Search result for

quant

(119 entries)
(0.0424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quant-, *quant*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quantificationการทำให้เป็นตัวเลข
quantities (n adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ)
See also: S. magnitude,quality,
quantity (n) ปริมาณ, จำนวน
quantum leap (n) การเพิ่มขึ้น หรือก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในทันทีทันใด
See also: S. quantum jump,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quant    [SL] การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, Syn. quan
quanta    [N] คำนามพหูพจน์ของ quantum
quantal    [ADJ] เกี่ยวกับหน่วยพลังงาน
quantum    [N] หน่วยของพลังงาน
quantify    [VT] แสดงปริมาณ, See also: หาจำนวน
quantify    [VT] บอกจำนวน
quantity    [N] ปริมาณ, See also: จำนวน, Syn. amount, number
quantity    [N] จำนวน, Syn. total, sum
quantifier    [N] คำหรือวลีแสดงจำนวนซึ่งใช้ขยายคำนามในภาษาอังกฤษ
quantitate    [VT] วัดปริมาณอย่างเที่ยงตรง, See also: กำหนดจำนวนอย่างแม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quanticพหุนามเอกพันธุ์หลายตัวแปร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quantificationการกำหนดปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantifierตัวบ่งปริมาณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
quantifierตัวบ่งปริมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quantileเลขอันดับจากต่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantityปริมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quantity of an estateระยะเวลาครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quantizationการแบ่งนับ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
quantifierตัวบ่งปริมาณ, ข้อความที่บอกปริมาณ  เช่น ประโยค "สำหรับ x ทุกตัว ถ้า x เป็นจำนวนเต็มแล้ว x เป็นจำนวนจริง" ข้อความ "สำหรับ x ทุกตัว " เป็นตัวบ่งปริมาณ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quantitativeเชิงปริมาณ [TU Subject Heading]
Quantitative analysisการวิเคราะห์เชิงปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
quantitative analysisปริมาณวิเคราะห์, การวิเคราะห์สารตัวอย่างเพื่อหาปริมาณขององค์ประกอบของสารตัวอย่างนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
quantitative dataข้อมูลเชิงปริมาณ, ข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือปริมาณซึ่งวัดออกมาเป็นจำนวนที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบกันได้โดยตรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quantitative geneticพันธุศาสตร์ปริมาณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Quantitative geneticsพันธุศาสตร์ปริมาณ [TU Subject Heading]
Quantity of illuminationปริมาณของการส่อง สว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
Quantity of radiant energyปริมาณพลังงานการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Quantity of radiationปริมารของการแผ่ รังสี [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quantFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
quantThe symbol "X" usually stands for an unknown quantity in mathematics.
quantThe quantity of crops is not enough to support the economy.
quantThese goods are greater in quantity than in quality.
quantHowever, the quantity was not correct.
quantThe victim is thought to have taken a large quantity of poison by mistake.
quantWhat quantity of paper do you need?
quantIn general, consumers prefer quantity to quality.
quantForeign products arrived on the market in large quantities.
quantPlease inform us as to what quantity you can deliver at regular intervals.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quantify(ควอน'ทิไฟ) vt. หาจำนวน,บอกจำนวน., See also: quantifiable adj. quantification n. quantifiably adv.
quantitative(ควอนทิเท'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับปริมาณ, See also: quantitativeness n.
quantity(ควอน'ทิที) n. ปริมาณ,ปริมาณมาก, Syn. amount
quantum(ควอน'ทัม) n. หน่วยของพลังงานรังสี, Syn. radiant energy
quantum libetจำนวนมากตามที่ต้องการ
aliquant(แอล' ลิควอนทฺ) adj. ว่งมีจำนวนหรือปริมาณที่หารไม่ลงตัว
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด,รสจัด,น่าสนใจ,ถึงใจ,มีชีวิตชีวา,ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
quantitative(adj) เกี่ยวกับขนาด,เกี่ยวกับปริมาณ,เกี่ยวกับจำนวน
quantity(n) จำนวน,ปริมาณ,ขนาด
piquant(adj) คมคาย,แหลม,เก๋,ออกรสออกชาติ,ถึงใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริมาณ    [N] quantity, See also: amount, number, Syn. จำนวน, ผลรวม, จำนวนรวม, Example: ปริมาณการส่งสินค้าออกขายโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว, Thai definition: กำหนดความมากน้อยของจำนวน
จำนวน    [N] amount, See also: quantity, sum, Example: พวกเขามีงานค้างอยู่จำนวนหนึ่ง, Thai definition: ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วนๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพ-[pref.] (ban- = banpha-) EN: [prefix meaning ancient, prime, primary, primordial]   FR: [préfixe indiquant l'ancienneté]
บอกจำนวน[v. exp.] (bøk jamnūan) EN: quantify   
เชิงปริมาณ[adj.] (choēng parimān) EN: quantitative   FR: quantitatif
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
เด็กเกเร[n.] (dek kērē) EN: delinquent   FR: délinquant [m] ; délinquante [f]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
หายไป[adj.] (hāi pai) EN: lost   FR: disparu ; manquant
ห้าสิบ[num.] (hāsip) EN: fifty ; 50   FR: cinquante ; 50
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
การ[pref.] (kān-) FR: [préfixe indiquant l'action de ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUANT    K W AE1 N T
QUANTUM    K W AA1 N T AH0 M
QUANTUM    K W AA1 N AH0 M
QUANTITY    K W AA1 N AH0 T IY0
QUANTICO    K W AA1 N T IH0 K OW0
QUANTITY    K W AA1 N T AH0 T IY0
QUANTIFY    K W AA1 N AH0 F AY2
QUANTIFY    K W AA1 N T AH0 F AY2
QUANTUM'S    K W AA1 N T AH0 M Z
QUANTUM'S    K W AA1 N AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quanta    (n) (k w o1 n t @)
quantum    (n) (k w o1 n t @ m)
quantify    (v) (k w o1 n t i f ai)
quantity    (n) (k w o1 n t i t ii)
quantified    (v) (k w o1 n t i f ai d)
quantifies    (v) (k w o1 n t i f ai z)
quantities    (n) (k w o1 n t i t i z)
quantifying    (v) (k w o1 n t i f ai i ng)
quantitative    (j) (k w o1 n t i t @ t i v)
quantitatively    (a) (k w o1 n t i t @ t i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quant {n} [phys.] | Quanten {pl}quantum | quanta [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
cinquante(numéro) ห้าสิบ, 50

