Striker; 10 Jib Guys; 11 Jumper Guys;
    12 Back Ropes; 13 Robstays; 14 Flying Jib Boom; 15 Flying
    Jib Footropes; 16 Jib Boom; 17 Jib Foottropes; 18
    Bowsprit; 19 Fore Truck; 20 Fore Royal Mast; 21 Fore Royal
    Lift; 22 Fore Royal Yard; 23 Fore Royal Backstays; 24 Fore
    Royal Braces; 25 Fore Topgallant Mast and Rigging; 26 Fore
    Topgallant Lift; 27 Fore Topgallant Yard; 28 Fore
    Topgallant Backstays; 29 Fore Topgallant Braces; 30 Fore
    Topmast and Rigging; 31 Fore Topsail Lift; 32 Fore Topsail
    Yard; 33 Fore Topsail Footropes; 34 Fore Topsail Braces;
    35 Fore Yard; 36 Fore Brace; 37 Fore Lift; 38 Fore Gaff;
    39 Fore Trysail Vangs; 40 Fore Topmast Studding-sail Boom;
    41 Foremast and Rigging; 42 Fore Topmast Backstays; 43
    Fore Sheets; 44 Main Truck and Pennant; 45 Main Royal Mast
    and Backstay; 46 Main Royal Stay; 47 Main Royal Lift; 48
    Main Royal Yard; 49 Main Royal Braces; 50 Main Topgallant
    Mast and Rigging; 51 Main Topgallant Lift; 52 Main
    Topgallant Backstays; 53 Main Topgallant Yard; 54 Main
    Topgallant Stay; 55 Main Topgallant Braces; 56 Main
    Topmast and Rigging; 57 Topsail Lift; 58 Topsail Yard; 59
    Topsail Footropes; 60 Topsail Braces; 61 Topmast Stays; 62
    Main Topgallant Studding-sail Boom; 63 Main Topmast
    Backstay; 64 Main Yard; 65 Main Footropes; 66 Mainmast and
    Rigging; 67 Main Lift; 68 Main Braces; 69 Main Tacks; 70
    Main Sheets; 71 Main Trysail Gaff; 72 Main Trysail Vangs;
    73 Main Stays; 74 Mizzen Truck; 75 Mizzen Royal Mast and
    Rigging; 76 Mizzen Royal Stay; 77 Mizzen Royal Lift; 78
    Mizzen Royal Yard; 79 Mizzen Royal Braces; 80 Mizzen
    Topgallant Mast and Rigging; 81 Mizzen Topgallant Lift; 82
    Mizzen Topgallant Backstays; 83 Mizzen Topgallant Braces;
    84 Mizzen Topgallant Yard; 85 Mizzen Topgallant Stay; 86
    Mizzen Topmast and Rigging; 87 Mizzen Topmast Stay; 88
    Mizzen Topsail Lift; 89 Mizzen Topmast Backstays; 90
    Mizzen Topsail Braces; 91 Mizzen Topsail Yard; 92 Mizzen
    Topsail Footropes; 93 Crossjack Yard; 94 Crossjack
    Footropes; 95 Crossjack Lift; 96 Crossjack Braces; 97
    Mizzenmast and Rigging; 98 Mizzen Stay; 99 Spanker Gaff;
    100 Peak Halyards; 101 Spanker Vangs; 102 Spanker Boom;
    103 Spanker Boom Topping Lift; 104 Jacob's Ladder, or
    Stern Ladder; 105 Spanker Sheet; 106 Cutwater; 107
    Starboard Bow; 108 Starboard Beam; 109 Water Line; 110
    Starboard Quarter; 111 Rudder.
    [1913 Webster]
 
   3. A dish or utensil (originally fashioned like the hull of a
    ship) used to hold incense. [Obs.] --Tyndale.
    [1913 Webster]
 
   {Armed ship}, a private ship taken into the service of the
    government in time of war, and armed and equipped like a
    ship of war. [Eng.] --Brande & C.
 
   {General ship}. See under {General}.
 
   {Ship biscuit}, hard biscuit prepared for use on shipboard;
    -- called also {ship bread}. See {Hardtack}.
 
