Search result for

swamp

(91 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swamp-, *swamp*
English-Thai: Longdo Dictionary
swamp(vi slang) ท่วมท้นด้วยงาน (เป็นภาษาพูดในอเมริกา) เช่น Some offices will be swamped next week. อาทิตย์หน้าบางสำนักงานจะมีงานท่วมหัว
purple swamphen(n name uniq ) นกอีโก้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swamp[N] หนองน้ำ, See also: ปลัก, ตม, ที่ลุ่มหนอง, บึง, Syn. bog, fen, marsh, slough, Ant. desert
swamp[VT] ทำให้แบกรับภาระ, See also: ทำให้หนักอึ้ง, Syn. overburden, overwhelm, overload
swamp[VT] ทำให้ท่วม, See also: ทำให้จมอยู่ในน้ำ, Syn. inundate, flood, sink, submerge
swampy[ADJ] ซึ่งเป็นหนองน้ำ, See also: ซึ่งท่วมท้น
swamp with[PHRV] ท่วมด้วย, Syn. deluge with, flood with, inundate with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swamp(สวอมพฺ) n. หนอง,หนองน้ำ,ที่ลุ่มหนอง,บึง,ปลัก,ตม. vt.,vi. ท่วม,ทำให้ท่วม,จุ่ม,ทำให้อยู่ในหนองน้ำ,ทำให้หมดหนทาง, See also: swampish adj., Syn. mire
swampy(สวอม'พี) adj. คล้ายหนองน้ำ,เต็มไปด้วยหนองน้ำ,พบในหนองน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
swamp(n) หนอง,บึง,ปลัก,ตม
swampy(adj) เป็นหนอง,เฉอะแฉะ,เป็นปลัก,เป็นตม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
swampที่ลุ่มน้ำขัง, มาบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
swampที่ลุ่มน้ำขัง, บึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
swamp forestป่าบึง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
swamp tea forestป่าพรุเสม็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Swamp ที่ลุ่มน้ำขัง
ที่ลุ่มน้ำมีน้ำมาซับรวมกันอยู่เกือบไม่มี ทางออก ใช้ประโยชน์ในทางเพาะปลูกไม่ได้ และทำเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ แต่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่บ้าง ไม่เหมือนกับที่ลุ่มสนุ่น (bog) หรือที่ลุ่มชื้นแฉะ (marsh) [สิ่งแวดล้อม]
swampswamp, หนองน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Swamp ecologyนิเวศวิทยาบึง [TU Subject Heading]
Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง
เกิดขึ้นในบริเวณแหล่งน้ำนิ่งรอบๆ ทะเลสาบและบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง ซึ่งมีน้ำขังอยู่เป็นช่วงระยะเวลานาน ลักษณะเฉพาะของพื้นที่นี้จะผันแปร ไปตามที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ [สิ่งแวดล้อม]
Swamp Forest ป่าพรุ หรือ ป่าบึง
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่อยู่ตามที่ราบลุ่ม มีน้ำขังอยู่เสมอ และตามริมฝั่งทะเลที่มีโคลนเลนทั่วๆ ไป ปริมาณน้ำฝนไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปี แบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ได้ 2 ชนิด คือ Fresh Water Swamp Forest และ Mangrove Swamp Forest [สิ่งแวดล้อม]
Swampsบึง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Girl who taught herself to read in a Louisiana swamp house, got into Harvard at 15, goes deep-sea diving in her spare time.เด็กหญิงที่สอนตัวเองให้เข้าใจการแบกรับภาระบ้านที่หลุยเซียน่า เข้า ฮาวาร์ด ตอนอายุ 15 ใช้เวลาว่างดำน้ำ Odyssey (2008)
