Search result for

พื้น

(141 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พื้น-, *พื้น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
slide area (n jargon ป้ายสัญลักษณ์บนถนน ) พื้นที่ดิน/หินถล่ม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ประโยคพื้นฐาน (phrase ) kernel sentence
พบลักษณะพื้นผิวของดวงจันทร์
พื้นที่ทับซ้อน (n ) overlapping territorial claims area
ยึดพื้น (n ) press-up
See also: S. push-up,

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ส้ง (n ) พื้นที่, พื้นที่ที่ถูกป่าไม้บังอยู่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พื้น[N] floor, See also: ground, surface, Example: พอเขาได้ยินเสียงปืนก็พุ่งตัวลงนอนราบกับพื้นทันที, Count unit: พื้น, Thai definition: ส่วนราบด้านหน้าของสิ่งที่เป็นผืนเป็นแผ่น
พื้น[ADJ] common, See also: general, Example: เขาได้แต่คำถามพื้นๆ ทั้งนั้นเลย เลยโชคดีชนะไป, Thai definition: ที่เป็นธรรมดาสามัญ
พื้นดี[ADJ] well-educated, Example: เขาเป็นคนพื้นดีอยู่แล้ว อธิบายให้ฟังครั้งเดียวก็คงเข้าใจได้, Thai definition: พื้นความรู้ดี, ซึ่งได้รับการศึกษาอบรมมาดี
พื้นเพ[N] lineage, See also: parentage, Syn. เชื้อสาย, เชื้อแถว, Example: พ่อค้านักธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีพื้นเพเป็นชาวจีน
พื้นเพ[N] hometown, Syn. แหล่งเกิด, บ้านเกิด, Example: กลุ่มของเขามีพื้นเพมาจากที่เดียวกันเลยสนิทกันง่าย, Thai definition: หลักแหล่งเดิม, ถิ่นกำเนิดเดิม
พื้นฐาน[N] base, See also: bottom, Syn. รากฐาน, ฐานราก, Example: เมื่อพุทธศาสนาขยายไปสู่วัฒนธรรมที่แตกต่างออกไป ซึ่งไม่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบพุทธมาก่อน ก็อาจจะมีปัญหาอีกหลายอย่างเกิดขึ้นได้, Thai definition: สิ่งที่เป็นหลักเบื้องต้น
พื้นฐาน[ADJ] primary, See also: fundamental, Syn. ขั้นพื้นฐาน, Example: การขยายโอกาสเด็กไทยให้ได้เรียน เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศ, Thai definition: รากฐาน, หลักเบื้องต้น
พื้นดิน[N] ground, See also: land, surface, Syn. พื้น, ผิวดิน, หน้าดิน, Example: เงินยวงเป็นวัตถุธาตุที่หายากมาก มีอยู่ในพื้นดิน โดยมีดินลูกรังหุ้มห่ออยู่เป็นเปลือกนอก
พื้นถนน[N] road surface, Syn. ผิวถนน, Example: ฝนเพิ่งหยุดตกแบบนี้พื้นถนนจะลื่นมาก, Thai definition: ส่วนราบด้านหน้าที่เป็นผิวของถนน
พื้นที่[N] area, Example: เขาสังเกตเห็นว่า พื้นที่ของห้องโถงใหญ่ประดับด้วยกระจกแก้วสีใสสวยงามมาก, Thai definition: ขนาดผิวพื้น, อาณาบริเวณ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พื้นน. ส่วนราบด้านหน้า ด้านนอก หรือด้านบนของสิ่งที่เป็นผืนเป็นแผ่น เช่น พื้นเรือน พื้นดิน พื้นรองเท้า
พื้นฐาน เช่น พื้นถนนทรุด
พื้นแถบ, แถว, ถิ่น, เช่น คนพื้นนี้
พื้นทั่วไป, โดยมาก, เช่น ถิ่นนี้ทำสวนครัวกันเป็นพื้น
พื้นเรียกผ้านุ่งที่มีสีและลักษณะยืนตัวไม่มีดอกดวงลวดลาย ว่า ผ้าพื้น.
พื้นว. เรียบ ๆ เช่น งามอย่างพื้น ๆ คือ งามอย่างเรียบ ๆ ไม่ฉูดฉาด ดีอย่างพื้น ๆ คือ ดีอย่างเรียบ ๆ ไม่โลดโผน, ธรรมดา ๆ เช่น กับข้าวพื้น ๆ.
พื้นความรู้น. ระดับความรู้.
พื้นฐานน. รากฐาน เช่น เขามีพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษดี, หลักความรู้เบื้องต้น เช่น วิชาพื้นฐาน.
พื้นดีน. อารมณ์ดี
พื้นดีพื้นความรู้ดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
groundพื้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
floorพื้น [มีความหมายเหมือนกับ greatest integer function] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
absorbent groundพื้นซับสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
basicพื้นฐาน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
areaพื้นที่, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
areaพื้นที่, เขต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
swept areaพื้นที่กวาด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
administrative areaพื้นที่การปกครอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area, combatพื้นที่การรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surface (Technology)พื้นผิววัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล
สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Developing areaพื้นที่กำลังพัฒนา [เศรษฐศาสตร์]
Wetlandsพื้นที่ชุ่มน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biosphere reserveพื้นที่สงวนชีวมณฑล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Controlled areaพื้นที่ควบคุม, พื้นที่ที่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะในการควบคุมการรับรังสีจากการทำงาน หรือจำกัดการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีไม่ให้แพร่กระจายออกไปในระหว่างการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยง หรือจำกัดโอกาสการได้รับรังสี
