ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

possess

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possess-, *possess*, posses
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possess(vt) เป็นเจ้าของ, See also: ครอบครอง, ถือครอง, Syn. hold, occupy, own
possess(vt) มีความสามารถ, See also: บันดาลใจ
possessed(adj) ถูกครอบงำทางจิตใจ, See also: โดนผีสิง, Syn. compulsive, single-minded, obsessed
possessed(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ, See also: ซึ่งครอบครอง, Syn. owned, kept
possessor(n) ผู้เป็นเจ้าของ, See also: เจ้าของ, Syn. owner, holder, inheritor, occupant
possess of(phrv) มีความสามารถ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, rights, proprietary
possession(n) สิ่งที่ครอบครองอยู่, See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง, Syn. personal property, real estate
possession(n) การครอบงำ, See also: การควบคุม
possession(n) การครองบอล (กีฬา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possess(พะเซส') vt. มี, ครอบครอง, ครอบงำ, ควบคุม, ยึดกุม, ข่มอารมณ์, คุมสติ, ดลใจ, สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ, ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have, own
possessed(พะเซสทฺ') adj. ถูกครอบงำทางจิตใจ, ถูกผีเข้า, เสียสติ, ข่มใจ., See also: possessed of มีครอบครอง.
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี, การครอบครอง, การเข้ายึดเอา, ความเป็นเจ้าของ, สิ่งที่ครองครอง, การควบคุม, การครอบงำความคิด, ความคิด, ที่ดินในครอบครอง, อาณานิคม
possessive(พะเซส'ซิฟว) n., adj. (เกี่ยวกับ) สัมพันธการก, รูปแบบแห่งการครองครอง., See also: possessiveness n.
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก, ถูกริบหรือยึดทรัพย์, ถูกพลัดพราก
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน, หมกมุ่น, ไตร่ตรองมาก่อน, ถูกใจแต่แรกเริ่ม, มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง, มีสติ, สามารถข่มใจตัว เองได้, สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้, สุขุม, ไม่หวั่นไหว, เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed, poised

English-Thai: Nontri Dictionary
possess(vt) มี, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, ยึดกุม, ควบคุม, ครอบงำ, ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ, การครอบครอง, ทรัพย์สมบัติ, การครอบงำ, การควบคุม
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ, ซึ่งครอบงำ, อยู่ในความครอบครอง
possessor(n) เจ้าของ, ผู้ครอบครอง, ผู้ยึดครอง, ผู้ควบคุม
dispossess(vt) ไล่ออก, ขับไล่, ปลด,  ริบทรัพย์, ยึดเอา, ชิง
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ, โน้มน้าว, ครอบงำ, ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ, ชื่นชอบ, มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ, ความโน้มน้าว, การหมกมุ่น
SELF-self-possession(n) ความมีสติ, ความสงบ, ความสุขุม, ความเยือกเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession vaut titre (Fr.)การครอบครองก็เสมือนกับมีกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, chose inทรัพย์ในครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, derivativeการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Possessory liensสิทธิยึดหน่วง [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
possession(n) the act of having and controlling property, Syn. ownership
possession(n) anything owned or possessed
possession(n) being controlled by passion or the supernatural
possession(n) a territory that is controlled by a ruling state
possession(n) (sport) the act of controlling the ball (or puck)
possessive(adj) serving to express or indicate possession, Syn. genitive
possessive(adj) desirous of owning
possessive(adj) having or showing a desire to control or dominate
possessively(adv) in a possessive manner
possessiveness(n) excessive desire to possess or dominate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Possess

v. t. [ imp. & p. p. Possessed p. pr. & vb. n. Possessing. ] [ L. possessus, p. p. of possidere to have, possess, from an inseparable prep. (cf. Position) + sedere to sit. See Sit. ] 1. To occupy in person; to hold or actually have in one's own keeping; to have and to hold. [ 1913 Webster ]

Houses and fields and vineyards shall be possessed again in this land. Jer. xxxii. 15. [ 1913 Webster ]

