Search result for

junk

(115 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junk-, *junk*
English-Thai: Longdo Dictionary
junky(n) คนติดยาเสพติด, พวกขี้ยา, S. drug addict, junkie,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junk[VT] กำจัด, See also: ทิ้ง, ขว้างทิ้ง, โยนทิ้ง, Syn. discard, ditch, jettison, Ant. retain, keep
junk[N] เศษของที่ไม่ใช้แล้ว, See also: เศษขยะ, Syn. rubbish, refuse, litter
junk[N] เรือสำเภา, See also: เรือเดินทะเลของจีน
junky[ADJ] ที่ไร้ค่า
junker[N] รถเก่าที่ซ่อมไม่ได้ (คำแสลง)
junket[N] การท่องเที่ยวของคนในรัฐบาลที่ใช้เงินส่วนรวม (คำไม่เป็นทางการ)
junkie[N] คนติดยา (แสลง), See also: ขี้ยา, Syn. drug addict
junk fax[SL] โทรสารที่ไม่ต้องการ, See also: โทรสารขยะ, แฟ๊กซ์ที่ไม่มีประโยชน์
junkyard[N] สถานที่เก็บของเก่า, Syn. scarpyard
junk food[N] อาหารขยะ, See also: อาหารที่มีคุณค่าต่ำแต่มีแคลอรี่สูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
junk shopn. ร้านขายของเก่าหรือของโปเก
junkie(จัง'คี) n. ผู้ติดยาเสพติด,ขี้ยา
junkman(จังค'แมน) n. พ่อค้าของเก่าหรือของโปเก., Syn. junk dealer pl.junkmen
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส

