ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

embark

EH0 M B AA1 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -embark-, *embark*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
embark(vi) ลงเรือ, See also: ขึ้นเครื่องบิน, Syn. board
embark(vt) เอาลงเรือ, See also: พาขึ้นเครื่องบิน
embark on(phrv) เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)
embark for(phrv) เดินทาง (โดยสวัสดิภาพ) ไปยัง
embark upon(phrv) เริ่มดำเนินการ (สิ่งที่ใหม่หรือยาก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
embark(เอมบาร์ค') { embarked, embarking, embarks } v. เอาลงเรือ, เอาขึ้นเครื่องบิน, ทำให้เริ่มดำเนินการ, ลงทุน., See also: embarkation n. ดูembark
disembarkvt., vi. นำขึ้นฝั่ง, ขึ้นฝั่ง., See also: disembarkation, disembarkment n., Syn. land

English-Thai: Nontri Dictionary
embark(vi, vt) ลงเรือ, ขึ้นเครื่องบิน, ลงมือ, เริ่มดำเนินการ, จัดทหาร
embarkation(n) การลงเรือ, การขึ้นเครื่องบิน, การเริ่มดำเนินการ
disembark(vi) เอาขึ้นจากเรือ, นำขึ้นฝั่ง, นำขึ้นบก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Men, you are about to embark on a great crusade to stamp out runaway decency in the West.ทุกคน เรากำลังจะได้ทำสงครามอันยิ่งใหญ่ เพื่อขับไล่พวกที่ทำให้ตะวันตกมัวหมอง Blazing Saddles (1974)
Jerome Morrow, Navigator 1st Class, is about to embark on a one-year manned mission to Titan, the 14th moon of Saturn.เจอโรม มอร์โรว์ นักบินชั้นหนึ่ง ในโครงการ"หนึ่งปี-หนึ่งคน" เพื่อไปไททัน, ดาวบริวารดวงที่14ของดาวเสาร์ Gattaca (1997)
My good man, you're driveling. Now stand aside. I'm about to embark upon a journey around the world.คุณงึมงำอะไร ผมจะไปเดินทางรอบโลก Around the World in 80 Days (2004)
For once you embark upon your journey there's no turning back until Zathura's reached.เมื่อเริ่มเล่นแล้ว... ...ไม่มีการถอยหลังจนกว่าจะจบเกมส์ Zathura: A Space Adventure (2005)
Charles Keefe embarks on a seven-day tour of Southern port cities, starting tomorrow.คณะชาวคีฟ จะออกตรวจเมืองสำคัญทางตอนใต้เป็นเวลา 7 วัน Red Eye (2005)
And then, together, they can embark on that most great and most serious journey of life.แล้วจากนั้น พวกเขาก็จะล่องเรือกัน ไปผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่และจริงจัง Becoming Jane (2007)
We caught up with David Finch speaking to the Marthaville Order of Visionary Southern Gentlemen today as he embarks on his campaign for the U.S. House of Representatives.เราทีเทปท่านเดวิด ฟลินช์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการออกกฏหมาย ของมาทาร์วิลของสุภาพบุรุษชาวใต้ผู้นี้ ในขณะที่ท่านกำลังดำเนินการเกี่ยวกับแคมเปญ สำหรับผู้แทนคณะรัฐสภา To Love Is to Bury (2008)
Now, the Jedi embark on a dangerous new mission to find the secret enemy listening post.ในตอนนี้ เจไดจำต้องเผชิญ กับภารกิจอันตรายครั้งใหม่ ในการค้นหาฐานดักฟังลับของศัตรู Duel of the Droids (2008)
Will embark on the "heroes" world tour.จะร่วมไปกับทัวร์ "Heroes" ทั่วโลก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm about to embark on one of the great challenges of my scientific career:ผมกำลังเริ่ม ดำเนินการ ในงานที่ท้าทาย ต่ออาชีพของฉัน The Gorilla Experiment (2009)
So, your brother is about to embark on yet another quest.พี่ชายของเจ้ากำลังจะออกทำ ภารกิจเพื่อเกียรติยศครั้งใหม่ Your Highness (2011)
- Embark the vehicle!- ขึ้นมา The Green Hornet (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
embarkBefore embarking on this type of therapy, the wishes of patient herself must be carefully taken into consideration.
embarkHe embarked on a new enterprise.
embarkHe embarked on a new study.
embarkHe embarked on his marriage with many hopes and fears.
embarkHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
embarkIs this the embarkation card?
embarkMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
embarkThe old couple embarked on a tour around the world.
embarkThey embarked at Southampton for New York.
