ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

x-ray

EH1 K S R EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -x-ray-, *x-ray*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
x-ray(n) รังสีเอ็กซ์, See also: รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ระหว่าง 0.01 - 10 นาโนเมตร
x-ray(n) ภาพถ่ายด้วยรังสีเอ็กซ์ (ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์), See also: ภาพเอ็กซ์เรย์
x-ray(n) รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
x-ray(vt) ถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์, See also: ตรวจสอบด้วยการถ่ายรังสีเอ็กซ์
x-ray(vt) รักษาคนป่วยโดยใช้รังสีเอ็กซ์
X-ray eyes(sl) การมีความสามารถมองผ่านสิ่งของ
X-ray star(n) วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
X-ray tube(n) หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้รังสีเอ็กซ์
X-ray source(n) วัตถุซึ่งให้รังสีเอ็กซ์
X-ray therapy(n) การรักษาด้วยด้วยรังสีเอ็กซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
x-ray(เอคซฺ'เร) n. รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งคล้ายแสง แต่มีความยาวคลื่นสั้นกว่า, ภาพเอกซฺเรย์ vt. ตรวจสอบหรือถ่ายด้วยเอกซฺเรย์
x-ray technologyn. รังสีเทคนิค
x-ray tubeหลอดเอกซฺเรย์เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้รังสีเอกซฺเรย์เป็นหลอดรังสีขั้วลบชนิดหนึ่งที่เป้าโลหะถูกระดมยิงด้วยอิเล็กตรอนพลังสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
X-X-ray(n) รังสีเอกซ์, ภาพเอกซ์เรย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
X-ray diagnosisการวินิจฉัยด้วยรังสีเอกซ์ [ มีความหมายเหมือนกับ diagnosis, roentgen ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
x-ray diffractionการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
x-ray paintingจิตรกรรมเอกซเรย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
X-ray sickness; sickness, radiationการแพ้รังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
x-ray styleกระบวนแบบเอกซเรย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
X-ray technologyเทคโนโลยีรังสีเอกซ์, ประยุกตวิทยารังสีเอกซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
X-ray crystallographyเอกซเรย์ คริสตัลโลกราฟี [TU Subject Heading]
X-ray diffractionการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์ที่รังสีเอกซ์ซึ่งสะท้อนจากภายในผลึก แล้วรวมกัน เกิดเป็นคลื่นสะท้อนที่มีความเข้มสูงสุด [นิวเคลียร์]
X-ray diffraction analysisการวิเคราะห์โดยการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ เพื่อหาโครงสร้างของอะตอม หรือโมเลกุลในธาตุ หรือสารประกอบที่มีการเรียงตัวเป็นระเบียบซ้ำๆ กัน เช่น เพชร โซเดียมคลอไรด์ รวมทั้งชีวโมเลกุลที่มีโครงสร้างซับซ้อน เช่น โปรตีน กรดนิวคลีอิก [นิวเคลียร์]
x-ray fluorescenceการเรืองรังสีเอกซ์, ปรากฏการณ์การเกิดรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะของธาตุที่สนใจโดยใช้พลังงานที่เหมาะสมไปกระตุ้นอะตอมของธาตุนั้น [นิวเคลียร์]
X-ray fluorescence analysisการวิเคราะห์ธาตุโดยการเรืองรังสีเอกซ์, การวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง โดยพิจารณาจากสเปกตรัมซึ่งแสดงค่าพลังงานและความเข้มของรังสีเอกซ์ลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นจากการเรืองรังสีเอกซ์ของธาตุนั้นๆ การวิเคราะห์นี้สามารถบอกชนิด และปริมาณธาตุได้ถึงระดับส่วนในล้านส่วน [นิวเคลียร์]
X-ray spectroscopyเอกซเรย์ สเปกโตรสโคปี [TU Subject Heading]
