ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

polisher

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polisher-, *polisher*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polisher (n) pˈɒlɪʃər (p o1 l i sh @ r)
polishers (n) pˈɒlɪʃəz (p o1 l i sh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifer {m} | Schleifer {pl}polisher | polishers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
研ぎ師[とぎし, togishi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
研ぎ物師[とぎものし, togimonoshi] (n) sharpener (of swords) and polisher (of mirrors) [Add to Longdo]
研米機[けんまいき, kenmaiki] (n) rice polisher [Add to Longdo]
研磨機[けんまき, kenmaki] (n) grinder; grinding machine; polisher [Add to Longdo]
胡麻磨り;胡麻すり;胡麻擂り(oK);胡麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polisher \Pol"ish*er\, n.
   One who, or that which, polishes; also, that which is used in
   polishing. --Addison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polisher
   n 1: a power tool used to buff surfaces [syn: {buffer},
      {polisher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top