Search result for

pistol

(57 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pistol-, *pistol*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pistol[N] ปืนพก, See also: ปืนสั้น, Syn. revolver, automatic pistol, six-shooter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pistol(พิส'เทิล) n. ปืนพก,ปืนสั้น. vt. ยิงด้วยปืนพก,ยิงด้วยปืนสั้น, Syn. short firearm
automatic pistolปืนอัตโนมัติที่ดีดปลอกกระสุนปืนออกและใส่กระสุนใหม่โดยอัตโนมัติ

English-Thai: Nontri Dictionary
pistol(n) ปืนพก,ปืนสั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pistolปืนพก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pistolsปืนพก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With an unsolved illness and a pistol?ที่มีปืนกับอาการป่วยที่หาสาเหตุไม่ได้หรือ? Last Resort (2008)
He took a pistol, shot himself in the head.เขาหยิบปืนพก และยิงเข้าที่หัวของเขา The Fourth Kind (2009)
There was no knife. Just him with his pistol at the side of your bed.ไม่มีมีด แค่เขากับปืนที่อยู่ข้างเตียงคุณ The Fourth Kind (2009)
The gun. Listen, the pistol.ปืน ชู่ ฟังสิ้ ปืนพก [Rec] 2 (2009)
The pistol, the pistol.ปืนพก ! หยิบปืนพก ! [Rec] 2 (2009)
-The pistol!- ปืนพก! [Rec] 2 (2009)
E 'una pistola boring?นี่เป็นปืนปลอมใช่มั้ย? Chuck Versus the Dream Job (2009)
Can you pistol whip him?นายยิงเขาทิ้งเลยได้ม่ะ? ครับ? Episode #3.5 (2009)
Ain't nobody gonna point this pistol but me.ห้ามใครคว้าปืนกระบอกนี้จากมือฉัน Frenzy (2009)
I had a sweet, little pistol came up missing right about the same time.ฉันมีปืนพกเล็ก ๆ ที่หายไป ในช่วงเวลาเดียวกัน The Dwarf in the Dirt (2009)
Yeah, look, we do know that Hodges found a .22 pistol near the body; it was fully loaded.ฟังนะ เรารู้ว่าฮอดจิ้นท์เจอปืนพก .22 ใกล้กับศพ มันถูกบรรจุกระสุนไว้เต็ม The Dwarf in the Dirt (2009)
That sweet, little pistol you owned that went missing, was this it?นั่นเป็นปืนพกน่ารัก ๆ ของคุณ ที่หายไปใช่มั๊ย The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pistolA pistol bullet went clean through his leg.
pistolA ruffian's pistol went off.
pistolBill was careless in handling his pistol.
pistolHe reached for the pistol.
pistolHe was careless in handling his pistol.
pistolThe police officer pointed his pistol at the criminal, who, in turn, held his pistol directly pointed at the officer. Neither had the advantage, the position was a stalemate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปืนพก[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนสั้น, Example: ตำรวจพบปืนพกกระบอกหนึ่งในพุ่มไม้, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนชนิดใส่กระเป๋าไปได้ที่มีขนาดเล็ก
ปืนสั้น[N] pistol, See also: revolver, Syn. ปืนพก, Example: หล่อนเคยฝึกฝนยิงปืนสั้นด้วยการยิงขวดเบียร์, Count unit: กระบอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปืน[n.] (peūn) EN: gun ; firearm ; rifle   FR: arme [f] ; revolver [m] ; fusil [m] ; pistolet [m] ; arme à feu [f]
ปืนพก[n.] (peūnphok) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสั้น [n.] (peūnsan) EN: pistol ; revolver   FR: pistolet [m] ; revolver [m]
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray-paint ; paint   FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe

CMU English Pronouncing Dictionary
PISTOL    P IH1 S T AH0 L
PISTOLE    P IH2 S T OW1 L
PISTOLS    P IH1 S T AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pistol    (n) (p i1 s t l)
pistols    (n) (p i1 s t l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pistole {f} | mit vorgehaltener Pistole | jdm. die Pistole auf die Brust setzen | wie aus der Pistole geschossenpistol | at point-point | to hold a pistol on/to someone's head | quick like a shot [Add to Longdo]
Pistolentasche {f}holster [Add to Longdo]
Knallkrebs {m} (Alpheidae) [zool.]pistol shrimp [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どん[, don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
エアピストル[, eapisutoru] (n) air pistol [Add to Longdo]
チャカ[, chaka] (n) (sl) pistol; heat [Add to Longdo]
デリンジャー[, derinja-] (n) derringer (pistol) [Add to Longdo]
ピストル[, pisutoru] (n) pistol; (P) [Add to Longdo]
フリーピストル[, furi-pisutoru] (n) free pistol [Add to Longdo]
貴酬[きしゅう, kishuu] (n) reply (epistolary) [Add to Longdo]
貴女(oK)[きじょ, kijo] (n) (1) (fem) (obsc) noblewoman; lady; (pn,adj-no) (2) (hon) you (referring to a woman; epistolary style) [Add to Longdo]
貴方[きほう, kihou] (n) (1) (hon) your home; your residence; (pn,adj-no) (2) (hon) you (referring to one's equal; epistolary style) [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) ceremony; (2) matter; affair; (suf) (3) with regard to (used after a person's name, a personal pronoun, etc. in epistolary style); as for; as concerns; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手枪[shǒu qiāng, ㄕㄡˇ ㄑㄧㄤ, / ] pistol [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短銃[たんじゅう, tanjuu] Pistole, Revolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pistol \Pis"tol\, v. t. [imp. & p. p. {Pistoled}; p. pr. & vb.
   n. {Pistoling}.] [Cf. F. pistoler.]
   To shoot with a pistol. "To pistol a poacher." --Sydney
   Smith.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pistol \Pis"tol\, n. [F. pistole, pistolet, It. pistola; prob.
   from a form Pistola, for Pistoja, a town in Italy where
   pistols were first made. Cf. {Pistole}.]
   The smallest firearm used, intended to be fired from one
   hand, -- now of many patterns, and bearing a great variety of
   names. See Illust. of {Revolver}.
   [1913 Webster]
 
   {Pistol carbine}, a firearm with a removable but-piece, and
    thus capable of being used either as a pistol or a
    carbine.
 
   {Pistol pipe} (Metal.), a pipe in which the blast for a
    furnace is heated, resembling a pistol in form.
 
   {Pistol shot}.
   (a) The discharge of a pistol.
   (b) The distance to which a pistol can propel a ball.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pistol
   n 1: a firearm that is held and fired with one hand [syn:
      {pistol}, {handgun}, {side arm}, {shooting iron}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 pistol
  n.
 
   [IBM] A tool that makes it all too easy for you to shoot yourself in the
   foot. ?Unix rm * makes such a nice pistol!?
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 pistol
   pistol; spraygun
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 pistol
   pistol; spray gun
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top