X-raysรังสีเอกซ์, รังสีในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่ได้มีต้นกำเนิดจากนิวเคลียสของอะตอม แต่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมถูกกระตุ้น ทำให้อิเล็กตรอนวงในหลุดออกไป และอิเล็กตรอนวงถัดไปเข้ามาแทนที่ แล้วให้พลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีเอกซ์ หรือเกิดจากการระดมยิงเป้าโลหะหนักบางชนิด เช่น ทังสเตน ด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูง ซึ่งอิเล็กตรอนจะถูกหน่วงให้ช้าลงอย่างทันทีทันใดและปล่อยรังสีเอกซ์ออกมา บางคน เรียกรังสีเอกซ์ว่า รังสีเรินต์เก็น ตามชื่อของ วิลเฮล์ม คอนราด เรินต์เก็น นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันผู้ค้นพบรังสีนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2438 [นิวเคลียร์]
X-raysรังสีเอกซ์ [TU Subject Heading]
X-raysรังสีเอกซ์, คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นระหว่างรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสีแกมมา รังสีเอกซ์เกิดขึ้นจากการยิงอิเล็กตรอน พลังงานจลน์สูงเข้าชนอะตอมของเป้าโลหะ แล้วอิเล็กตรอนจะมีความเร็วลดลงและคายพลังงานในรูปรังสีเอกซ์ การเกิดรังสีเอกซ์อีกวิธีหนึ่ง คือ อิเล็กตรอนพลั [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And my X-ray goggles.- เขียนเสื้อผ้าให้หน่อยได้มั้ย *batteries not included (1987)
"Let's see, we just got these X-rays back from the lab. "Let's take a...""เราเพิ่งได้เอ็กซ์เรย์กลับมา มาดูกัน..." Punchline (1988)
- This is somebody's sickjoke. - We can do those X-rays here?คุณต้องไม่ฝังใจเชื่อว่า นี่คือสิ่งมีชีวิตนอกโลก ชนิดหนึ่ง ? Deep Throat (1993)
Visual inspection of the body and X-ray analysis confirms homologous but possibly mutated mammalian physiology.ผมก็สงสัยเช่นเดียวกะคุณ (เสียง Scully จากเทป) จากการตรวจร่าง ด้วยสายตา และผลเอ็กเรย์... Deep Throat (1993)
The X-rays and pictures!ให้ตายซิ ! Deep Throat (1993)
Let's have X-ray ready for post-intubation chest X-ray.เตรียมเอ็กซเรย์ให้พร้อมไว้ Heat (1995)
I was on my way up to x-ray and I thought I'd stop in and just hide....และฉันคิดว่าฉันจะหลุด และฉันจะ... ...หลบซ่อนตัว City of Angels (1998)
- Characters in comics... are often attributed special powers- invisibility, X-ray vision, things of that sort.ตัวละครในการ์ตูนมักมีพลังพิเศษ ล่องหน... ตาเอ็กซ์เรย์... Unbreakable (2000)
Aw, they're like early American X-ray specs.อู้ว์, เหมือนแว่น X-ray รุ่นเก่า. National Treasure (2004)
- You got X-ray vision?- นายมีความสามารถมองทะลุสิ่งของได้หรือไง? Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
It gave a slightly denser picture than an x-ray for twice the money.ให้ภาพชัดกว่าเอกซเรย์หน่อย แพงกว่า 2 เท่า The Pursuit of Happyness (2006)
So then I got, um, lost on my way to x-ray 'cause I was all in my head, you know, about-- about meeting meredith.พอได้เจอ, อืม, ฉันก็หลงทาง ตอนไปห้อง เอกซ์-เรย์ เพราะ มันอยู่ในความคิดฉัน รู้ไหม๊ เรื่อง เรื่องที่ได้พบกับเมเรดิธ A Change Is Gonna Come (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
x-rayAccording to the X-ray, everything is all right.
x-rayI'd like you to have a chest X-ray.
x-rayI have to go and have an X-ray tomorrow.
x-rayI'll take some X-rays of your teeth.
x-rayI went to the dentist recently and he did a cast of my teeth and took an X-ray, 'just in case.' It sounds like a good business to be in.
x-rayLet's take an X-ray just in case.
x-rayPlease take this chart to the X-ray Room on the third floor.
x-rayThe doctor used X-rays to examine my stomach.
x-rayWe have detected an abnormality on your x-ray.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฉายแสง(n) x-ray, See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment, Syn. การฉายแสงอัลตราไวโอเลต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอ็กซเรย์ = เอ๊กซเรย์[eksaraē] (n) EN: X-ray  FR: radiographie [ f ]
ฟิล์มเอ็กซเรย์[fīm eksaraē] (n, exp) EN: X-ray film  FR: film radiographique [ m ]
รังสีเอ็กซ์[rangsī eks] (n, exp) EN: x-ray  FR: rayons X

