Search result for

radios

(43 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radios-, *radios*, radio
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radioscopy[N] การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อดูโครงสร้างภายในของสิ่งต่างๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
radioset(เร'ดิโอเซท) n. เครื่องรับวิทยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
radioscope; fluoroscope; roentgenoscopeเครื่องกำเนิดภาพรังสี, รังสีทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radioscopy; fluoroscopy; roentgenoscopyการดูภาพรังสีบนจอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensibility; radiosensitivityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensitiveไวต่อรังสี [มีความหมายเหมือนกับ radioresponsive ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosensitivity; radiosensibilityความไวต่อรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosodium; radioactive sodiumโซเดียมกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulfur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulphurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosulphur; radioactive sulfur; radioactive sulphur; radiosulfurกำมะถันกัมมันตรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiosurgeryรังสีศัลยกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Radiosensitizerสารเพิ่มผลของรังสี, สารหรือยาเพิ่มประสิทธิภาพของรังสีในการทำลายเซลล์ เช่น ออกซิเจน สารไมโซนิดาโซล (misonidazole) และสาร 5-โบรโมดีออกซียูริดีน (5-bromodeoxyuridine) [นิวเคลียร์]
Radiosondeเรดิโอซอนด์ หรือเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Radiosurgeryรังสีศัลยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the rich have radios to talk to them on their boats, to bring them the baseball. "และอุดมไปด้วยมีวิทยุที่จะ พูดคุยกับพวกเขาใน เรือของพวกเขาจะนำพวกเขา เบสบอล The Old Man and the Sea (1958)
Well, a lot of our airmen died because their radios didn't work.ดีนี่ นักบินของเราเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพราะวิทยุของพวกเขาใช้การไม่ได้ Clue (1985)
And remember, he would be on a Ontario registered boat, if he is here. So look at everything and stay on your radios.จำเอาไว้ว่า เขาน่าจะมาเรือ เส้นลงทะเบียนออนทาริโอ้ The Jackal (1997)
You are ordered to turn your radios on!มุสโสลินีจะพูดกับชาวอิตาเลี่ยน Malèna (2000)
Stand by your radios. I am hearing some urgent news.อยู่ติดวิทยุไว้ พี่น้อง ฉันได้ยินข่าวด่วนร้อนๆมา Hotel Rwanda (2004)
Stand by your radios. We will keep you informed.แล้วอยู่ข้างๆวิทยุไว้ เราจะรายงานข่าวต่อไปเรื่อยๆ Hotel Rwanda (2004)
This is not reported in the newspapers or radiosไม่เห็นมีรายงานในหนังสือพิมพ์ หรือวิทยุเลย Grave of the Fireflys (2005)
One of these radios is an object.วิทยุนี้อันนึงคือวัตถุ The Key and the Clock (2006)
They've been using your radios to lure our rescue teams into ambush.พวกนั้นใช้วิทยุคุณล่อทีมกู้ภัยเราเข้าไปซุ่มโจมตี Rescue Dawn (2006)
Here, I got shortwave radios.ได้วิทยุคลื่นสั้นน่ะ Transformers (2007)
This is like RadioShack dinosaur radios or something, man.นี่มันยังกะวิทยุสื่อสาร\ รุ่นพระเจ้าเหาอย่างนั้นแหล่ะ Transformers (2007)
All the radios are down. We have to get to the net.สัญญาณวิทยุล่ม เราต้องไปที่ตาข่าย The Water Horse (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
radiosI fix broken radios.
radiosThere were no radios in Japan in those days.
radiosThere were no radios in those times.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถ่ายภาพเอ็กซเรย์[n. exp.] (kān thāiphāp eksaraē) EN: radioscopy   FR: radioscopie [f]
เครื่อง[n.] (khreūang) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]   FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]

CMU English Pronouncing Dictionary
RADIOS    R EY1 D IY0 OW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
radios    (n) (r ei1 d i@ u z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辐射敏感性[fú shè mǐn gǎn xìng, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] radiosensitivity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Radiosender {m}; Rundfunksender {m}radio station [Add to Longdo]
Radiosendung {f}radio transmission [Add to Longdo]
Radioskop {n}radioscope [Add to Longdo]
Radiosonde {f}radiosonde [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラジオシティ[, rajioshitei] (n) {comp} radiosity [Add to Longdo]
ラジオシティ法[ラジオシティほう, rajioshitei hou] (n) {comp} radiosity method [Add to Longdo]
ラジオゾンデ[, rajiozonde] (n) radiosonde (ger [Add to Longdo]
放射線感受性[ほうしゃせんかんじゅせい, houshasenkanjusei] (n) radiosensitivity; radiosensitive [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放送[ほうそう, housou] Radiosendung, Fernsehsendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top