embarkThey embarked on the new project full of hope.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงเรือ(v) embark, See also: get into (a vessel), board, Ant. ขึ้นท่า, Example: ชาวสลัดยกพวกลงเรือเล็กมาล้อมตีปล้นเรือสำเภา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงเรือ[long reūa] (v, exp) EN: embark ; get on a boat ; board a ship  FR: embarquer (sur un bateau) ; monter à bord d'un bateau
เมืองปลายทาง[meūang plāithāng] (n, exp) EN: port of disembarkation
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBARK EH0 M B AA1 R K
EMBARK IH0 M B AA1 R K
EMBARKS IH0 M B AA1 R K S
EMBARKED EH0 M B AA1 R K T
EMBARKING EH0 M B AA1 R K IH0 NG
EMBARKATION EH2 M B AA0 R K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
embark (v) ˈɪmbˈaːk (i1 m b aa1 k)
embarks (v) ˈɪmbˈaːks (i1 m b aa1 k s)
embarked (v) ˈɪmbˈaːkt (i1 m b aa1 k t)
embarking (v) ˈɪmbˈaːkɪŋ (i1 m b aa1 k i ng)
embarkation (n) ˌɛmbaːkˈɛɪʃən (e2 m b aa k ei1 sh @ n)
embarkations (n) ˌɛmbaːkˈɛɪʃənz (e2 m b aa k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搭乘[dā chéng, ㄉㄚ ㄔㄥˊ,  ] embark #14,543 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verladeplatz { m }embark point [Add to Longdo]
Verladeraum { m }embark area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗降[じょうこう, joukou] (n, vs) getting on and off; embarking and disembarking; (P) #3,151 [Add to Longdo]
上陸[じょうりく, jouriku] (n, vs) landing; disembarkation; (P) #4,593 [Add to Longdo]
搭乗[とうじょう, toujou] (n, vs) embarkation; boarding (an aeroplane, airplane); (P) #4,887 [Add to Longdo]
着手[ちゃくしゅ, chakushu] (vs) (1) to start work (on); to undertake; (n) (2) embarkation; launch; (P) #6,566 [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r, vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) #8,948 [Add to Longdo]
乗船;上船[じょうせん, jousen] (n, vs) embarking; embarkation; boarding #16,432 [Add to Longdo]
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
降りる(P);下りる(P)[おりる, oriru] (v1, vi) (1) (esp. 下りる) to descend (e.g. a mountain); to go down; to come down; (2) (esp. 降りる) to alight (e.g. from bus); to get off; to disembark; to dismount; (3) to step down; to retire; to give up; to quit; (4) (esp. 下りる) to be granted; to be issued; to be given; (5) (esp. 降りる) to form (of frost, dew, mist, etc.); (6) (esp. 下りる) (See 下り物) to be passed (from the body; i.e. of a roundworm); (P) [Add to Longdo]
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card [Add to Longdo]
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embark \Em*bark"\, v. t. [imp. & p. p. {Embarked}; p. pr. & vb.
   n. {Embarking}.] [F. embarquer; pref. em- (L. in) + barque
   bark: cf. Sp. embarcar, It. imbarcare. See {Bark}. a vessel.]
   1. To cause to go on board a vessel or boat; to put on
    shipboard.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage, enlist, or invest (as persons, money, etc.) in
    any affair; as, he embarked his fortune in trade.
    [1913 Webster]
 
       It was the reputation of the sect upon which St.
       Paul embarked his salvation.     --South.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Embark \Em*bark"\, v. i.
   1. To go on board a vessel or a boat for a voyage; as, the
    troops embarked for Lisbon.
    [1913 Webster]
 
   2. To engage in any affair.
    [1913 Webster]
 
       Slow to embark in such an undertaking. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 embark
   v 1: go on board [syn: {embark}, {ship}] [ant: {debark},
      {disembark}, {set down}]
   2: set out on (an enterprise or subject of study); "she embarked
     upon a new career" [syn: {embark}, {enter}]
   3: proceed somewhere despite the risk of possible dangers; "We
     ventured into the world of high-tech and bought a
     supercomputer" [syn: {venture}, {embark}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top