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
X-RAY EH1 K S R EY2
X-RAYS EH1 K S R EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
X-ray (v) ˈɛks-rɛɪ (e1 k s - r ei)
X-rays (v) ˈɛks-rɛɪz (e1 k s - r ei z)
X-rayed (v) ˈɛks-rɛɪd (e1 k s - r ei d)
X-raying (v) ˈɛks-rɛɪɪŋ (e1 k s - r ei i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱克斯光[ài kè sī guāng, ㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄍㄨㄤ, / ] X-ray; Röntgen or Roentgen ray, #174,051 [Add to Longdo]
照片子[zhào piàn zi, ㄓㄠˋ ㄆㄧㄢˋ ㄗ˙, ] X-ray photo, #257,945 [Add to Longdo]
伦琴射线[lún qín shè xiàn, ㄌㄨㄣˊ ㄑㄧㄣˊ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] X-ray; Röntgen or Roentgen ray, #292,675 [Add to Longdo]
爱克斯射线[ài kè sī shè xiàn, ㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] X-ray radiation, #321,132 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Röntgencomputertomographie { f }; Röntgencomputertomographie { f } [ med. ]X-ray computer tomography [Add to Longdo]
Röntgen-Abteilung { f }X-ray department [Add to Longdo]
Röntgenfilm { m }X-ray film [Add to Longdo]
Röntgengerät { n }X-ray machine; X-ray apparatus [Add to Longdo]
Röntgenstrahluntersuchung { f }X-ray testing [Add to Longdo]
Röntgenuntersuchung { f } [ med. ]X-ray examination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
X光線[エックスこうせん, ekkusu kousen] (n) (obsc) (See X線) X-ray [Add to Longdo]
X線(P);エックス線(P)[エックスせん, ekkusu sen] (n) X-ray; (P) [Add to Longdo]
X線撮影;エックス線撮影[エックスせんさつえい, ekkusu sensatsuei] (n) x-ray photography [Add to Longdo]
パノラマX線撮影法[パノラマエックスせんさつえいほう, panoramaekkusu sensatsueihou] (n) panoramic radiography; panoramic x-ray photography [Add to Longdo]
レントゲン[rentogen] (n) (1) (abbr) (See レントゲン線) X-ray; (2) roentgen (unit of ionizing radiation); (P) [Add to Longdo]
レントゲン技師[レントゲンぎし, rentogen gishi] (n) radiographer; X-ray operator [Add to Longdo]
レントゲン検査[レントゲンけんさ, rentogen kensa] (n) X-ray examination [Add to Longdo]
レントゲン撮影[レントゲンさつえい, rentogen satsuei] (n) X-ray (photography) [Add to Longdo]
レントゲン撮影機[レントゲンさつえいき, rentogen satsueiki] (n) X-ray machine [Add to Longdo]
レントゲン写真[レントゲンしゃしん, rentogen shashin] (n) X-ray photograph [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 radiograph \ra"di*o*graph\ (r[=a]"d[i^]*[-o]*gr[a^]f), n.
   [Radio- + -graph.]
   1. An instrument for measuring and recording solar radiation.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. An image or picture produced upon a sensitive surface, as
    of a photographic or fluorescent plate, by some form of
    penetrating radiation other than light, as X-rays, beta
    rays, etc.; esp., a picture of the internal structure of
    opaque objects traversed by the rays; a skiagraph. When
    the picture is produced upon photographic film by X-rays,
    the picture is usually called an {X-ray photo} or {X-ray}.
    When an image is produced on photographic film by a
    radioactive substance in close proximity to the film, in a
    manner so as to record the spatial distribution of the
    radioactive substance, the resulting image is called an
    {autoradiograph} or {{autoradiogram}}.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ray \Ray\, n. [OF. rai, F. rais, fr. L. radius a beam or ray,
   staff, rod, spoke of a wheel. Cf. {Radius}.]
   1. One of a number of lines or parts diverging from a common
    point or center, like the radii of a circle; as, a star of
    six rays.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A radiating part of a flower or plant; the marginal
    florets of a compound flower, as an aster or a sunflower;
    one of the pedicels of an umbel or other circular flower
    cluster; radius. See {Radius}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.)
    (a) One of the radiating spines, or cartilages, supporting
      the fins of fishes.
    (b) One of the spheromeres of a radiate, especially one of
      the arms of a starfish or an ophiuran.
      [1913 Webster]
 
