ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quand

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quand-, *quand*, quan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quandary[N] ความไม่แน่ใจ, See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์, Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
quandry(ควอน'ดรี) n. สภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก,ความอึดอัดใจ
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย

English-Thai: Nontri Dictionary
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quand etiez vous a Paris pour la derniere fois?... Chuck Versus the Seduction (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself   FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
ครั้น[conj.] (khran) EN: when ; at the time   FR: quand ; lorsque
กี่โมง[xp] (kī mōng) EN: when ?   FR: quand ? ; à quelle heure ?
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v. exp.] (kleūn mai khao khāi mai øk) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma   FR: avoir un dilemme
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
แม้กระทั่ง[conj.] (maēkrathang) EN: even if ; though   FR: même quand ; y compris
แม้ว่า[X] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite   FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
เมื่อ[X] (meūa) EN: when ; at the time ; by the time that ; while ; at ; in   FR: quand ; lorsque ; en ; c'était

CMU English Pronouncing Dictionary
QUANDT    K W AO1 N D T
QUANDARY    K W AA1 N D ER0 IY0
QUANDARY    K W AA1 N D R IY0
QUANDARIES    K W AA1 N D ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quandary    (n) kwˈɒndəriː (k w o1 n d @ r ii)
quandaries    (n) kwˈɒndərɪz (k w o1 n d @ r i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
quandเมื่อไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Tu sors quand? = Quand est-ce que tu sors? เธอออกไปเมื่อไหร่
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
バリカン[, barikan] (n) (1) barber's clippers; (2) Barriquand et Marre; (P) [Add to Longdo]
傾ける[かたむける, katamukeru] (v1,vt) (1) to incline; to lean; to tip; to tilt; to slant; to bend; to list; (2) to devote oneself to; to concentrate on; to pour one's energy into; (3) to ruin; to squander; to empty; (4) to drink (alcohol); (P) [Add to Longdo]
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P) [Add to Longdo]
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
使い果たす;使い果す;遣い果たす;遣い果す[つかいはたす, tsukaihatasu] (v5s,vt) to use up; to squander [Add to Longdo]
使い尽くす[つかいつくす, tsukaitsukusu] (v5s) to use up; to squander [Add to Longdo]
身代を傾ける[しんだいをかたむける, shindaiwokatamukeru] (exp,v1) to squander one's fortunes [Add to Longdo]
蕩尽[とうじん, toujin] (n,vs) squandering; dissipation [Add to Longdo]
摩ってしまう[すってしまう;スッてしまう, sutteshimau ; sutsu teshimau] (exp,v5u) (uk) (obsc) to squander one's money (through gambling, Pachinko, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  quand /kɑ̃/ 
   when

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top