Lookee, lookee, it's a swamp planet just like home. Meesa have to get going.ดูซี่ ดูซี่ ดาวหนองน้ำนี่น่าอยู่เป็นบ้าเลย ข้าซ่าต้องลงไปสำรวจซักหน่อย Bombad Jedi (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.ข้ากลัวว่าชนหนองน้ำท้องถิ่นที่นี่ คงจะไม่ได้พูดถึงเราในด้านที่ดีนักหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
Theesa swamp dwellers just like meesa.พวกที่อยู่ในหนองน้ำนี่ ก็เหมือนๆ กันกับข้าซ่านั่นแหล่ะ Bombad Jedi (2008)
Thisen is a different swamp altogether. Sorry.เจ้าพวกนี่มันต่างจากพวกหนองน้ำอื่นๆ โดยสิ้นเชิงเลย โทษที Bombad Jedi (2008)
You got like Gatorade or anything besides, like, Maryland swamp water?มีเกรเตอเรทหรืออะไรที่ไม่ใช่น้ำประปามั้ย Burn After Reading (2008)
They hired me to throw it a rope and pull it out of the swamp.พวกเขาจ้างให้ผมมาช่วยพวกคุณออกจากหลุมต่างหากล่ะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Lynette has been so swamped with work lately,that she doesn'T... it's just nice having a woman notice me again.ลินเน็ตมีงานต้องทำเยอะมากช่วงหลังนี้ เธอไม่ มันก็แค่รู้สึกดีที่มีผู้หญิงมาชอบคุณ Rose's Turn (2009)
I'm real swamped. I've got a concert to prepare for.ฉันยุ่งจริงๆตอนนี้ มีงานคอนเสิร์ตที่ต้องเตรียมตัว Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Meanwhile, near the Gungan swamplands, an even graver threat is about to be discovered.ในขณะเดียวกัน ณ บริเวณใกล้ๆ กับดินแดนหนองน้ำของชาวกันแกน ภัยคุกคามอันร้ายแรงกำลังจะถูกเปิดเผย... Blue Shadow Virus (2009)
The eastern swamps.บึงทางตะวันออก Blue Shadow Virus (2009)
What's a life-form like you doing in a swamp like this?สิ่งมีชีวิตอย่างพวกเจ้า มาทำอะไรอยู่บนหนองน้ำอย่างนี้ล่ะ? Blue Shadow Virus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swampSwampy land is no use for building purposes.
swampWe were swamped with visitors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนอง[N] swamp, See also: bog, mire, fen, reservoir, Syn. แอ่ง, Example: ควายป่ามีนิสัยชอบนอนปลัก ตามหนอง ให้ดินโคลนเคลือบตัว เพื่อป้องกันเหลือบและแมลงมาตอม, Count unit: หนอง, Thai definition: แอ่งน้ำ
วาปี[N] pond, See also: swamp, small lake, Syn. หนองน้ำ, บึง, แอ่งน้ำ, Count unit: หนอง, บึง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุ่ง[N] marsh, See also: swamp, Syn. บึง, สระ
บึง[N] marsh, See also: swamp, Syn. บ่อน้ำ, กว๊าน, แอ่งน้ำ, สระ, Example: บ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมบึง ในบึงมีผักตบชวา หญ้าทนน้ำ และบัวหลายชนิด, Count unit: บึง, Thai definition: แหล่งน้ำขนาดใหญ่มีน้ำขังตลอดปี
ชายเลน[N] wetlands, See also: swamp, bog, fen, marshland, Example: ช่วงเวลาน้ำทะเลลง เราสามารถเดินไปหาหอยหาปูตามชายเลนได้
กว๊าน[N] lake, See also: swamp, Syn. บึง, Example: กว๊านพะเยามีปลาชุม
ล้นตลาด[V] flood, See also: swamp, inundate, engulf, Example: ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เนื่องจากสินค้าล้นตลาด, Thai definition: มากเกินกว่าความต้องการในตลาด
หนองน้ำ[N] swamp, See also: mire, bog, fen, Syn. หนอง, Example: นอกรั้วบ้านหลังนั้นมีพงหญ้าเขียว และหนองน้ำที่มีผักบุ้งเลื้อยต้นอย่างรกเรี้ยว, Count unit: หนอง, Thai definition: แอ่งน้ำที่อยู่ตามป่าและทุ่ง เล็กและตื้นกว่าบึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som phak bung) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies   