   4. (Physics)
    (a) A line of light or heat proceeding from a radiant or
      reflecting point; a single element of light or heat
      propagated continuously; as, a solar ray; a polarized
      ray.
    (b) One of the component elements of the total radiation
      from a body; any definite or limited portion of the
      spectrum; as, the red ray; the violet ray. See Illust.
      under {Light}.
      [1913 Webster]
 
   5. Sight; perception; vision; -- from an old theory of
    vision, that sight was something which proceeded from the
    eye to the object seen.
    [1913 Webster]
 
       All eyes direct their rays
       On him, and crowds turn coxcombs as they gaze.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. (Geom.) One of a system of diverging lines passing through
    a point, and regarded as extending indefinitely in both
    directions. See {Half-ray}.
    [1913 Webster]
 
   {Bundle of rays}. (Geom.) See {Pencil of rays}, below.
 
   {Extraordinary ray} (Opt.), that one of two parts of a ray
    divided by double refraction which does not follow the
    ordinary law of refraction.
 
   {Ordinary ray} (Opt.) that one of the two parts of a ray
    divided by double refraction which follows the usual or
    ordinary law of refraction.
 
   {Pencil of rays} (Geom.), a definite system of rays.
 
   {Ray flower}, or {Ray floret} (Bot.), one of the marginal
    flowers of the capitulum in such composite plants as the
    aster, goldenrod, daisy, and sunflower. They have an
    elongated, strap-shaped corolla, while the corollas of the
    disk flowers are tubular and five-lobed.
 
   {Ray point} (Geom.), the common point of a pencil of rays.
 
   {Roentgen ray}, {R["o]ntgen ray} (r[~e]nt"g[e^]n r[=a]`)
    (Phys.), a form of electromagnetic radiation generated in
    a very highly exhausted vacuum tube by an electrical
    discharge; now more commonly called {X-ray}. It is
    composed of electromagnetic radiation of wavelength
    shorter than that of ultraviolet light but longer than
    that of gamma rays. It is capable of passing through many
    bodies opaque to light, and producing photographic and
    fluorescent effects by which means pictures showing the
    internal structure of opaque objects are made, called
    X-rays, radiographs, sciagraphs, X-ray photographs,
    radiograms. So called from the discoverer, W. C.
    R["o]ntgen.
 
   {X ray}, the R["o]ntgen ray; -- so called by its discoverer
    because of its enigmatical character, x being an algebraic
    symbol for an unknown quantity.
    [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 X ray \X ray\, X-ray \X-ray\([e^]ks"r[=a]`), n. [so called by
   its discoverer because of its enigmatical character, x being
   an algebraic symbol for an unknown quantity.] (Physics)
   Originally, any of the rays produced when cathode rays strike
   upon surface of a solid (as a copper target or the wall of
   the vacuum tube); now defined as electromagnetic radiation
   with a wavelength of 0.1 to 10 nanometers. X-rays are noted
   for their penetration of many opaque substances, as wood and
   flesh, their action on photographic plates, and their
   fluorescent effects. They were called {X rays} by their
   discoverer, W. K. R["o]ntgen, but were also referred to for
   some time as {Roentgen rays}. The term X-ray has become the
   most common designation. They also ionize gases, but cannot
   be reflected, or polarized, or deflected by a magnetic field.
   They are used in examining objects opaque to visible light,
   as for imaging bones or other structures inside the human
   body, and for detecting flaws in metal objects, such as in
   welds.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC] X ray

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 X ray \X ray\, X-ray \X-ray\([e^]ks"r[=a]`), v. t.
   To examine by means of X-rays; to irradiate with X-rays.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 X-ray
   n 1: electromagnetic radiation of short wavelength produced when
      high-speed electrons strike a solid target [syn: {X ray},
      {X-ray}, {X-radiation}, {roentgen ray}]
   2: a radiogram made by exposing photographic film to X rays;
     used in medical diagnosis [syn: {roentgenogram}, {X ray},
     {X-ray}, {X-ray picture}, {X-ray photograph}]
   v 1: examine by taking x-rays
   2: take an x-ray of something or somebody; "The doctor x-rayed
     my chest"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top