ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revolve

R IY0 V AA1 L V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revolve-, *revolve*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revolve(vi) หมุนรอบ, See also: เวียน, วนรอบ, โคจร, Syn. circle, rotate
revolve(vt) ทำให้หมุนรอบ, See also: ทำให้โคจร, Syn. circle, rotate
revolve(vi) ครุ่นคิด, See also: ใคร่ครวญ, Syn. think over
revolver(n) ปืนพกลูกโม่, Syn. pistol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revolve(รีวอลว') vi., vt. หมุนรอบ, โคจร, เกิดขึ้นเป็นวัฎจักร, ครุ่นคิด, คิดทบทวน, ทำให้โคจร, See also: revolvable adj. revolvably adv., Syn. spin, rotate, whirl
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่, เครื่องหมุนรอบ, สิ่งที่หมุนรอบ, หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
revolve(vi) โคจร, หมุนเวียน, เป็นวัฏจักร
revolve(vt) คิดทบทวน, ตรึกตรอง, พิจารณา, ครุ่นคิด
revolver(n) ปืนพก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
revolve aroundมุ่งไปที่, focus on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It feels like the whole world revolves around me.มันเหมือนโลกทั้งใบหมุนรอบตัวฉัน The Truman Show (1998)
And far as I can tell, your life revolves around yourjob.แล้วก็เท่าที่เห็น ชีวิตคุณวนอยู่กับงาน Red Eye (2005)
Can't revolve around your little tree house.ให้ใคร่ครวญถึงบ้านต้นไม้ของคุณได้ Art Isn't Easy (2007)
Believe it or not, the world does not revolve around your dick.เจสัน โลกไม่ได้โคจรรอบจู๋นายนะ Mine (2008)
Well, I don't know, I guess we had bigger news today. My day didn't revolve around whether...ไม่รู้สิ ผมว่าข่าวผมใหญ่กว่านะ คือว่าวันนี้ผมไม่ได้สนใจเรื่อง... Burn After Reading (2008)
they merely revolve from east to west, following the most perfect course ever conceived, มันแค่วนจาก ตะวันออก ไปตะวันตก ไปตามเส้นทางที่สมบูรณ์ที่สุด ที่เคยมีมา Agora (2009)
The world revolves around the sun, โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
'Cause my world revolves around you it's so hard for me to breathe now tell me how I'supposed to breathe with no air with no air no air can't live, can't breathe with no air whoa, whoa no air* เพราะโลกของฉันหมุนอยู่รอบเธอ ยากที่ฉันจะหายใจได้ * * บอกทีว่าฉันจะหายใจได้ไง เมื่อไร้อากาศ ไร้อากาศจะอยู่ได้ยังไง * * หายใจไม่ได้ เมื่อไร้อากาศ * Throwdown (2009)
And now, our entire universe revolves around it.แต่ตอนนี้จักรวาลเราหมุนรอบมัน Sex and the City 2 (2010)
# If there was a problem, yo, I'll solve it # # Check out the hook while my DJ revolves it ## ถ้ามีปัญหา ฉันจัดการเอง ลองฟังท่อนฮุคซะก่อน # Bad Reputation (2010)
# If there was a problem, yo, I'll solve it # # Check out the hook while my DJ revolves it # # Ice, Ice, baby ## ถ้ามีปัญหา ฉันจัดการเอง ลองฟังท่อนฮุคซะก่อน # Bad Reputation (2010)
Most doll lines revolve around infants.ตุ๊กตาส่วนใหญ่มักทำเป็นรูปเด็กทารก The Uncanny Valley (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revolveBeing able to revolve, it is merry-go-round.
revolveEngland is a land where the policemen carry no revolvers.
revolveEverything in that house revolved upon Aunt Mary.
revolveNobody can deny the fact the world economy revolves around the American economy.
revolveRiddled with the cancer how does your life revolve.
revolveThe earth revolves on its axis.
revolveThe moon revolves around the earth.
revolveThe planets revolve around the sun.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนพก(n) pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count Unit: กระบอก, Thai Definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนสั้น(n) pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count Unit: กระบอก
หมุน(v) evolve, See also: revolve, circulate, Syn. วน, Example: แม่ค้าหมุนไม้เสียบไปมา เพื่อให้ตัวแพะที่ย่างถูกความร้อนเท่าๆ กัน, Thai Definition: หันเวียนไปโดยรอบ, ทำให้หันเวียนไปโดยรอบ
วิง(v) turn, See also: revolve, rotate, spin, gyrate, Syn. หมุน, วน
เวียนวน(v) revolve, See also: move around, circle around, Syn. วนเวียน, Example: เขาเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษเวียนวนอยู่รอบตัว, Thai Definition: หมุนไปรอบๆ
หมุนรอบ(v) orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์
นอนวัน(v) spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai Definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่
หมุนคว้าง(v) spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai Definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนคว้าง(v) spin, See also: revolve extremely fast, whirl, Example: เขาชนอะไรบางอย่าง ซึ่งแรงเสียจนทำให้มันลอยขึ้นไปหมุนคว้างในอากาศ, Thai Definition: อาการหมุนหรือลอยไปอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยว
หมุนติ้ว(v) spin, See also: revolve, whirl, twirl, reel, gyrate, Example: ใบไม้หมุนติ้วอยู่ในอากาศก่อนจะตกลงบนหาดทรายสีขาวนวล, Thai Definition: หมุนอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โคจร[khōjøn] (v) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate  FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