[นิวเคลียร์]
Unrestricted areaพื้นที่ไม่หวงห้าม, พื้นที่ใดๆ ของโรงงานนิวเคลียร์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมหรือพื้นที่หวงห้าม (ดู controlled area และ restricted area ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ [นิวเคลียร์]
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Gamma fieldไร่รังสีแกมมา, พื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง และติดตั้งเครื่องฉายรังสีแกมมาอยู่ตรงกลาง ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เพื่อศึกษาผลของรังสีแกมมาปริมาณต่ำที่พืชได้รับอย่างสม่ำเสมอ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Stand clear!เคลีย พื้นที่ The Great Dictator (1940)
Stand clear.เคลีย พื้นที่ The Great Dictator (1940)
What's below?ที่พื้นมีอะไรบ้าง The Great Dictator (1940)
We've landed! Dispatches!เราอยู่บนพื้น ต้องรีบส่งสาร The Great Dictator (1940)
It's right here. Here it is.มันอยู่นี่ไง แค่ตกพื้น The Great Dictator (1940)
It's Rebecca's body lying there on the cabin floor.มันคือศพของรีเบคคา นอนอยู่บนพื้นห้องข้างในเรือ Rebecca (1940)
I knew where Rebecca's body was, lying on that cabin floor on the bottom of the sea.ผมรู้ว่าศพของรีเบคคาอยู่ที่ไหน นอนอยู่ที่พื้นห้องในเรือใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
When I looked down, ages afterwards, it seemed, she was lying on the floor.หลังจากนั้นอีกนาน เมื่อผมมองลงไป มันดูเหมือนหล่อนนอนอยู่บนพื้น Rebecca (1940)
A message flutters to the ground. Will it be found?ข้อความที่ปลิวร่วงลงพื้นดิน จะมีใครได้อ่านหรือ? Night and Fog (1956)
Traces of the corpses that fell to the ground when the car doors opened?ร่องรอยของศพที่หล่นลงพื้น เมื่อประตูรถไฟถูกเปิดออกหรีอ? Night and Fog (1956)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พื้น[n.] (pheūn) EN: floor ; ground   FR: sol [m] ; plancher [m] ; surface [m]
พื้น[n.] (pheūn) EN: surface ; area   
พื้น[n.] (pheūn) EN: basis ; foundation ; background   
พื้น[adj.] (pheūn) EN: basic ; fundamental ; superficial ; simple ; common   
พื้นความรู้ [n. exp.] (pheūnkhwāmrū) EN: basic knowledege ; background knowledge ; education   FR: éducation [f]
พื้นฐาน[n.] (pheūnthān) EN: base ; bottom ; foundation ; basis   FR: base [f] ; assise [f] ; fondement [m] ; fondation [f] ; soubassement [m]
พื้นฐาน[adj.] (pheūnthān) EN: fundamental ; primary ; basic   FR: fondamental ; essentiel ; basique ; élémentaire
พื้นฐานการศึกษา[n. exp.] (pheūnthān kānseuksā) EN: educational foundation   
พื้นดิน[n.] (pheūndin) EN: ground ; earth ; land ; surface   FR: sol [m] ; terre [f] ; terrain [m] ; surface [f]
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: area ; terrain ; floor space   FR: aire [f] ; surface [f] ; étendue [f] ; superficie [f] ; parcelle [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
GPS(abbrev) ระบบที่ช่วยบอกตำแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยสัญญาณดาวเทียม ย่อมาจากคำว่า
biosphere(n) ชีวมณฑล, พื้นที่และชั้นบรรยากาศของโลกที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
push-up(n) |Amer| การวิดพื้น
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
essential(adj) จำเป็นที่สุด, ซึ่งขาดเสียมิได้, เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ, เป็นเนื้อแท้, เป็นปัจจัยพื้นฐาน, เกี่ยวกับตัวยาสำคัญ, เกี่ยวกับหัวน้ำหอม, เป็นธรรมชาติ, ซึ่งเกิดขึ้นเอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aileron[N] พื้นผิวหน้าที่เคลื่อนไหวได้
area[N] บริเวณ, See also: พื้นที่, Syn. space
area[N] พื้นผิว
basal[ADJ] พื้นฐาน, See also: เป็นรากฐาน, เป็นมูลฐาน, แรกเริ่ม, Syn. basic
base[N] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, ส่วนที่ต่ำที่สุด, Syn. basis
basic[ADJ] พื้นฐาน, See also: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ
bay[N] พื้นที่หรือบริเวณที่กำหนดไว้
bed[N] พื้นดินก้นทะเล แม้น้ำหรือทะเลสาบ
bed[N] พื้นที่ใต้ทะเลที่มีหอยฝังตัวอยู่
bedside[N] พื้นที่ข้างเตียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a terre(อะเทอ') fr. บนพื้น (on the ground)
aborigines(แอบบอริจ' จิเนส) n. พืชหรือสัตว์พื้นเมือง, คนพื้นเมือง -aboriginal adj.
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
agmabbr. air-to-ground missile ขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศ
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
agronomics(แอกโรนอม' มิคซฺ) ปฐพีศาสตร์, วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพื้นดินเพาะปลูกสำหรับเกษตรกรรม (science of managing crops)