Yet beauty, though injurious, hath strange power,
After offense returning, to regain
Love once possessed. Milton. [ 1913 Webster ]

2. To have the legal title to; to have a just right to; to be master of; to own; to have; as, to possess property, an estate, a book. [ 1913 Webster ]

I am yours, and all that I possess. Shak. [ 1913 Webster ]

3. To obtain occupation or possession of; to accomplish; to gain; to seize. [ 1913 Webster ]

How . . . to possess the purpose they desired. Spenser. [ 1913 Webster ]

4. To enter into and influence; to control the will of; to fill; to affect; -- said especially of evil spirits, passions, etc. “Weakness possesseth me.” Shak. [ 1913 Webster ]

Those which were possessed with devils. Matt. iv. 24. [ 1913 Webster ]

For ten inspired, ten thousand are possessed. Roscommon. [ 1913 Webster ]

5. To put in possession; to make the owner or holder of property, power, knowledge, etc.; to acquaint; to inform; -- followed by of or with before the thing possessed, and now commonly used reflexively. [ 1913 Webster ]

I have possessed your grace of what I purpose. Shak. [ 1913 Webster ]

Record a gift . . . of all he dies possessed
Unto his son. Shak. [ 1913 Webster ]

We possessed our selves of the kingdom of Naples. Addison. [ 1913 Webster ]

To possess our minds with an habitual good intention. Addison. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To have; hold; occupy; control; own. -- Possess, Have. Have is the more general word. To possess denotes to have as a property. It usually implies more permanence or definiteness of control or ownership than is involved in having. A man does not possess his wife and children: they are (so to speak) part of himself. For the same reason, we have the faculties of reason, understanding, will, sound judgment, etc.: they are exercises of the mind, not possessions. [ 1913 Webster ]

Possession

v. t. To invest with property. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Possession

n. [ F. possession, L. possessio. ] 1. The act or state of possessing, or holding as one's own. [ 1913 Webster ]

2. (Law) The having, holding, or detention of property in one's power or command; actual seizin or occupancy; ownership, whether rightful or wrongful. [ 1913 Webster ]

☞ Possession may be either actual or constructive; actual, when a party has the immediate occupancy; constructive, when he has only the right to such occupancy. [ 1913 Webster ]

3. The thing possessed; that which any one occupies, owns, or controls; in the plural, property in the aggregate; wealth; dominion; as, foreign possessions. [ 1913 Webster ]

When the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Matt. xix. 22. [ 1913 Webster ]

Ananias, with Sapphira his wife, sold a possession. Acts v. 1. [ 1913 Webster ]

The house of Jacob shall possess their possessions. Ob. 17. [ 1913 Webster ]

4. The state of being possessed or controlled, as by an evil spirit, or violent passions; madness; frenzy; as, demoniacal possession. [ 1913 Webster ]

How long hath this possession held the man? Shak. [ 1913 Webster ]


To give possession, to put in another's power or occupancy. --
To put in possession. (a) To invest with ownership or occupancy; to provide or furnish with; as, to put one in possession of facts or information. (b) (Law) To place one in charge of property recovered in ejectment or writ of entry. --
To take possession, to enter upon, or to bring within one's power or occupancy. --
Writ of possession (Law), a precept directing a sheriff to put a person in peaceable possession of property recovered in ejectment or writ of entry.
[ 1913 Webster ]

Possessionary

a. Of or pertaining to possession; arising from possession. [ 1913 Webster ]

Possessioner

n. 1. A possessor; a property holder. [ Obs. ] “Possessioners of riches.” E. Hall. [ 1913 Webster ]

Having been of old freemen and possessioners. Sir P. Sidney. [ 1913 Webster ]

2. An invidious name for a member of any religious community endowed with property in lands, buildings, etc., as contrasted with mendicant friars. [ Obs. ] Wyclif. [ 1913 Webster ]

Possessival

a. Of or pertaining to the possessive case; as, a possessival termination. Earle. [ 1913 Webster ]

Possessive

n. 1. (Gram.) The possessive case. [ 1913 Webster ]

