ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

shipboard

SH IH1 P B AO2 R D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -shipboard-, *shipboard*, shipboar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shipboard[ADJ] ซึ่งเกิดขึ้นบนเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
shipboard(ชิพ'บอร์ด) adj. บนเรือ,ใช้บนเรือ,กระทำบนเรือ.n. ดาดฟ้าเรือ,กราบเรือ,การอยู่บนเรือ,สภาพบนเรือ, on shipboard บนเรือ เรือเดินสมุทร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shipboard communication is all but down.การสื่อสารใช้ไม่ได้เลยครับ Dead Space: Downfall (2008)
Of all shipboard systems,ของทุกระบบบนยาน Incursion: Part 1 (2010)
- His shipboard inventory.- นี่คลังสินค้าในเรือเค้า And Now His Watch Is Ended (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIPBOARD SH IH1 P B AO2 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shipboard (j) ʃˈɪpbɔːd (sh i1 p b oo d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shipboard \Ship"board`\, n. [Ship + board. See {Board}, n., 8]
   A ship's side; hence, by extension, a ship; -- found chiefly
   in adverbial phrases; as, on shipboard; a shipboard.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 shipboard
   adj 1: casual or ephemeral as if taking place on board a ship;
       "shipboard romances"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top