   {Ship boy}, a boy who serves in a ship. "Seal up the ship
    boy's eyes." --Shak.
 
   {Ship breaker}, one who breaks up vessels when unfit for
    further use.
 
   {Ship broker}, a mercantile agent employed in buying and
    selling ships, procuring cargoes, etc., and generally in
    transacting the business of a ship or ships when in port.
    
 
   {Ship canal}, a canal suitable for the passage of seagoing
    vessels.
 
   {Ship carpenter}, a carpenter who works at shipbuilding; a
    shipwright.
 
   {Ship chandler}, one who deals in cordage, canvas, and other,
    furniture of vessels.
 
   {Ship chandlery}, the commodities in which a ship chandler
    deals; also, the business of a ship chandler.
 
   {Ship fever} (Med.), a form of typhus fever; -- called also
    {putrid fever}, {jail fever}, or {hospital fever}.
 
   {Ship joiner}, a joiner who works upon ships.
 
   {Ship letter}, a letter conveyed by a ship not a mail packet.
    
 
   {Ship money} (Eng. Hist.), an imposition formerly charged on
    the ports, towns, cities, boroughs, and counties, of
    England, for providing and furnishing certain ships for
    the king's service. The attempt made by Charles I. to
    revive and enforce this tax was resisted by John Hampden,
    and was one of the causes which led to the death of
    Charles. It was finally abolished.
 
   {Ship of the line}. See under {Line}.
 
   {Ship pendulum}, a pendulum hung amidships to show the extent
    of the rolling and pitching of a vessel.
 
   {Ship railway}.
    (a) An inclined railway with a cradelike car, by means of
      which a ship may be drawn out of water, as for
      repairs.
    (b) A railway arranged for the transportation of vessels
      overland between two water courses or harbors.
 
   {Ship's company}, the crew of a ship or other vessel.
 
   {Ship's days}, the days allowed a vessel for loading or
    unloading.
 
   {Ship's husband}. See under {Husband}.
 
   {Ship's papers} (Mar. Law), papers with which a vessel is
    required by law to be provided, and the production of
    which may be required on certain occasions. Among these
    papers are the register, passport or sea letter, charter
    party, bills of lading, invoice, log book, muster roll,
    bill of health, etc. --Bouvier. --Kent.
 
   {To make ship}, to embark in a ship or other vessel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ship \-ship\ [OE. -schipe, AS. -scipe; akin to OFries. -skipe,
   OLG. -skepi, D. -schap, OHG. -scaf, G. -schaft. Cf. {Shape},
   n., and {Landscape}.]
   A suffix denoting state, office, dignity, profession, or art;
   as in lordship, friendship, chancellorship, stewardship,
   horsemanship.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ship \Ship\, n. [AS. scipe.]
   Pay; reward. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      In withholding or abridging of the ship or the hire or
      the wages of servants.          --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ship \Ship\, v. t. [imp. & p. p. {Shipped}; p. pr. & vb. n.
   {Shipping}.]
   1. To put on board of a ship, or vessel of any kind, for
    transportation; to send by water.
    [1913 Webster]
 
       The timber was . . . shipped in the bay of Attalia,
       from whence it was by sea transported to Pelusium.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
   2. By extension, in commercial usage, to commit to any
    conveyance for transportation to a distance; as, to ship
    freight by railroad.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to send away; to get rid of. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   4. To engage or secure for service on board of a ship; as, to
    ship seamen.
    [1913 Webster]
 
   5. To receive on board ship; as, to ship a sea.
    [1913 Webster]
 
   6. To put in its place; as, to ship the tiller or rudder.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ship \Ship\, v. i.
   1. To engage to serve on board of a vessel; as, to ship on a
    man-of-war.
    [1913 Webster]
 
   2. To embark on a ship. --Wyclif (Acts xxviii. 11)
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ship
   n 1: a vessel that carries passengers or freight
   v 1: transport commercially [syn: {transport}, {send}, {ship}]
   2: hire for work on a ship
   3: go on board [syn: {embark}, {ship}] [ant: {debark},
     {disembark}, {set down}]
   4: travel by ship
   5: place on board a ship; "ship the cargo in the hold of the
     vessel"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top