Japanese-English: EDICT Dictionary
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
がっぽがっぽ[, gappogappo] (adv-to) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がっぽり[, gappori] (adv-to,adv) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
ごまんと[, gomanto] (adv) in a great quantity [Add to Longdo]
カンタム[, kantamu] (n) {comp} Quantum [Add to Longdo]
クォンタイズ[, kuontaizu] (n) quantize; quantise [Add to Longdo]
クォンティティー;クオンティティー[, kuonteitei-; kuonteitei-] (n) quantity [Add to Longdo]
クオンツ[, kuontsu] (adj-na) (abbr) quantitative [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
份量[fèn liàng, ㄈㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity [Add to Longdo]
光量[guāng liàng, ㄍㄨㄤ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity of light; luminosity [Add to Longdo]
定量[dìng liàng, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, ] quantity; fixed amount; ration [Add to Longdo]
定量分析[dìng liàng fēn xī, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] quantitative analysis [Add to Longdo]
容量分析[róng liàng fēn xī, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, ] quantitative analysis; volumetric analysis [Add to Longdo]
资料量[zī liào liàng, ㄗ ㄌㄧㄠˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] quantity of data [Add to Longdo]
输沙量[shū shā liàng, ㄕㄨ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, / ] quantity of sand (transported by a river); sediment content [Add to Longdo]
量化逻辑[liàng huà luó ji, ㄌㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧ˙, / ] quantified logic [Add to Longdo]
量子[liàng zǐ, ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ, ] quantum [Add to Longdo]
量子力学[liàng zǐ lì xué, ㄌㄧㄤˋ ㄗˇ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] quantum mechanics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規格参照量集合[きかくさんしょうりょうしゅうごう, kikakusanshouryoushuugou] reference quantity set [Add to Longdo]
数量化理論[すうりょうかりろん, suuryoukariron] quantification theory [Add to Longdo]
[りょう, ryou] quantity [Add to Longdo]
量子[りょうし, ryoushi] quantum [Add to Longdo]
量子化[りょうしか, ryoushika] quantizing (vs) [Add to Longdo]
量集合[りょうしゅうごう, ryoushuugou] quantity set [Add to Longdo]
量子化雑音[りょうしかざつおん, ryoushikazatsuon] quantization noise [Add to Longdo]
カンタム[かんたむ, kantamu] Quantum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分量[ぶんりょう, bunryou] Quantitaet, Menge, Dosis [Add to Longdo]
多寡[たか, taka] Quantitaet, -Zahl,-Anzahl, -Betrag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Quant \Quant\, n.
     A punting pole with a broad flange near the end to prevent it
     from sinking into the mud; a setting pole.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top