หมุน[mun] (v) EN: revolve ; spin around ; go around ; spin ; whirl ; rotate  FR: tourner ; faire tourner ; pivoter
หมุนรอบ[mun røp] (v) EN: orbit ; revolve around  FR: tourner autour
หมุนเวียน[munwīen] (v) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands  FR: circuler ; tourner ; changer de main
ปั่น[pan] (v) EN: turn ; spin ; whirl ; churn ; revolve ; rotate ; turn over  FR: tourner ; filer
ปืน[peūn] (n) EN: gun ; firearm ; rifle  FR: arme [ f ] ; revolver [ m ] ; fusil [ m ] ; pistolet [ m ] ; arme à feu [ f ]
ปืนพก[peūnphok] (n) EN: pistol ; revolver  FR: pistolet [ m ] ; revolver [ m ]
ปืนสั้น[peūnsan] (n) EN: pistol ; revolver  FR: pistolet [ m ] ; revolver [ m ]
ปืนสัญญาณ[peūn sanyān] (n, exp) EN: flare pistol ; signal pistol  FR: pistolet d'alarme [ m ] ; revolver d'alarme [ m ]
วิง[wing] (v) EN: turn ; revolve ; rotate ; spin ; gyrate  FR: tournoyer ; tourner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REVOLVE R IY0 V AA1 L V
REVOLVED R IY0 V AA1 L V D
REVOLVER R IH0 V AA1 L V ER0
REVOLVES R IY0 V AA1 L V Z
REVOLVERS R IH0 V AA1 L V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revolve (v) rˈɪvˈɒlv (r i1 v o1 l v)
revolved (v) rˈɪvˈɒlvd (r i1 v o1 l v d)
revolver (n) rˈɪvˈɒlvər (r i1 v o1 l v @ r)
revolves (v) rˈɪvˈɒlvz (r i1 v o1 l v z)
revolvers (n) rˈɪvˈɒlvəz (r i1 v o1 l v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuán, ㄒㄩㄢˊ, ] revolve, #8,515 [Add to Longdo]
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, / ] revolve; stone roller, #21,554 [Add to Longdo]
巿[fú, ㄈㄨˊ, 巿] revolve, make circuit, turn, #46,252 [Add to Longdo]
左轮手枪[zuǒ lún shǒu qiāng, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, / ] revolver, #67,357 [Add to Longdo]
迴转[huí zhuǎn, ㄏㄨㄟˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] revolve; rotate; rotation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revolver { m }gat [Add to Longdo]
Revolver { m } | Revolver { pl }revolver | revolvers [Add to Longdo]
Revolverdrehbank { f } [ techn. ]turret lathe [Add to Longdo]
Revolverheld { m }gunslinger [Add to Longdo]
Revolverkopf { m }turret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
レボルバー[reboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
回る(P);廻る[まわる, mawaru] (v5r, vi) (1) (See ぐるぐる・1) to turn; to revolve; (2) to visit several places; (3) to function well; (4) to pass a certain time; (P) [Add to Longdo]
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver [Add to Longdo]
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver [Add to Longdo]
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver [Add to Longdo]
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P) [Add to Longdo]
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver [Add to Longdo]
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolve \Re*volve"\, v. i. [imp. & p. p. {Revolved}; p. pr. &
   vb. n. {Revolving}.] [L. revolvere, revolutum; pref. re- re-
   + volvere to roll, turn round. See {Voluble}, and cf.
   {Revolt}, {revolution}.]
   1. To turn or roll round on, or as on, an axis, like a wheel;
    to rotate, -- which is the more specific word in this
    sense.
    [1913 Webster]
 
       If the earth revolve thus, each house near the
       equator must move a thousand miles an hour. --I.
                          Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. To move in a curved path round a center; as, the planets
    revolve round the sun.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass in cycles; as, the centuries revolve.
    [1913 Webster]
 
   4. To return; to pass. [R.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolve \Re*volve"\, v. t.
   1. To cause to turn, as on an axis.
    [1913 Webster]
 
       Then in the east her turn she shines,
       Revolved on heaven's great axile.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, to turn over and over in the mind; to reflect
    repeatedly upon; to consider all aspects of.
    [1913 Webster]
 
       This having heard, straight I again revolved
       The law and prophets.         --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revolve
   v 1: turn on or around an axis or a center; "The Earth revolves
      around the Sun"; "The lamb roast rotates on a spit over the
      fire" [syn: {revolve}, {go around}, {rotate}]
   2: move in an orbit; "The moon orbits around the Earth"; "The
     planets are orbiting the sun"; "electrons orbit the nucleus"
     [syn: {orb}, {orbit}, {revolve}]
   3: cause to move by turning over or in a circular manner of as
     if on an axis; "She rolled the ball"; "They rolled their eyes
     at his words" [syn: {roll}, {revolve}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top