ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -骇-, *骇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[骇, hài, ㄏㄞˋ] to terrify, to shock, to frighten
Radical: Decomposition: 马 (mǎ ㄇㄚˇ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horse,  Rank: 2,538

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hài, ㄏㄞˋ, / ] astonish; startle, #17,824 [Add to Longdo]
[jīng hài, ㄐㄧㄥ ㄏㄞˋ, / ] fright, #28,683 [Add to Longdo]
惊世[jīng shì hài sú, ㄐㄧㄥ ㄕˋ ㄏㄞˋ ㄙㄨˊ, / ] universally shocking; to offend the whole of society, #38,223 [Add to Longdo]
惊涛[jīng tāo hài làng, ㄐㄧㄥ ㄊㄠ ㄏㄞˋ ㄌㄤˋ, / ] perilous situation, #40,682 [Add to Longdo]
使[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使 / 使] frighten [Add to Longdo]
[wēi hài, ㄨㄟ ㄏㄞˋ, / ] to intimidate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An appalling crime.[CN] 人犯罪 Don't Torture a Duckling (1972)
For me too, it was a shock.[CN] 我也觉得令我惊 X-Rated Girl (1971)
Ambassadors Nomura and Kurusu asked their government to extend a deadline for suspending negotiation between Japan and America.[CN] 发现一个人的事实 野村及KURUSU大使 最近要求东京 Tora! Tora! Tora! (1970)
I was not to get the answer until we became involved in what I considered to be the most outrageous case in all our years together.[CN] 直到我们卷入这桩堪称 我们这些年来所经历的 最人听闻的案子 我的疑问才得以解答 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
I suggest you give them a little talk on the subject. Nothing too frightening.[CN] 我建议你跟她们稍微谈谈这话题 不要太惊世 Carry On Camping (1969)
But that is appalling! To remain silent while this bully Ursus is permitted to..[CN] 真是人听闻! 眼睁睁的看着他们 Beneath the Planet of the Apes (1970)
Emotion continued high in this small country courthouse, as young Leonard Hill and Wesley Bruckner, after six weeks of one of the century's grisliest murder trials, were sentenced to life imprisonment.[CN] 这小小乡村法院内情绪持续高涨 因为年轻的伦纳德·希尔和韦斯莱·布鲁克纳 在本世纪最人听闻谋杀案审理六周后 What's the Matter with Helen? (1971)
It's barbarous, monstrous.[CN] 这是残暴 人听闻 The Laughing Woman (1969)
Boy, you're really married![CN] 男 果然是个已婚男人了! Love Story (1970)
I've seen enough in my years as a nurse to scare me.[CN] 我多年干护士见够了说来人的事 What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
The old man is shocked[CN] 老人惊 Augustine of Hippo (1972)
Dreadful business, appalling.[CN] 可怕的事情,人的。 10 Rillington Place (1971)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top