ไข่แหน [n.] (khaihaēn) EN: Fresh water Alga ; Swamp Algae   
ควายปลัก[n. exp.] (khwāi plak) EN: swamp buffalo   
ล้นมือ[v.] (lonmeū) EN: be overloaded ; be swamped   FR: être submergé de travail ; être surchargé
นกอีโก้ง[n. exp.] (nok ī-kōng) EN: Purple Swamphen   FR: Talève sultane [f] ; Porphyrion bleu [m] ; Poule sultane [f] ; Talève poule-sultane [f] ; Poule sultane bleue [f]
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir   FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
หนองน้ำ[n.] (nøng nām) EN: swamp ; mire ; bog ; fen ; pond   FR: marais ; marécage
หนองงูเห่า[n. prop.] (Nøng Ngū Hao) EN: Nong Ngu Hai (litt. : Cobra Swamp)   FR: Nong Ngu Hao
ป่าชายเลน[n. exp.] (pā chāilēn) EN: mangrove swamp ; mangrove forest   FR: forêt marécageuse [f] ; mangrove [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SWAMP    S W AA1 M P
SWAMPS    S W AA1 M P S
SWAMPY    S W AA1 M P IY0
SWAMPED    S W AA1 M P T
SWAMPER    S W AA1 M P ER0
SWAMPERS    S W AA1 M P ER0 Z
SWAMPING    S W AA1 M P IH0 NG
SWAMPBUSTER    S W AA1 M P B AH2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swamp    (v) (s w o1 m p)
swamps    (v) (s w o1 m p s)
swampy    (j) (s w o1 m p ii)
swamped    (v) (s w o1 m p t)
swampier    (j) (s w o1 m p i@ r)
swamping    (v) (s w o1 m p i ng)
swampiest    (j) (s w o1 m p i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sumpf {m} | Sümpfe {pl}swamp | swamps [Add to Longdo]
Sumpfgas {n}swamp gas; marsh gas [Add to Longdo]
Sumpffrankolin {m} [ornith.]Swamp Partridge [Add to Longdo]
Raphiabülbül {m} [ornith.]Swamp Palm Bulbul [Add to Longdo]
Kaprohrsänger {m} [ornith.]Swamp Warbler [Add to Longdo]
Sumpfschnäpper {m} [ornith.]Swamp Flycatcher [Add to Longdo]
Sumpfammer {f} [ornith.]Swamp Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
海老蟹;蝦蟹[えびがに;エビガニ, ebigani ; ebigani] (n) (uk) (col) (See アメリカザリガニ) crayfish (esp. red swamp crayfish, Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
[ぬま, numa] (n,n-suf) swamp; bog; pond; lake; (P) [Add to Longdo]
沼沢[しょうたく, shoutaku] (n) marsh; swamp; (P) [Add to Longdo]
沼地[ぬまち(P);しょうち, numachi (P); shouchi] (n,adj-no) marshland; wetland; swampland; (P) [Add to Longdo]
川蛇[かわへび, kawahebi] (n) (obsc) (See 田鰻) Asian swamp eel (Monopterus albus) [Add to Longdo]
[さわ, sawa] (n) (1) swamp; marsh; (2) mountain stream; valley; dale; (P) [Add to Longdo]
沢辺[さわべ, sawabe] (n) edge of a swamp [Add to Longdo]
谷地[やち, yachi] (n) marsh land; swamp [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄鳝[huáng shàn, ㄏㄨㄤˊ ㄕㄢˋ, / ] swamp eel, #42,377 [Add to Longdo]
泥沼[ní zhǎo, ㄋㄧˊ ㄓㄠˇ, ] swamp, #46,333 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swamp \Swamp\, v. i.
   1. To sink or stick in a swamp; figuratively, to become
    involved in insuperable difficulties.
    [1913 Webster]
 