English-Thai: Nontri Dictionary
aboriginal(adj) ดั้งเดิม,พื้นเมือง
aborigines(n) ชาวพื้นเมือง
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
aground(adv) บนบก,บนพื้นดิน,เกยฝั่ง, เกยตื้น,เกยหาด
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
base(n) ฐาน,ราก,หลัก,ที่ตั้ง,ที่มั่น,พื้น
bed(n) ที่นอน,เตียง,แท่น,พื้นล่าง,ฐาน
bottom(n) ก้น,ท้องเรือ,ข้างใต้,พื้นน้ำ
canvas(n) ผ้าใบ,เต็นท์,พื้นเวทีมวย,ภาพ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brush (n ) พื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้หรือต้นไม้ขนาดเล็ก
buffer zone (n ) พื้นที่กันชน
disposition (n ) พื้นนิสัย
economic corridor (n ) พื้นที่หลักเศรษฐกิจ (ไม่ใช่ 'ระเบียงเศรษฐกิจ')
epidermic area (uniq) พื้นที่ระบาดของโรค, แหล่งระบาด
epitopeพื้นผิวบริเวณที่เข้าทำปฏิสัมพันธ์กัน
greenfield (slang) พื้นสีเขียว
Highlands (n) พื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเกิน 700 เมตร
macula lutea (n) พื้นที่สีค่อนข้างเหลืองรูปกรวยใจกลางเยื่อชั้นในของลูกตา
See also: R. retina
overlapping territorial claims area (n ) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
地上[ちじょう, chijou] (n) พื้นดิน
基礎[きそ, kiso] (n) พื้นฐาน
平方メートル[へいほうめーとる, heihoume-toru] (n) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
断面積[だんめんせき, danmenseki] (n ) พื้นที่หน้าตัดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(พบในแบบร่าง)
基礎工事[きそこうじ, kisokouji] (n ) พื้นฐานงานก่อสร้าง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
基本[きほん, kihon] Thai: พื้นฐาน English: foundation
地域[ちいき, chiiki] Thai: พื้นที่
地面[じめん, jimen] Thai: พื้นดิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Bereich(n) |der, pl. Bereiche| ขอบข่ายบริเวณหรือพื้นที่
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นดิน
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้น
Boden(n) |der| พื้น (ในห้อง)
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
Maultasche(n) |die, pl. Maultaschen| อาหารพื้นเมืองของคนเยอรมันทางใต้ (รัฐ Baden-Württemberg) คล้ายๆ เกี๊ยวขนาดใหญ่ เป็นแป้งห่อแล้วมีไส้อยู่ข้างใน ซึ่งอาจจะเป็นผัก หรือ เนื้อสัตว์ เสิร์ฟได้หลายแบบ เช่น แบบเปล่าๆ, ราดด้วยน้ำซ้อส หรือ เอาไปหั่นแล้วผัดกับไข่
Image:
Parkett(n) |das, pl. Parketts/Parkette| พื้นปาร์เก้, See also: der Boden
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Gelände(n) |das, pl. Gelände| ที่ดินส่วนบุคคล เช่น Fabrikgelände ที่ดินหรือพื้นที่ของโรงงาน, Ausstellungsgelände พื้นที่ที่ใช้จัดนิทรรศการ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
einfangquerschnittพื้นที่หน้าตัดการเกิดปฏิกิริยา

French-Thai: Longdo Dictionary
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, See also: S. petit part,
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
locaux(n) |m, pl.| บริเวณกว้าง, พื้นที่โล่งกว้าง เช่น des locaux pour les activités libres des élèves
espace(n) |m| ที่ว่าง, พื้นที่, มิติ, อวกาศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top