Search result for

quan

(126 entries)
(0.0858 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quan-, *quan*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quantificationการทำให้เป็นตัวเลข
quantities (n adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ)
See also: S. magnitude,quality,
quantity (n) ปริมาณ, จำนวน
quantum leap (n) การเพิ่มขึ้น หรือก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
See also: S. quantum jump,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quan    [SL] การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, Syn. quant
quant    [SL] การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, Syn. quan
quango    [N] องค์กรรัฐบาลที่ปฏิบัติงานอย่างอิสระ, See also: องค์กรอิสระ
quanta    [N] คำนามพหูพจน์ของ quantum
quantal    [ADJ] เกี่ยวกับหน่วยพลังงาน
quantum    [N] หน่วยของพลังงาน
quandary    [N] ความไม่แน่ใจ, See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์, Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty
quantify    [VT] แสดงปริมาณ, See also: หาจำนวน
quantify    [VT] บอกจำนวน
quantity    [N] ปริมาณ, See also: จำนวน, Syn. amount, number

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quango (quasi non-governmental organization)ควอนโก (องค์การอิสระกึ่งราชการ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quanticพหุนามเอกพันธุ์หลายตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quantificationการกำหนดปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantifierตัวบ่งปริมาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quantifierตัวบ่งปริมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quantileเลขอันดับจากต่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quantity of an estateระยะเวลาครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quantifierตัวบ่งปริมาณ, ข้อความที่บอกปริมาณ  เช่น ประโยค "สำหรับ x ทุกตัว ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริง" ข้อความ "สำหรับ x ทุกตัว " เป็นตัวบ่งปริมาณ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quantitativeเชิงปริมาณ [TU Subject Heading]
Quantitative analysisการวิเคราะห์เชิงปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
quantitative analysisปริมาณวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาปริมาณขององค์ประกอบของสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quantitative dataข้อมูลเชิงปริมาณ, ข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกันได้โดยตรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quantitative geneticพันธุศาสตร์ปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantitative geneticsพันธุศาสตร์ปริมาณ [TU Subject Heading]
Quantity of illuminationปริมาณของการส่อง สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Quantity of radiant energyปริมาณพลังงานการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Quantity of radiationปริมารของการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quanFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
quanThe symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.
quanThe quantity of crops is not enough to support the economy.
quanThese goods are greater in quantity than in quality.
quanHowever, the quantity was not correct.
quanThe victim is thought to have taken a large quantity of poison by mistake.
quanWhat quantity of paper do you need?
quanIn general, consumers prefer quantity to quality.
quanForeign products arrived on the market in large quantities.
quanPlease inform us as to what quantity you can deliver at regular intervals.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
quandry(ควอน'ดรี) n. สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,ความอึดอัดใจ
quantify(ควอน'ทิไฟ) vt. หาจำนวน,บอกจำนวน., See also: quantifiable adj. quantification n. quantifiably adv.
quantitative(ควอนทิเท'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับปริมาณ, See also: quantitativeness n.
quantity(ควอน'ทิที) n. ปริมาณ,ปริมาณมาก, Syn. amount
quantum(ควอน'ทัม) n. หน่วยของพลังงานรังสี, Syn. radiant energy
quantum libetจำนวนมากตามที่ต้องการ
aliquant(แอล' ลิควอนทฺ) adj. ว่งมีจำนวนหรือปริมาณที่หารไม่ลงตัว
aquanaut(แอด'วานอท) n. นักสำรวจใต้ทะเล, นักประดาน้ำ (skin diver)
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,

