ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disk jockey

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disk jockey-, *disk jockey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disk jockey[N] นักจัดรายการ, See also: ดีเจ, Syn. DJ
disk jockey[SL] ผู้ดำเนินรายการทางวิทยุ, See also: ผู้จัดรายการวิทยุ, ดีเจ, Syn. D.J., deejay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disk jockeyn. นักจัดรายการแผ่นเสียงทางวิทยุ

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスクジョッキー[, deisukujokki-] (n) disk jockey; disc jockey; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disc jockey \disc" jock`ey\ (d[i^]sk" j[o^]k`[y^]), n.
   a person who plays records or compact disks of recorded
   music; especially, a person who selects and plays recorded
   music for broadcast over the radio, often making comments
   about the music or other topics and also announcing
   commercial advertising messages; also, one who plays recorded
   music at a dance or social gathering, especially as a
   profession. [Also spelled {disk jockey}.]
 
   Syn: DJ. [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 disk jockey \disk jockey\ n.
   same as {disc jockey}.
 
   Syn: DJ.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disk jockey
   n 1: a person who announces and plays popular recorded music
      [syn: {disk jockey}, {disc jockey}, {dj}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top