   2. To become filled with water, as a boat; to founder; to
    capsize or sink; figuratively, to be ruined; to be
    wrecked.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swamp \Swamp\, n. [Cf. AS. swam a fungus, OD. swam a sponge, D.
   zwam a fungus, G. schwamm a sponge, Icel. sv["o]ppr, Dan. &
   Sw. swamp, Goth. swamms, Gr. somfo`s porous, spongy.]
   Wet, spongy land; soft, low ground saturated with water, but
   not usually covered with it; marshy ground away from the
   seashore.
   [1913 Webster]
 
      Gray swamps and pools, waste places of the hern.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      A swamp differs from a bog and a marsh in producing
      trees and shrubs, while the latter produce only
      herbage, plants, and mosses.       --Farming
                          Encyc. (E.
                          Edwards,
                          Words).
   [1913 Webster]
 
   {Swamp blackbird}. (Zool.) See {Redwing}
   (b) .
 
   {Swamp cabbage} (Bot.), skunk cabbage.
 
   {Swamp deer} (Zool.), an Asiatic deer ({Rucervus Duvaucelli})
    of India.
 
   {Swamp hen}. (Zool.)
   (a) An Australian azure-breasted bird ({Porphyrio bellus});
     -- called also {goollema}.
   (b) An Australian water crake, or rail ({Porzana Tabuensis});
     -- called also {little swamp hen}.
   (c) The European purple gallinule.
 
   {Swamp honeysuckle} (Bot.), an American shrub ({Azalea
    viscosa} syn. {Rhododendron viscosa} or {Rhododendron
    viscosum}) growing in swampy places, with fragrant flowers
    of a white color, or white tinged with rose; -- called
    also {swamp pink} and {white swamp honeysuckle}.
 
   {Swamp hook}, a hook and chain used by lumbermen in handling
    logs. Cf. {Cant hook}.
 
   {Swamp itch}. (Med.) See {Prairie itch}, under {Prairie}.
 
   {Swamp laurel} (Bot.), a shrub ({Kalmia glauca}) having small
    leaves with the lower surface glaucous.
 
   {Swamp maple} (Bot.), red maple. See {Maple}.
 
   {Swamp oak} (Bot.), a name given to several kinds of oak
    which grow in swampy places, as swamp Spanish oak
    ({Quercus palustris}), swamp white oak ({Quercus
    bicolor}), swamp post oak ({Quercus lyrata}).
 
   {Swamp ore} (Min.), bog ore; limonite.
 
   {Swamp partridge} (Zool.), any one of several Australian game
    birds of the genera {Synoicus} and {Excalfatoria}, allied
    to the European partridges.
 
   {Swamp robin} (Zool.), the chewink.
 
   {Swamp sassafras} (Bot.), a small North American tree of the
    genus {Magnolia} ({Magnolia glauca}) with aromatic leaves
    and fragrant creamy-white blossoms; -- called also {sweet
    bay}.
 
   {Swamp sparrow} (Zool.), a common North American sparrow
    ({Melospiza Georgiana}, or {Melospiza palustris}), closely
    resembling the song sparrow. It lives in low, swampy
    places.
 
   {Swamp willow}. (Bot.) See {Pussy willow}, under {Pussy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swamp \Swamp\, v. t. [imp. & p. p. {Swamped}; p. pr. & vb. n.
   {Swamping}.]
   1. To plunge or sink into a swamp.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To cause (a boat) to become filled with water; to
    capsize or sink by whelming with water.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: To plunge into difficulties and perils; to
    overwhelm; to ruin; to wreck.
    [1913 Webster]
 
       The Whig majority of the house of Lords was swamped
       by the creation of twelve Tory peers. --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
       Having swamped himself in following the ignis fatuus
       of a theory.             --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swamp
   n 1: low land that is seasonally flooded; has more woody plants
      than a marsh and better drainage than a bog [syn: {swamp},
      {swampland}]
   2: a situation fraught with difficulties and imponderables; "he
     was trapped in a medical swamp"
   v 1: drench or submerge or be drenched or submerged; "The
      tsunami swamped every boat in the harbor" [syn: {swamp},
      {drench}]
   2: fill quickly beyond capacity; as with a liquid; "the basement
     was inundated after the storm"; "The images flooded his mind"
     [syn: {deluge}, {flood}, {inundate}, {swamp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top