Search result for

ธารณะ

(39 entries)
(0.0415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธารณะ-, *ธารณะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธารณะ[ADJ] general, See also: public, in public, common, usual, customary, prevailing, , Syn. ทั่วไป, สาธารณะ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธารณะ[V] indefinite offering food to a monk, See also: undesignable offering food to a monk, Example: พุทธศานิกชนมักตักบาตรธารณะในวันสำคัญทางพุทธศาสนา, Thai definition: การตักบาตรที่ไม่เฉพาะเจาะจง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธารณะ(ทาระนะ) น. การทรงไว้.
ธารณะ(ทาระนะ) ว. ทั่วไป, ไม่เลือกหน้า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On public transportation for me.ขนส่งสาธารณะให้ฉันด้วยนะ New Haven Can Wait (2008)
Oh, right, yeah, yeah, we're meeting in the park.โอ้ ใช่ๆ เรามีนัดกันที่สวนสาธารณะ Chuck in Real Life (2008)
Obviously they're not disciplined to be out in public.จริงๆ แล้วคุณไม่ควรพาเด็กๆ ที่ไม่มีระเบียบ มาที่สาธารณะอย่างนี้ด้วยเลย Baby and I (2008)
Call was traced to a public phone box on Miller's Court.ตามรอยได้ว่าโทรมาจาก ตู้โทรศัพท์สาธารณะในมิลเลอร์คอร์ท The Bank Job (2008)
Mr. HWANG? I'm CHO Eun-Soo at the Public Library.คุณฮวาง ฉันคือ โช อุนซู จากห้องสมุดสาธารณะ Heartbreak Library (2008)
This is the Public Library. Are you SUH Min-Kyung?นี่จากห้องสมุดสาธารณะ คุณใช่คุณชู มิน คยุงหรือเปล่า Heartbreak Library (2008)
The guy selling junk in the park has a present for you.คนขายขยะในสวนสาธารณะมีของขวัญจะให้คุณ Heartbreak Library (2008)
Like a little hamster, who once spent his days in a RV park.เหมือนกับแฮมสเตอร์อย่างฉัน \ ที่ใช้เวลาอยู่ทีสวนสาธารณะอาร์วีนั่น Bolt (2008)
To get me into the mood, she took me to the park to read them.เพื่อให้มันได้อารมณ์ เธอเลยพาผมไปอ่านบทในสวนสาธารณะ My Sassy Girl (2008)
They can't keep it up against a united front, they can't.พวกเขาปิดบังตอสาธารณะชนไมได พวกนันทำไมได Rambo (2008)
I know you won't, it's not a fuckin' nature hike.รูไหม นีไมใชสวนสาธารณะ Rambo (2008)
Dustfinger's in the piazza, we just escaped from Capricorn's village and you won't even believe what Basta tried to do.นิ้วฝุ่นอยู่ที่สวนสาธารณะ เราเพิ่งหนีมาจากหมู่บ้านของคาปริคอร์น แล้วคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆ ว่า บาสต้าพยายามทำอะไรเรา Inkheart (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธารณะ[X] (thārana) EN: indefinite offering food to a monk ; undesignable offering food to a monk   
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affray(อะเฟร') n. การทะเลาะวิวาท, การต่อสู้ของคนในสาธารณะ. -vt. ทำให้กลัว. -affrayer n., Syn. battle, fight, fracas ###A. peace)
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์,สาธารณะ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม,พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
ecuador(เอค'วะดอร์) n. สาธารณะรัฐเอกวาดอร์ในอเมริกาใต้. -Ecuadoran, adj. ดูEcuador, See also: Ecuadorian adj.,n. ดูEcuador
garden(การ์'เดิน) n. สวน,สวนสาธารณะ,อุทยานสาธารณะ,ไร่ผัก vi.,vt. ปลูกสวน,ทำสวน.
hydrant(ไฮ'ดรันทฺ) n. หัวก๊อกน้ำประปาสาธารณะ,หัวก๊อกน้ำดับเพลิง,ก๊อกน้ำ
lounge(เลาจฺ) { lounged,lounging,lounges} vi. เอน,พิง,เอกเขนก,นั่งเล่น,เดินทอดน่อง,เดินเตร่. vt. ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์. n. เก้าอี้โซฟาสำหรับนั่งเล่น,สถานที่นั่งเล่น,ห้องนั่งพักหรือคอย,ห้องสังสรรค์ในรถไฟ,เครื่องบินหรือเรือ,ห้องดื่มค็อกเทล,ห้องพักสาธารณะ,การนั่งเล่น,การเดินเตร่
open architectureสถาปัตยกรรมเปิดหมายถึง แนวคิดที่จะทำให้การออกแบบและการสร้างคอมพิวเตอร์เป็นความรู้ที่เป็นสาธารณะโดย ยินยอมให้บริษัทต่าง ๆ นำไปผลิตขายได้ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นไปเรื่อย ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
common(n) ทุ่งว่าง,ทุ่งสาธารณะ,ห้องอาหารขนาดใหญ่
garden(n) สวน,อุทยาน,สวนสาธารณะ
mall(n) ที่เดินเล่นสาธารณะ
park(n) วนอุทยาน,สวนสาธารณะ,อุทยาน,ที่จอดรถ,สวนธรรมชาติ
public(adj) สาธารณะ,ของประชาชน,เพื่อประชาชน,ของหลวง,ของรัฐบาล,โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ,สาธารณชน,ประชาชน,ชุมชน
squatter(n) ผู้ตั้งถิ่นฐานในที่สาธารณะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Publikum(n) |das, nur Sing.| สาธารณชน, ที่สาธารณะ
Öffentlichkeit(n) |die, pl. Öffentlichkeiten| สาธารณะ
öffentlich(adv, adj) โดยเปิดเผย, อย่างเป็นทางการ, ที่เป็นสาธารณะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top