English-Thai: Nontri Dictionary
junk(n) เรือสำเภา,ของสัพเพเหระ,ของทิ้งแล้ว,ของโกโรโกโส
junket(n) นมข้นหวาน,การไปเที่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
junk artศิลปะขยะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
junk mailไปรษณีย์ขยะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Junk ของเลิกใช้, จังค์
สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเก็บรวบรวมไว้ในที่ เดียวกัน พวกเครื่องใช้ในบ้าน รถเก่าพัง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Junk foodอาหารที่ไม่มีคุณค่า [TU Subject Heading]
junk mailเมลขยะ, อีเมลที่ส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ส่งผลให้เกิดการรบกวนผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Junk tradeการค้าของเก่า [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
junkyard (n ) ป่าช้ารถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, that machine was a piece of kaiser-era junk.ฉันหมายถึง, เครื่องนั่นมันก็ทำงานผิดพลาดกันได้ Committed (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)
The guy selling junk in the park has a present for you.คนขายขยะในสวนสาธารณะมีของขวัญจะให้คุณ Heartbreak Library (2008)
D- 20 TO GRAND OPENING I'LL BE WAITING The guy selling junk in the park has a present for you.D-20 GRAND OPENING ฉันจะรอ ชายขายขยะมีของขวัญจะมอบให้คุณ Heartbreak Library (2008)
The DVD release junket. Let's get going. It's a big push.ดีวีดีของจังเก็ทที่เพิ่งจะวางขาย ต้องรีบไปซะแล้วละ Bolt (2008)
eating junk food, wearing fake beards, and we found your costume in the garbage outside.สวมหนวดปลอม เราเห็นชุดนาย ในถังขยะด้านนอก Superhero Movie (2008)
Fuckin' generals, biggest junkies of all of 'em.ไอพวกนายพลนีแหละ ขียาเบอรหนึงเลย Rambo (2008)
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I can walk out of here and get the identities and financial statements of ten people in ten minutes, on a slow day, with one hand on my junk.ชั้นสามารถเดินออกไปจากนี่ เก็บข้อมูลและข้อมูลทางการเงินของคน 10 คนได้ภายใน 10 นาที ในวันๆนึง ด้วยมือข้างเดียวกับไอ้ของขยะๆเนี่ย แล้วข้อมูลที่อยู่ในเซลล่าล่ะ? Breaking and Entering (2008)
I mean, we're just pumping so much junk into the environment they're just keeling over.เราได้ทิ้งขยะไว้ในสิ่งแวดล้อม มันกำลังแย่ลงเรื่อยๆ The Happening (2008)
Then what are you mad at? I gave the kids junk food?แล้วพี่โกรธอะไรล่ะ เพระผมให้เด็กๆทานโดนัทหรอ? Bedtime Stories (2008)
Junkyard drone.พูดเสียงพึมๆ Junkyard. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
junkThis car is no better than junk.
junkFather scolded Junko for coming home so late.
junkJunko is a pretty girl.
junkJunko still depends on her parents for her living expenses.
junkIt's junk. Throw it away.
junkJunko will have to study math tonight.
junkThe antiques my father left when he died turned out to be nothing but worthless junk.
junkJunk bond dealers left the market riding on a pillow of air.
junkPeople ask me 'why would you want to cherish a piece of junk like that?' But this little beauty means the world to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือสำเภา[N] junk, Syn. สำเภา, Example: พ่อค้าชาวจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้าน, Count unit: ลำ
สำเภา[N] argosy, See also: junk, Syn. เรือสำเภา, Example: ตำแหน่งจุ้นจู๊ (นายสำเภา) ทำหน้าที่แล่นสำเภา และค้าขายกับต่างประเทศ, Count unit: ลำ, Thai definition: ชื่อเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน แล่นด้วยใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement   FR: déchet [m] ; rebut [m]
กิ๊กก๊อก[adj.] (kikkǿk) EN: poor ; bad ; inferior ; simple ; junky ; shabby   
กร๊วก[n.] (krūak) EN: something without substance or essence ; junk   
เรือสำเภา[n. exp.] (reūa samphao) EN: junk   FR: jonque [f]
สำเภา[n.] (samphao = samphāo) EN: Chinese junk ; argosy   FR: jonque chinoise [f]
ตะเภา[n.] (taphao) EN: seagoing junk ; chinese junk   FR: jonque f] ; jonque chinoise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNK    JH AH1 NG K
JUNKY    JH AH1 NG K IY0
JUNKED    JH AH1 NG K T
JUNKER    JH AH1 NG K ER0
JUNKET    JH AH1 NG K AH0 T
JUNKIE    JH AH1 NG K IY0
JUNKIN    JH AH1 NG K IH2 N
JUNKING    JH AH1 NG K IH0 NG
JUNKETS    JH AH1 NG K AH0 T S
JUNKIES    JH AH1 NG K IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junk    (n) (jh uh1 ng k)
junks    (n) (jh uh1 ng k s)
junky    (n) (jh uh1 ng k ii)
junket    (v) (jh uh1 ng k i t)
junkie    (n) (jh uh1 ng k ii)
junkets    (v) (jh uh1 ng k i t s)
junkies    (n) (jh uh1 ng k i z)
junketed    (v) (jh uh1 ng k i t i d)
junk-shop    (n) - (jh uh1 ng k - sh o p)
junketing    (v) (jh uh1 ng k i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dschunke {f} | Dschunken {pl}junk | junks [Add to Longdo]
Junker {m} (historisch)Junker [Add to Longdo]
Junker {m}; Landjunker {m}(country) squire [Add to Longdo]
Junkie {m}junkie [Add to Longdo]
Trödler {m}; Trödlerin {f} (Händler)junk dealer [Add to Longdo]
Junko [ornith.]Dark-eyed Junco [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お払い物;御払い物[おはらいもの, oharaimono] (n) goods to offer the junk dealer [Add to Longdo]
がらくた食糧[がらくたしょくりょう, garakutashokuryou] (n) (obsc) junk food [Add to Longdo]
くず屋さん;屑屋さん(oK)[くずやさん, kuzuyasan] (n) (less sensitive than 屑屋) ragman; junkman; garbage man [Add to Longdo]
くず物;屑物[くずもの, kuzumono] (n) (1) trash; junk; garbage; (2) worthless product [Add to Longdo]
クズネッツ循環[クズネッツじゅんかん, kuzunettsu junkan] (n) Kuznets cycle [Add to Longdo]
ジャンキー[, janki-] (n) junkie; (P) [Add to Longdo]
ジャンク[, janku] (n) junk [Add to Longdo]
ジャンクDNA[ジャンクディーエヌエー, jankudei-enue-] (n) junk DNA [Add to Longdo]
ジャンクアート[, jankua-to] (n) junk art [Add to Longdo]
ジャンクアクセサリー[, jankuakusesari-] (n) junk accessories [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
容克[Róng kè, ㄖㄨㄥˊ ㄎㄜˋ, ] Junker (German aristocracy), #72,131 [Add to Longdo]
垃圾电邮[lā jī diàn yóu, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄉㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] junk e-mail; spam; also written 垃圾郵件|垃圾邮件 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
基準化[きじゅんか, kijunka] scaling (vs) [Add to Longdo]
基準形式[きじゅんけいしき, kijunkeishiki] canonical format [Add to Longdo]
業界標準化[ぎょうかいひょうじゅんか, gyoukaihyoujunka] industry standardization [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]
国際電気標準会議[こくさいでんきひょうじゅんかいぎ, kokusaidenkihyoujunkaigi] International Electrotechnical Commission (IEC) [Add to Longdo]
国際標準化[こくさいひょうじゅんか, kokusaihyoujunka] international standardization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] circular (a-no) [Add to Longdo]
循環けた上げ[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡回[じゅんかい, junkai] Runde, Tour, Wander- [Add to Longdo]
巡航[じゅんこう, junkou] Kreuzfahrt [Add to Longdo]
循環[じゅんかん, junkan] Kreislauf, Zirkulation [Add to Longdo]
殉国[じゅんこく, junkoku] fuer_das_Vaterland_sterben [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] Maertyrer [Add to Longdo]
準拠[じゅんきょ, junkyo] sich_richten_nach, sich_gruenden_auf [Add to Longdo]
準決勝[じゅんけっしょう, junkesshou] Halbfinale, Semifinale [Add to Longdo]
潤滑油[じゅんかつゆ, junkatsuyu] Schmieroel [Add to Longdo]
純潔[じゅんけつ, junketsu] -rein, keusch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Junk \Junk\ (j[u^][ng]k), n.
   A fragment of any solid substance; a thick piece. See
   {Chunk}. [Colloq.] --Lowell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Junk \Junk\, n. [Pg. junco junk, rush, L. juncus a bulrush, of
   which ropes were made in early ages. Cf. {Junket}.]
   [1913 Webster]
   1. Pieces of old cable or old cordage, used for making
    gaskets, mats, swabs, etc., and when picked to pieces,
    forming oakum for filling the seams of ships.
    [1913 Webster]
 