2. (Gram.) A possessive pronoun, or a word in the possessive case. [ 1913 Webster ]

Possessive

a. [ L. possessivus: cf. F. possessif. ] Of or pertaining to possession; having or indicating possession. [ 1913 Webster ]


Possessive case (Eng. Gram.), the genitive case; the case of nouns and pronouns which expresses ownership, origin, or some possessive relation of one thing to another; as, Homer's admirers; the pear's flavor; the dog's faithfulness. --
Possessive pronoun, a pronoun denoting ownership; as, his name; her home; my book.
[ 1913 Webster ]

Possessively

adv. In a possessive manner. [ 1913 Webster ]

Possessor

n. [ L.: cf. F. possesseur. ] One who possesses; one who occupies, holds, owns, or controls; one who has actual participation or enjoyment, generally of that which is desirable; a proprietor. “Possessors of eternal glory.” Law. [ 1913 Webster ]

As if he had been possessor of the whole world. Sharp. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Owner; proprietor; master; holder; occupant. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cathy was drawn to the silent, self-possessed boy.แคธทีสนใจในตัว เด็กชายที่เงียบขรึมและไม่สุงสิงกับใคร Wuthering Heights (1992)
Are you possessed with the devil to talk in that manner to me when you're dying?เธอโดนปีศาจร้าย เข้าสิงหรอกหรือ ถึงพูดแบบนี้กับฉัน ยามตัวเองกำลังตาย Wuthering Heights (1992)
It's like he's been driving the sled for ten years. Bannock looks really possessed here.เหมือนเขาขับมันมาเป็น 10 ปี เบนนอค มีพรสวรรค์จริง ๆ Cool Runnings (1993)
The seven defendants behind... are charged with the possession of explosives, not charged with murder.จำเลยทั้งเจ็ดหลัง ... จะมีค่าบริการที่มีครอบครอง ของวัตถุระเบิดไม่เรียกเ? In the Name of the Father (1993)
Possession of firearms, Balcombe Street, December 6, 1975.ครอบครองอาวุธปืน Balcombe Street, 6 ธันวาคม 1975 In the Name of the Father (1993)
It was incredible. It was like my hands were possessed by Mozart.มันเหลือเชื่อมาก มันเหมือนกับว่า มือของฉันถูกเข้าสิงโดยโมสาร์ท The Joy Luck Club (1993)
And if self-preservation is an instinct you possess, you'd better fuckin' do it and do it quick.และหากเก็บรักษาด้วยตนเองเป็นสัญชาตญาณที่คุณมี, คุณควรที่จะ fuckin 'ทำมันและทำมันได้อย่างรวดเร็ว Pulp Fiction (1994)
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
What do the Wachati possess that is of great value to civilized man?อย่าเสียเวลาชักช้าในการทักทาย เวลามีค่ายิ่งทองคำ งั้นเหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
You can't take possession of the caves while the Wachati inhabit the area."... คิดเป็นจำนวน 84 เปอร์เซ็นต์ ของอุตสาหกรรม..." Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The Dark Lord. You have no idea the weapons he possesses!แกไม่มีความคิดเรื่องอาวุธที่ถูกครอบงำ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessAll his possessions are contained in that box.
possessAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
possessBe possessed of both wit and humor.
possessDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
possessHappiness does not consist of how much you possess.
possessHe always possesses good health.
possessHe is in possession of this land.
possessHe is possessed by an unusual idea.
possessHe is possessed of a strong fighting instinct.
possessHe is possessed of a wide landed property.
possessHe is possessed of intelligence.
possessHe is possessed with the ambition to rule over the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือครอง(v) own, See also: possess, hold, have, Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, Example: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้, Thai Definition: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์(n) property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai Definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
มีกรรมสิทธิ์(v) have a proprietary right, See also: possess, have possession, own, Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ, Example: ชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเต็มที่ที่จะสร้างความเจริญมั่งคั่งได้, Thai Definition: มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
อ้างสิทธิ์(v) claim, See also: possess, Syn. ถือสิทธิ์, Example: รัฐอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้, Thai Definition: ถือเอาว่าเป็นสิทธิ์ของตนในการกระทำต่างๆ
เข้าสิง(v) possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai Definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
พัสถาน(n) property, See also: possession, belongings, Syn. สมบัติพัสถาน, Example: เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมขลัง รักสันโดษ และไม่สะสมสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น, Thai Definition: หลักฐานที่เป็นสิ่งยึดถือไว้
เป็นเจ้าของ(v) possess, See also: own, have, occupy, Example: ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล
อาวาส(n) possessor, See also: owner, Syn. ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
สิทธิ์ขาด(n) ownership, See also: possession, Syn. กรรมสิทธิ์, Example: ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
สิทธิครอบครอง(n) possessory right, Example: ฉันมีสิทธิครอบครองที่ดินผืนนี้ตามกฎหมายมรดก, Thai Definition: สิทธิของบุคคลที่จะยึดทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดเพื่อตน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวง[hūang] (v) EN: be grudge ; be possessive  FR: être possessif ; être jaloux
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: owner ; proprietor ; proprietress  FR: propriétaire [ m, f ] ; patron [ m ] ; patronne [ f ] ; détenteur [ m ] ; détentrice [ f ] ; possesseur [ m ]
การครอบครอง[kān khrøpkhrøng] (n) EN: possession  FR: possession [ f ]
การมี[kān mī] (n) EN: possess ; having  FR: possession [ f ]
การมีอาวุธปืน[kān mī āwut peūn] (n, exp) FR: possession d'armes à feu [ f ] ; détention d'arme [ f ]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt] (n, exp) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms  FR: détention d'armes sans autorisation [ f ]
การยึดคืน[kān yeut kheūn] (n, exp) EN: repossession
ขี้หึง[khīheung] (adj) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious  FR: jaloux
ของ[khøng] (n) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property  FR: chose [ f ] ; objet [ m ] ; article [ m ] ; effets [ mpl ] ; machin [ m ]
ครอง[khrøng] (v) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand  FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
possess
possessed
possesses
possesses
possessor
possessing
possession
possessive
possessions
possessiveness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possess
possessed
possesses
possessor
possessing
possession
possessive
possessors
possessions
possessively

