Search result for

หมุนรอบ

(44 entries)
(0.0332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมุนรอบ-, *หมุนรอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมุนรอบ[V] orbit, See also: revolve around, Example: ดาวเคราะห์จะหมุนรอบตัวเอง โคจรไปรอบๆ ดวงอาทิตย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The house whirled around two or three times and rose slowly through the air.บ้านทั้งหลังหมุนรอบตัวเอง แล้วค่อยๆ ลอยขึ้นกลางอากาศ Inkheart (2008)
Condemn her? Would you have done that?จาการที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ Agora (2009)
It was a circular-shaped objectมันเป็นวัตถุที่มีรูปร่างหมุนรอบตัวเอง The Fourth Kind (2009)
When I arrived, what I saw was a real large craft in the air, circularเมื่อผมมาถึง สิ่งที่ผมได้เห็นก็เป็นยานที่ลำใหญ่มาก บนอากาส หมุนรอบตัวเอง The Fourth Kind (2009)
If you can't break that blockade before the next planetary rotation, we'll have to postpone the invasion.ถ้าเจ้าไม่สามารถทำลายแนวปิดกั้น ได้ก่อนที่ดาวเคราะห์จะหมุนรอบถัดไป เราคงต้องเลื่อนการโจมตีออกไป Storm Over Ryloth (2009)
The world revolves around the sun,โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ Chuck Versus the Broken Heart (2009)
So maximum torque farthest away from the incident.ดังนั้นแรงที่ทำให้หมุนรอบได้ไกลที่สุด ห่างไปจากที่เกิดเหตุ A New Day in the Old Town (2009)
When girls live together, sometimes their cycles sync up.เมื่อสาวๆ อยู่ด้วยกัน บางครั้งเขาก็หมุนรอบกันและกัน The Last Days of Disco Stick (2009)
And suddenly, it's all about the couch.และจู่ๆ ทุกอย่างก็หมุนรอบโซฟา Sex and the City 2 (2010)
And now, our entire universe revolves around it.แต่ตอนนี้จักรวาลเราหมุนรอบมัน Sex and the City 2 (2010)
Turn around.หมุนรอบๆ Pilot (2010)
He's hoping to see epsilon eridani dim, which would be evidence of a planet orbiting it.เขาหวังจะได้เห็น เอปซิลอน เอริดานิ ดิม ซึ่งจะเป็นหลักฐานว่า ดาวเคราะห์หมุนรอบมัน The Boyfriend Complexity (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมุนรอบ[v.] (mun røp) EN: orbit ; revolve around   FR: tourner autour

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cycle[VI] หมุนรอบ
cycle[VT] หมุนรอบ
pivot[VI] หมุนรอบเดือยหรือแกน, See also: หมุนตัวรอบ
pivot on[PHRV] หมุนรอบ
revolve[VI] หมุนรอบ, See also: เวียน, วนรอบ, โคจร, Syn. circle, rotate
rotate[VI] หมุน, See also: หมุนรอบ, Syn. reel, spin, whirl
rotate[VI] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
rotate[VT] ปลูกพืชหมุนเวียน, See also: หมุนรอบ, หมุนเวียน
roll round[PHRV] หมุนรอบ, See also: กลิ้งรอบ
swing[VI] หมุนรอบ, See also: หมุน, หมุนวน, Syn. pivot, rotate, turn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
circlingn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring,cycle
cycle(ไซ'เคิล) n. วงจร,วัฎจักร,รอบ,วง,การหมุนเวียน,ชุด vi. ขี่รถจักรยาน,หมุนรอบ, Syn. eon
cyclic(ไซ'คลิค,ซิค'คลิค) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,
cyclical(ไซ'คลิเคิล) adj. เกี่ยวกับวงจร,ซึ่งหมุนรอบ,n., See also: cyclicals n. หลักทรัพย์ของบริษัทธุรกิจ cyclicality n. ดูcyclical
cyclo-Pref. "วงจร","การหมุนรอบ"
drum(ดรัม) {drummed,drumming,drums} n. กลอง,เสียงกลอง,เยื่อแก้วหู vt.,vi. ตีกลอง,เคาะจังหวะ. ดรัม <คำอ่าน>หมายถึงสื่อเก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นวัสดุรูปทรงกระบอกที่หมุนรอบแกนด้วยความเร็ว ที่ผิวนอกฉาบด้วยสารแม่เหล็ก การบันทึกข้อความลงเก็บ จะต้องบันทึกลงบนผิวดรัม ผ่านหัวบันทึก (write head) และอ่านข้อความออกโดยหัวอ่าน (read head) จึงเป็นได้ทั้งหน่วยรับข้อมูล (input) และหน่วยแสดงผล (output) มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล สูงกว่าเทปแม่เหล็ก (magnetic tape) แต่ยังช้ากว่าจานแม่เหล็ก (magnetic disk) โดยปกติจะต้องเรียกเต็ม ๆ ว่า magnetic drum

English-Thai: Nontri Dictionary
circle(vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ
cycle(vt) ขี่จักรยาน,โคจร,หมุนรอบ,หมุนเวียน
cyclic(adj) เป็นวงกลม,ซึ่งหมุนรอบ,เกี่ยวกับวงจร
gyrate(vi) หมุนติ้ว,หมุน,เวียน,หมุนรอบ
gyration(n) การหมุนติ้ว,การหมุน,การหมุนรอบ
rotary(adj) สับเปลี่ยน,หมุนเวียน,หมุนรอบ
rotatory(adj) ซึ่งหมุนรอบ,ซึ่งหมุนเวียน,เกี่ยวกับการสับเปลี่ยน
round(adj) เต็ม,กลม,หมุนรอบ,ดังกังวาน,เป็นกิจวัตร,รุนแรง
round(n) ยก,รอบ,พัก,การหมุนรอบ,วงกลม,การตรวจ
swirl(vi) หมุนรอบ,วน,วนเวียน,เวียนหัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top