Search result for

occupy

(50 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -occupy-, *occupy*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
occupy    [VT] อาศัยอยู่ใน, Syn. live in, inhabit, dwell in, Ant. leave, vacate
occupy    [VT] ยุ่งอยู่, See also: สาละวน, วุ่นอยู่กับ, Syn. involve, engage, engross, Ant. free
occupy    [VT] กิน (เนื้อที่หรือเวลา), Syn. take, fill up, Ant. empty
occupy    [VT] ยึดครอง, See also: รุกราน, ครอบครอง, Syn. capture, seize, invade, Ant. free, liberate
occupy    [VT] ดำรงตำแหน่ง, See also: ครองตำแหน่ง, Syn. hold
occupy in    [PHRV] ง่วนอยู่กับ, See also: วุ่นอยู่กับ
occupy with    [PHRV] วุ่นอยู่กับ, See also: ง่วนอยู่กับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occupyเข้ายึดครอง, เข้าถือครอง, เข้าครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupying claimantผู้เรียกร้องในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
occupying tenantผู้เช่าที่ครอบครองทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occupySmokers are asked to occupy the rear seats.
occupyThe armed forces succeeded in occupying the entire territory.
occupyI think I will occupy myself in my father's business.
occupyBooks occupy most of his room.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
occupy(ออค'คิวไพ) vt. ครอบครอง,ยึดครอง,ครอง,ใช้เวลา,มุ่งมั่น,ยุ่งอยู่,อาศัยอยู่,มีถิ่นที่อยู่, Syn. seize
preoccupy(พรีออค'คิวไพ) vt. ครอบครองก่อน,ครอบงำ (ทางจิต) ,ทำให้ติดอกติดใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
occupy(vt) มีอยู่,เข้ายึด,เอาไป,ถือตำแหน่ง,ถือเวลา
preoccupy(vt) เข้าไปอยู่ก่อน,เข้ายึดก่อน,เข้าครอบครองก่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครองอำนาจ    [V] occupy, See also: be in power, be in office, rule, possess, Syn. มีอำนาจ, Example: หลังจากที่ท่านครองอำนาจในสถาบันแห่งนี้ อะไรๆ ก็สามารถเกิดขึ้นได้, Thai definition: ขึ้นมามีอำนาจเป็นใหญ่
ยึดครอง    [V] occupy, See also: acquire, take possession of forcefully, hold, possess, Syn. ครอบครอง, ยึดกุม, ครอง, กุม, ถือครอง, Example: ในคริสต์ศตวรรษที่7 ดัตช์เข้ายึดครองปัตตาเวียอาณาจักรโบราณของอินโดนีเซีย, Thai definition: เข้าถือสิทธิครอบครอง
เสวยราชย์ [V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, Example: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี
เสวยราชสมบัติ [V] occupy the throne, See also: succeed to the throne, be a proclaimed king, be enthroned, Syn. เสวยราชย์, ครองราชย์, Example: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์
ง่วน    [V] engross, See also: occupy, absorb, engage, Syn. ใส่ใจ, สนใจ, ขะมักเขม้น, ตั้งใจ, Ant. ละเลย, ปล่อยปละละเลย, ไม่สนใจ, ไม่ใส่ใจ, Example: ช่วงใกล้สอบนักเรียนจะง่วนอยู่กับการอ่านหนังสือ, Thai definition: เพลินทำเพลินเล่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ครอง    [V] occupy, See also: possess, hold, control, enter into possession, Syn. ครอบครอง, Example: ตระกูลของท่านพระยาได้ครองสิทธิ์ที่ทำกินนี้มาโดยตลอด, Thai definition: เป็นเจ้าของ
ดำรงอยู่    [V] hold, See also: occupy, Syn. คงอยู่ได้, อยู่, ธำรง, คงไว้, ชูไว้, ทรงไว้, Example: ขณะนี้เขาดำรงอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจุ[v.] (banju) EN: put in a suitable position ; appoint ; occupy ; assign   FR: occuper
ดำรงอยู่[v. exp.] (damrong yū) EN: hold ; occupy   FR: exister ; subsister ; occuper
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
เป็นเจ้าของ[v. exp.] (pen jaokhøng) EN: possess ; own ; have ; occupy   FR: être le propriétaire
เสวยราชย์[v. exp.] (sawoēi rāt) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   FR: accèder au trône
เสวยราชสมบัติ[v. exp.] (sawoēi rātchāsombat) EN: occupy the throne ; succeed to the throne ; be a proclaimed king ; be enthroned   
ยึดครอง[v.] (yeutkhrøng) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess   FR: occuper un territoire