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Possessivpronomen { n }; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[て, te] (n) (1) (occ. pronounced た when a prefix) (See お手・おて・1) hand; arm; (2) (col) (See お手・おて・3) forepaw; foreleg; (3) handle; (4) hand; worker; help; (5) trouble; care; effort; (6) means; way; trick; move; technique; workmanship; (7) hand; handwriting; (8) kind; type; sort; (9) (See 手に入る) one's hands; one's possession; (10) (See 手に余る) ability to cope; (11) hand (of cards); (12) (See 山の手・1) direction; (P) #546 [Add to Longdo]
持つ[もつ, motsu] (v5t) (1) to hold; to carry; (2) to possess; (P) #551 [Add to Longdo]
獲得[かくとく, kakutoku] (n, vs, adj-no) acquisition; possession; (P) #795 [Add to Longdo]
[の, no] (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) #842 [Add to Longdo]
無い[ない, nai] (adj-i) (1) (uk) (See 亡い) nonexistent; not being (there); (2) unpossessed; unowned; not had; (3) (See またとない) unique; (4) (as ...ことがない, etc.) indicates negation, inexperience, unnecessariness or impossibility; (aux-adj) (5) (See ない) (after the ren'youkei form of an adjective) not ...; (6) (after the -te form of a verb) to not be...; to have not ...; (P) #952 [Add to Longdo]
所有[しょゆう, shoyuu] (n, vs) one's possessions; ownership; (P) #1,638 [Add to Longdo]
持ち[もち, mochi] (n, n-suf) (1) hold; charge; keep possession; in charge; (2) wear; durability; life; draw; (suf) (3) usage; (P) #1,724 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (n) (1) existence; (n, n-pref) (2) possession; having; (3) (abbr) (See 有限会社) limited company; (P) #1,825 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top