   2. Old iron, or other metal, glass, paper, etc., bought and
    sold by junk dealers.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: Something worthless, or only worth its value as
    recyclable scrap.
    [PJC]
 
   4. (Naut.) Hard salted beef supplied to ships.
    [1913 Webster]
 
   {Junk bottle}, a stout bottle made of thick dark-colored
    glass.
 
   {Junk dealer}, a dealer in old cordage, old metal, glass,
    etc.
 
   {Junk hook} (Whaling), a hook for hauling heavy pieces of
    blubber on deck.
 
   {Junk ring}.
    (a) A packing of soft material round the piston of a steam
      engine.
    (b) A metallic ring for retaining a piston packing in
      place;
    (c) A follower.
 
   {Junk shop}, a shop where old cordage, and ship's tackle, old
    iron, old bottles, old paper, etc., are kept for sale.
 
   {Junk vat} (Leather Manuf.), a large vat into which spent tan
    liquor or ooze is pumped.
 
   {Junk wad} (Mil.), a wad used in proving cannon; also used in
    firing hot shot.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Junk \Junk\, n. [Pg. junco; cf. Jav. & Malay jong, ajong, Chin.
   chwan.] (Naut.)
   A large vessel, without keel or prominent stem, and with huge
   masts in one piece, used by the Chinese, Japanese, Siamese,
   Malays, etc., in navigating their waters.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 junk
   n 1: the remains of something that has been destroyed or broken
      up [syn: {debris}, {dust}, {junk}, {rubble}, {detritus}]
   2: any of various Chinese boats with a high poop and lugsails
   v 1: dispose of (something useless or old); "trash these old
      chairs"; "junk an old car"; "scrap your old computer" [syn:
      {trash}, {junk}, {scrap}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top