CMU English Pronouncing Dictionary
OCCUPY    AA1 K Y AH0 P AY2
OCCUPYING    AA1 K Y AH0 P AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
occupy    (v) (o1 k y u p ai)
occupying    (v) (o1 k y u p ai i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュパイ[, akyupai] (vs) occupy [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
座を占める[ざをしめる, zawoshimeru] (exp,v1) (1) to take a seat; to sit; (2) to occupy a position (e.g. committee president) [Add to Longdo]
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P) [Add to Longdo]
乗っ取る[のっとる, nottoru] (v5r,vt) to capture; to hijack; to commandeer; to occupy; to usurp; (P) [Add to Longdo]
乗り取る[のりとる, noritoru] (v5r,vt) to capture; to occupy; to usurp [Add to Longdo]
場を取る[ばをとる, bawotoru] (exp,v5r) to occupy much space [Add to Longdo]
場所を取る[ばしょをとる, bashowotoru] (exp,v5r) (See 場を取る) to take up space; to occupy space [Add to Longdo]
進駐軍[しんちゅうぐん, shinchuugun] (n) occupying forces [Add to Longdo]
陣取り[じんとり, jintori] (n) children's game in which the aim is to occupy the other's home base [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
占有[せんゆう, senyuu] occupy, monopolize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occupy \Oc"cu*py\, v. i.
   1. To hold possession; to be an occupant. "Occupy till I
    come." --Luke xix. 13.
    [1913 Webster]
 
   2. To follow business; to traffic.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Occupy \Oc"cu*py\, v. t. [imp. & p. p. {Occupied}; p. pr. & vb.
   n. {Occupying}.] [OE. occupien, F. occuper, fr.L. occupare;
   ob (see {Ob-}) + a word akin to capere to take. See
   {Capacious}.]
   1. To take or hold possession of; to hold or keep for use; to
    possess.
    [1913 Webster]
 
       Woe occupieth the fine [end] of our gladness.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The better apartments were already occupied. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold, or fill, the dimensions of; to take up the room
    or space of; to cover or fill; as, the camp occupies five
    acres of ground. --Sir J. Herschel.
    [1913 Webster]
 
   3. To possess or use the time or capacity of; to engage the
    service of; to employ; to busy.
    [1913 Webster]
 
       An archbishop may have cause to occupy more
       chaplains than six.          --Eng. Statute
                          (Hen. VIII. )
    [1913 Webster]
 
       They occupied themselves about the Sabbath. --2
                          Macc. viii.
                          27.
    [1913 Webster]
 
   4. To do business in; to busy one's self with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All the ships of the sea, with their mariners, were
       in thee to occupy the merchandise.  --Ezek. xxvii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Not able to occupy their old crafts. --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   5. To use; to expend; to make use of. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All the gold that was occupied for the work. --Ex.
                          xxxviii. 24.
    [1913 Webster]
 
       They occupy not money themselves.   --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   6. To have sexual intercourse with. [Obs.] --Nares.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 occupy
   v 1: keep busy with; "She busies herself with her butterfly
      collection" [syn: {busy}, {occupy}]
   2: live (in a certain place); "She resides in Princeton"; "he
     occupies two rooms on the top floor" [syn: {occupy},
     {reside}, {lodge in}]
   3: occupy the whole of; "The liquid fills the container" [syn:
     {occupy}, {fill}]
   4: be on the mind of; "I worry about the second Germanic
     consonant shift" [syn: {concern}, {interest}, {occupy},
     {worry}]
   5: march aggressively into another's territory by military force
     for the purposes of conquest and occupation; "Hitler invaded
     Poland on September 1, 1939" [syn: {invade}, {occupy}]
   6: require (time or space); "It took three hours to get to work
     this morning"; "This event occupied a very short time" [syn:
     {take}, {occupy}, {use up}]
   7: consume all of one's attention or time; "Her interest in
     butterflies absorbs her completely" [syn: {absorb},
     {engross}, {engage}, {occupy}]
   8: assume, as of positions or roles; "She took the job as
     director of development"; "he occupies the position of
     manager"; "the young prince will soon occupy the throne"
     [syn: {fill}, {take}, {occupy}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top