ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revolver

R IH0 V AA1 L V ER0   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revolver-, *revolver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revolver[N] ปืนพกลูกโม่, Syn. pistol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revolver(รีวอล'เวอะ) n. ปืนพกลูกโม่,เครื่องหมุนรอบ,สิ่งที่หมุนรอบ,หม้อหลอมชนิดหมุนรอบผู้หมุนรอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
revolver(n) ปืนพก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A revolver holds six bullets.ปืนถือหกกระสุน The Shawshank Redemption (1994)
He was plastered, waving this. 38 revolver around, threatening to kill himself.เขาเมามาก โบกปืนลูกพกจุด 38 ไปมา ขู่ว่าจะตัวตาย Charlie Bartlett (2007)
The victim did have a service revolver with U. S. Government numbers on it.ผู้ตายมีปืนรีวอลเวอร์ ที่มีเลขทะเบียนของรัฐบาลอยู่ Orientación (2007)
There seems to be a.38 revolver missing.ดูเหมือนจะมีปืน จุด38 หายไป Hanley Waters (2011)
The 38-caliber revolver that killed Stan was used in an unsolved double homicide in 1947.เป็นรีวอลเวอร์ .38 นั่นใช้ฆ่าสแตน เคยถูกใช้ในคดีที่ยังคลี่คลายไม่ได้ The Blue Butterfly (2012)
Both victims were shot with a .38 revolver and the car was set on fire.เหยื่อทั้งสองถูกยิง ด้วย .38 รีวอลเวอร์ รถถูกเผา The Blue Butterfly (2012)
Yeah, like one of his .38 revolvers that you used to kill Stan Banks.ใช่ อย่างเช่นปืนรีวอลเวอร์ .38 ที่คุณใช้ฆ่าสแตน แบ็งค์ The Blue Butterfly (2012)
And a functioning revolver from the movie Flyboys.แล้วก็ปืนรีโวลเวอร์ จากหนังฟลายบอย This Is the End (2013)
Do you recall what kind of revolver it was?คุณจำได้ไหม ว่าเป็นลูกโม่ชนิดไหน The Red Barn (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revolverEngland is a land where the policemen carry no revolvers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนพก[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนสั้น[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count unit: กระบอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
ยิงปืน[v.] (ying peūn) EN: fire   FR: tirer (un coup de revolver/fusil)

CMU English Pronouncing Dictionary
REVOLVER R IH0 V AA1 L V ER0
REVOLVERS R IH0 V AA1 L V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revolver (n) rˈɪvˈɒlvər (r i1 v o1 l v @ r)
revolvers (n) rˈɪvˈɒlvəz (r i1 v o1 l v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
左轮手枪[zuǒ lún shǒu qiāng, ㄗㄨㄛˇ ㄌㄨㄣˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, / ] revolver, #67,357 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Revolver {m}gat [Add to Longdo]
Revolver {m} | Revolver {pl}revolver | revolvers [Add to Longdo]
Revolverdrehbank {f} [techn.]turret lathe [Add to Longdo]
Revolverheld {m}gunslinger [Add to Longdo]
Revolverkopf {m}turret [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リボルバー[, riboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
レボルバー[, reboruba-] (n) revolver [Add to Longdo]
回転式拳銃[かいてんしきけんじゅう, kaitenshikikenjuu] (n) (See 回転弾倉式拳銃) revolver [Add to Longdo]
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver [Add to Longdo]
回転弾倉式拳銃[かいてんだんそうしきけんじゅう, kaitendansoushikikenjuu] (n) (See 回転式拳銃) revolver [Add to Longdo]
拳銃[けんじゅう, kenjuu] (n) pistol; handgun; revolver [Add to Longdo]
短銃[たんじゅう, tanjuu] (n) pistol; revolver; (P) [Add to Longdo]
短筒[たんづつ, tandutsu] (n) pistol; revolver [Add to Longdo]
排莢桿筒[はいきょうかんとう, haikyoukantou] (n) (See 蹴子覆) ejector tube; ejector housing (revolver) [Add to Longdo]
輪胴[りんどう, rindou] (n) chamber (of a revolver) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revolver \Re*volv"er\, n.
   One who, or that which, revolves; specifically, a firearm (
   commonly a pistol) with several chambers or barrels so
   arranged as to revolve on an axis, and be discharged in
   succession by the same lock; a repeater.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revolver
   n 1: a pistol with a revolving cylinder (usually having six
      chambers for bullets) [syn: {revolver}, {six-gun}, {six-
      shooter}]
   2: a door consisting of four orthogonal partitions that rotate
     about a central pivot; a door designed to equalize the air
     pressure in tall buildings [syn: {revolving door},
     {revolver}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 revolver /ʀəvɔlve/ 
  revolver

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 revolver
  1. dig; grub; spade
  2. dishevel; tousle

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 revolver
  revolver

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Revolver /reːvɔlvr/ 
  gat; gun; revolver; revolvers

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 revolver /rəvɔlvər/
  revolver

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 revolver
  revolver

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 revolver
  revolver

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top