Search result for

หมุนเวียน

(41 entries)
(0.0294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมุนเวียน-, *หมุนเวียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุนเวียน[V] circulate, See also: change hands, Syn. เวียน, หมุนวน, Example: ผลไม้ของไทยมีมากมายหลายชนิดและหมุนเวียนตลอดปี, Thai definition: เวียนไป, เปลี่ยนมือไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมุนเวียนก. เวียนไป, เปลี่ยนมือไป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circulateหมุนเวียน,การไหลเวียน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Yes, if you go by circulation and popularity.-ใช่ครับ ถ้าคุณวัดจากการหมุนเวียนและความนิยม Marley & Me (2008)
The Earth's water cycle is a process of constant renewal.วัฎจักรของน้ำ เป็นกระบวนการหมุนเวียนที่สม่ำเสมอ Home (2009)
The governments of New Zealand, Iceland, Austria, Sweden and other nations have made the development of renewable energy sources top priority.รัฐบาลของนิวซีแลนด์, ไอร์แลนด์ ออสเตรีย, สวีเดนและประเทศอื่นๆ ได้สร้างแผนพัฒนา แหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องเร่งด่วน Home (2009)
The USA, China, India, Germany and Spain are the biggest investors in renewable energy.อเมริกา, จีน, อินเดีย, เยอรมัน และสเปนเป็นผู้ลงทุนขนาดใหญ่ ในพลังงานหมุนเวียน Home (2009)
Was this just at the bank?คุณเจอมันหมุนเวียนอยู่ที่ธนาคาร? Drag Me to Hell (2009)
How much money do you think was spent on frozen pizza last year?ลองเดาสิว่าเงินหมุนเวียนในตลาดพิซซ่าแช่แข็ง มากแค่ไหน Duplicity (2009)
The stars will wheel forth from their daytime hiding places.ดวงดาวมากมายก็จะหมุนเวียนขึ้นมา จากที่ซุกซ่อนในตอนกลางวัน Up in the Air (2009)
He's rotating his victims out.เค้าหมุนเวียนเหยื่อไปเรื่อยๆ Cold Comfort (2009)
Now, the power flow issues are obviously the biggest variable,ตอนนี้ เรื่องการหมุนเวียนพลังงาน เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวแปรสำคัญ Earth (2009)
[laughter] We also identified a recycling systemพวกเราแยกแยะระบบหมุนเวียนเช่นกัน Darkness (2009)
You're the one trying to get the recycling system up and running.คุณเป็นคนเดียวที่ได้ลองเปิด ระบบหมุนเวียนให้เริ่มทำงาน Water (2009)
It's like reconstructing the circulatory system.มันเหมือนการสร้างระบบหมุนเวียนใหม่ The Bond in the Boot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมุนเวียน[v.] (munwīen) EN: circulate ; turn ; rotate ; revolve ; spin ; whirl ; wheel ; change hands   FR: circuler ; tourner ; changer de main

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recycle[VI] นำกลับมาใช้อีก, See also: หมุนเวียนมาใช้ใหม่, Syn. reuse, salvage
rotate[VI] สับเปลี่ยน, See also: หมุนเวียน, Syn. alternate, switch, take turns
whirl[VT] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน
whirl[VI] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน, Syn. reel, spin, swirl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
alternate(ออล' เทอเนท) vt.,vi.,n.,adj. สลับกัน, ผลัดกัน, หมุนเวียนกัน, หนึ่งเว้นหนึ่ง, คนละครั้ง, ตัวแทน, แผนเปรียบเทียบ. -alternateness n., Syn. interchange,)
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
current(เคอ'เรินทฺ) n.,adj. แพร่หลาย,เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป,ปัจจุบัน,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,ทั่ว ๆ ไป n. กระแสน้ำ,กระแสลม,กระแสไฟฟ้า,ความเร็วของกระแส
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
evolution(เอฟวะลิว'เชิน) n. วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า,การค่อย ๆ ปรากฎขึ้น,การเจริญเติบโต,การหมุนเวียน., See also: evolutionary adj. ดูevolution
gyr(o) - Pref."วงแหวน" "วงขด","หมุนเวียน"
gyral(ไจ'รัล) adj. หมุนเวียน,เกี่ยวกับลอนสมอง
gyrate(ไจ'เรท) vi. หมุนเวียน,หมุนเป็นวงกลม adj. เป็นลอน., See also: gyrator n. gyratory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
alternate(adj) หมุนเวียนกัน,ผลัดกัน,สลับกัน,เปลี่ยนกัน
alternation(n) การหมุนเวียน,การสลับกัน,การผลัดกัน
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circulate(vi,vt) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แผ่ซ่าน,ส่งต่อๆไป,ออกจำหน่าย
circulation(n) การหมุนเวียน,การไหลเวียน
circulatory(adj) หมุนเวียน,ไหลเวียน,แพร่,แผ่ซ่าน
current(adj) ประจำวัน,ทั่วๆ ไป,ซึ่งหมุนเวียนอยู่,แพร่หลาย
cycle(n) วงจร,การหมุนเวียน,วัฏจักร,รถจักรยาน,วง,รอบ
cycle(vt) ขี่จักรยาน,โคจร,หมุนรอบ,หมุนเวียน
MERRY-GO-merry-go-round(n) ม้าหมุน,การหมุนเวียน,ความสนุกครึกครื้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recirculatingหมุนเวียน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top