ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

preoccupy

P R IY0 AA1 K Y AH0 P AY2   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preoccupy-, *preoccupy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preoccupy[VT] ครอบครองก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preoccupy(พรีออค'คิวไพ) vt. ครอบครองก่อน,ครอบงำ (ทางจิต) ,ทำให้ติดอกติดใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
preoccupy(vt) เข้าไปอยู่ก่อน,เข้ายึดก่อน,เข้าครอบครองก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So then preoccupy her with her charm.ก็แกล้งเป็นหลงเสน่ห์เธอ Smells Like Teen Spirit (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาละวน[V] engross, See also: preoccupy, be busy, Syn. วุ่น, วุ่นวาย, Example: เธอยังสาละวนอยู่กับการแต่งผม ถึงแม้จะเลยเวลานัดมาพอสมควรแล้ว, Thai definition: วุ่นอยู่ด้วยกิจธุระเฉพาะบางอย่าง

CMU English Pronouncing Dictionary
PREOCCUPY    P R IY0 AA1 K Y AH0 P AY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preoccupy    (v) prˈiːˈɒkjupaɪ (p r ii1 o1 k y u p ai)
preoccupying    (v) prˈiːˈɒkjupaɪɪŋ (p r ii1 o1 k y u p ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preoccupy \Pre*oc"cu*py\, v. t. [imp. & p. p. {Preoccupied}
   (-p[imac]d); p. pr. & vb. n. {Preoccupying}.] [Cf. F.
   pr['e]occuper. See {Preoccupate}, {Occupy}.]
   1. To take possession of before another; as, to preoccupy a
    country not before held.
    [1913 Webster]
 
   2. To prepossess; to engage, occupy, or engross the attention
    of, beforehand; hence, to prejudice.
    [1913 Webster]
 
       I Think it more respectful to the reader to leave
       something to reflections than to preoccupy his
       judgment.               --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preoccupy
   v 1: engage or engross the interest or attention of beforehand
      or occupy urgently or obsessively; "His work preoccupies
      him"; "The matter preoccupies her completely--she cannot
      think of anything else"
   2: occupy or take possession of beforehand or before another or
     appropriate for use in advance; "the army preoccupied the
     hills"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top