ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

piquant

P IY1 K AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piquant-, *piquant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piquant(adj) ซึ่งมีรสจัด, See also: เผ็ด, Syn. sharp, spicy
piquant(adj) มีชีวิตชีวา
piquant(adj) น่าสนใจ, See also: ที่ดึงดูดใจ, ที่ล่อใจ, Syn. attractive, interesting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piquant(พี'เควินทฺ) adj. เผ็ด, รสจัด, น่าสนใจ, ถึงใจ, มีชีวิตชีวา, ทำให้พอใจยิ่ง., See also: piquancy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
piquant(adj) คมคาย, แหลม, เก๋, ออกรสออกชาติ, ถึงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[chun] (adj) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant  FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
กลิ่นฉุน[klin chun] (n, exp) FR: odeur acide [ f ] ; odeur piquante [ f ] ; odeur forte [ f ]
เผ็ด[phet] (x) EN: spicy ; hot ; piquant ; spiced ; peppery  FR: épicé ; pimenté ; piquant
แสบ[saēp] (adj) FR: piquant ; mordant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PIQUANT P IY1 K AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piquant (j) pˈiːkənt (p ii1 k @ n t)
piquantly (a) pˈiːkəntliː (p ii1 k @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯切れの良い;歯切れのよい;歯切れのいい[はぎれのよい(歯切れの良い;歯切れのよい);はぎれのいい(歯切れの良い;歯切れのいい), hagirenoyoi ( hagire no yoi ; hagire noyoi ); hagirenoii ( hagire no yoi ; hagire n] (exp, adj-i) crisp; staccato; piquant; clear [Add to Longdo]
歯切れよい;歯切れいい;歯切れ良い[はぎれよい(歯切れよい;歯切れ良い);はぎれいい(歯切れいい;歯切れ良い), hagireyoi ( hagire yoi ; hagire yoi ); hagireii ( hagire ii ; hagire yoi )] (exp, adj-i) crisp; staccato; piquant; clear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piquant \Pi"quant\, a. [F., p. pr. of piquer to prick or sting.
   See {Pike}.]
   Stimulating to the taste; giving zest; tart; sharp; pungent;
   as, a piquant anecdote. "As piquant to the tongue as salt."
   --Addison. "Piquant railleries." --Gov. of Tongue.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piquant
   adj 1: having an agreeably pungent taste [syn: {piquant},
       {savory}, {savoury}, {spicy}, {zesty}]
   2: engagingly stimulating or provocative; "a piquant wit";
     "salty language" [syn: {piquant}, {salty}]
   3: attracting or delighting; "an engaging frankness"; "a piquant
     face with large appealing eyes" [syn: {engaging}, {piquant}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 piquant /pikɑ̃/ 
  nasty; sting

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top