English-Thai: Nontri Dictionary
quantitative(adj) เกี่ยวกับขนาด,เกี่ยวกับปริมาณ,เกี่ยวกับจำนวน
quantity(n) จำนวน,ปริมาณ,ขนาด
aquanaut(n) นักประดาน้ำ,นักสำรวจใต้ทะเล
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ
piquancy(n) ความคมคาย,ความแหลม,ความถี่,ความน่าสนใจ
piquant(adj) คมคาย,แหลม,เก๋,ออกรสออกชาติ,ถึงใจ
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริมาณ    [N] quantity, See also: amount, number, Syn. จำนวน, ผลรวม, จำนวนรวม, Example: ปริมาณการส่งสินค้าออกขายโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว, Thai definition: กำหนดความมากน้อยของจำนวน
จำนวน    [N] amount, See also: quantity, sum, Example: พวกเขามีงานค้างอยู่จำนวนหนึ่ง, Thai definition: ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บอกจำนวน[v. exp.] (bøk jamnūan) EN: quantify   
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
เชิงปริมาณ[adj.] (choēng parimān) EN: quantitative   FR: quantitatif
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
เด็กเกเร[n.] (dek kērē) EN: delinquent   FR: délinquant [m] ; délinquante [f]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
หายไป[adj.] (hāi pai) EN: lost   FR: disparu ; manquant
ห้าสิบ[num.] (hāsip) EN: fifty ; 50   FR: cinquante ; 50

CMU English Pronouncing Dictionary
QUAN    K W AO1 N
QUANG    K W AO1 NG
QUANT    K W AE1 N T
QUANDT    K W AO1 N D T
QUANEX    K W AA1 N EH0 K S
QUANTUM    K W AA1 N T AH0 M
QUANTUM    K W AA1 N AH0 M
QUANTICO    K W AA1 N T IH0 K OW0
QUANTITY    K W AA1 N AH0 T IY0
QUANTITY    K W AA1 N T AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quango    (n) (k w a1 ng g ou)
quanta    (n) (k w o1 n t @)
quangos    (n) (k w a1 ng g ou z)
quantum    (n) (k w o1 n t @ m)
quandary    (n) (k w o1 n d @ r ii)
quantify    (v) (k w o1 n t i f ai)
quantity    (n) (k w o1 n t i t ii)
quandaries    (n) (k w o1 n d @ r i z)
quantified    (v) (k w o1 n t i f ai d)
quantifies    (v) (k w o1 n t i f ai z)

French-Thai: Longdo Dictionary
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง
cinquante(numéro) ห้าสิบ, 50

Japanese-English: EDICT Dictionary
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
がっぽがっぽ[, gappogappo] (adv-to) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がっぽり[, gappori] (adv-to,adv) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
ごまんと[, gomanto] (adv) in a great quantity [Add to Longdo]
アクアノート[, akuano-to] (n) aquanaut [Add to Longdo]
カンタム[, kantamu] (n) {comp} Quantum [Add to Longdo]
クォンタイズ[, kuontaizu] (n) quantize; quantise [Add to Longdo]
クォンティティー;クオンティティー[, kuonteitei-; kuonteitei-] (n) quantity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
份量[fèn liàng, ㄈㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] immortal [Add to Longdo]
光量[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity of light; luminosity [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] all; whole; entire; every; complete; surname Quan [Add to Longdo]
全世界[quán shì jiè, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] worldwide; entire world [Add to Longdo]
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
全世界第一[quán shì jiè dì yī, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧˋ ㄧ, ] world's first [Add to Longdo]
全份[quán fèn, ㄑㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, ] complete set [Add to Longdo]
全休[quán xiū, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄡ, ] complete rest (after an illness) [Add to Longdo]
全优[quán yōu, ㄑㄩㄢˊ ㄧㄡ, / ] overall excellence [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set [Add to Longdo]
数量化理論[すうりょうかりろん, suuryoukariron] quantification theory [Add to Longdo]
[りょう, ryou] quantity [Add to Longdo]
量子[りょうし, ryoushi] quantum [Add to Longdo]
量子化[りょうしか, ryoushika] quantizing (vs) [Add to Longdo]
量集合[りょうしゅうごう, ryoushuugou] quantity set [Add to Longdo]
量子化雑音[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise [Add to Longdo]
カンタム[かんたむ, kantamu] Quantum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分量[ぶんりょう, bunryou] Quantitaet, Menge, Dosis [Add to Longdo]
多寡[たか, taka] Quantitaet, -Zahl,-Anzahl, -Betrag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top