Search result for

shipment

(52 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shipment-, *shipment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shipment[N] การขนส่งสินค้าทางเรือ, See also: การส่งสินค้าทางเรือ, Syn. transferal
shipment[N] จำนวนสินค้าที่ขนส่งทางเรือ, See also: สินค้าที่ขนส่งทางเรือ, Syn. cargo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shipment(ชิพ'เมินทฺ) n. การขนส่งทางเรือ,การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งสินค้า,การลำเลียง,น้ำหนักบรรทุก,ปริมาณสินค้าที่ขนส่งในครั้งหนึ่ง ๆ ,ของที่ลำเลียง

English-Thai: Nontri Dictionary
shipment(n) การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
shipmentการขนส่งสินค้า, การส่งสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
shipment contractสัญญาส่งสินค้า (ลงเรือ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shipment of goodsการส่งสิ้นค้า [เศรษฐศาสตร์]
Shipment of goodsการจัดส่งสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The shipment is gonna be a little late.-การส่งสินค้าจะทำให้ส่งล่าช้านิดหน่อย Pilot (2008)
Got a shipment of my own coming in.จะมีสินค้า ของฉันกำลังถูกส่งเข้ามา Pilot (2008)
Niners are expecting a huge heroin shipment.คาดว่าพวกไนเนอร์ เป็นการจัดส่งเฮโรอีนทางเรือชุดใหญ่ Pilot (2008)
I can arrange for shipment of some high grade gunja (weed, marihuana).ผมคงจะจัดการการขน กัญชาเกรดดีเข้ามาได้ The Bank Job (2008)
Just got a shipment of the dopest dope I've ever smoked.ฉันเพิ่งได้สุดยอดกัญชา ชั้นดีเท่าที่เคยสูบมาเลย Pineapple Express (2008)
We're gonna go to the farm tonight, we're gonna move tonight's shipment.คืนนี้เราจะไปที่ฟาร์มกัน เพื่อลำเลียงสินค้าของคืนนี้ Pineapple Express (2008)
You couldn't even run shipments from one dock to the other, but I still keep you by my side.แกขนของจากเรือลำนึง ไปอีกลำนึงยังไม่ได้เลย แต่ฉันก็ให้โอกาสแก Dirt Nap (2008)
He's not, without Park, Braga would't have drivers to move the shipmentผิดแล้ว ไม่มีปาร์ค บราก้าก็ไม่มีคนซิ่งรถส่งยา Fast & Furious (2009)
- I got the shipment? or we got the shipment?กูได้สินค้ามา พวกกูมีสินค้า Fast & Furious (2009)
Bring in the shipment and bring in Torettoเอาทั้งสินค้าและโตเร็ตโต้มา Fast & Furious (2009)
- Where's the shipment?สินค้าอยู่ที่ไหน มันปลอดภัย Fast & Furious (2009)
It's safe Look, we could use the shipment to parade in front of the mediaเราสามารถนำเรื่องสินค้านั่นมาพูดต่อหน้าสื่อได้ Fast & Furious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
shipmentHas the shipment arrived yet?
shipmentIn case the shipment is delayed, we have special delay insurance.
shipmentPlease disregard this mail if your shipment has already been made.
shipmentThank you for the shipment.
shipmentThank you very much for informing me that the shipment will be delayed.
shipmentThank you very much if the shipment has already been made and please disregard this inquiry.
shipmentThe shipment has reached us safely.
shipmentYour shipment should be delivered within twenty four hours.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนถ่ายสินค้า[n. exp.] (kān plīen thāi sinkhā) EN: transshipment ; crossdocking   
การส่งของ[n. exp.] (kān song khøng) EN: shipment   FR: envoi [m]
การทยอยส่งสินค้า[n. exp.] (kān thayøi song sinkhā) EN: part shipment   
รุ่น[n.] (run) EN: batch ; lot ; group ; crop ; shipment ; version   FR: fournée [f]
ท่าเรือต้นทาง[n. exp.] (thāreūa tonthāng) EN: port of shipment   FR: port d'embarquement [m]
วันส่งสินค้า[n. exp.] (wan song sinkhā) EN: shipping date ; date of shipment   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIPMENT    SH IH1 P M AH0 N T
SHIPMENTS    SH IH1 P M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shipment    (n) (sh i1 p m @ n t)
shipments    (n) (sh i1 p m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verschiffung {f} | Verschiffungen {pl}shipment | shipments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
貨物輸送[かもつゆそう, kamotsuyusou] (n) freight traffic (transportation); freightage; shipment [Add to Longdo]
汽船積み[きせんずみ, kisenzumi] (n) shipment by steamer [Add to Longdo]
混載貨物[こんさいかもつ, konsaikamotsu] (n) consolidated shipment; mixed cargo [Add to Longdo]
仕出し[しだし, shidashi] (n) catering; shipment [Add to Longdo]
積み出し[つみだし, tsumidashi] (n) shipment; forwarding [Add to Longdo]
積み送り[つみおくり, tsumiokuri] (n) shipment [Add to Longdo]
積み替え[つみかえ, tsumikae] (n) transshipment; reshipment [Add to Longdo]
船積み[ふなづみ, funadumi] (n,vs) lading; shipment [Add to Longdo]
直積み出し[じきつみだし, jikitsumidashi] (n) immediate shipment [Add to Longdo]
別送[べっそう, bessou] (n,vs,adj-no) separate mail; separate shipment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
装船[zhuāng chuán, ㄓㄨㄤ ㄔㄨㄢˊ, / ] shipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shipment \Ship"ment\, n.
   1. The act or process of shipping; as, he was engaged in the
    shipment of coal for London; an active shipment of wheat
    from the West.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is shipped.
    [1913 Webster]
 
       The question is, whether the share of M. in the
       shipment is exempted from condemnation by reason of
       his neutral domicle.         --Story.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shipment
   n 1: goods carried by a large vehicle [syn: {cargo}, {lading},
      {freight}, {load}, {loading}, {payload}, {shipment},
      {consignment}]
   2: the act of sending off something [syn: {dispatch},
     {despatch}, {shipment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top