Search result for

mount

(154 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mount-, *mount*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mount[VT] ขึ้น (ม้า, เขา, บันได), Syn. climb, ascend
mount[VT] เพิ่มขึ้น, See also: พอกพูน, Syn. increase, rise, ascend, Ant. decrease, reduce
mount[VT] ติด (ภาพ), See also: ตั้ง (ปืนใหญ่), จัดตั้ง, Syn. fix, puton
mount[VT] นำออกแสดง, See also: จัดแสดง, Syn. organize
mount[N] สิ่งที่ใช้ติดหรือตั้ง เช่น กระดาษติดภาพ
mount[N] ม้า, Syn. horse
mount[N] ภูเขา, See also: เนินเขา, เขา, Syn. mountain, hill
Mounty[N] ตำรวจม้าในแคนาดา, Syn. Mountie
mounted[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่, See also: ซึ่งนั่งอยู่, ซึ่งขี่ม้าอยู่, Syn. seated, riding, Ant. afoot, unhorsed
mounter[N] ผู้ปีน, See also: ผู้ขึ้นขี่ม้า, ผู้ลุกขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mount(เมาน์ทฺ) v.,n. (การ) ขึ้น,ปีนขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นม้า,ยกขึ้น,ตั้งปืนใหญ่,วางยาม,ติดภาพ,ติดตัวอย่าง,เตรียมตัวอย่างเพื่อส่องกล้องจุลทรรศน์,เตรียมส่องกล้องจุลทรรศน์,สิ่งค้ำจุน,เนินเขา,ภูเขา, See also: mountable adj.
mountain(เมา'เทิน) n. ภูเขา adj. เกี่ยวกับภูเขา, Syn. mount
mountain lion =cougar(ดู)
mountain rangen. เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง (โดยทั่วไปตั้งแต่ 2000 ฟุตขึ้นไป)
mountaineer(เมาทะเนียร์') n. ผู้อาศัยอยู่ตามภูเขา,นักขึ้นเขา,นักไต่เขา vi. ขึ้นเขา,ไต่เขา
mountainous(เมา'เทินเนิส) adj. เต็มไปด้วยภูเขา,เกี่ยวกับ ภูเขา,ใหญ่โตและสูง ###A. alpine ###A. flat
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,
mounted(เมา'ทิด) adj. บนหลังม้า,ซึ่งขี่ม้าอยู่,เกี่ยวกับทหารม้า
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
amount(อะเมานทฺ') n. จำนวน, ปริมาณ, รวมทั้งหมด, ค่าเต็ม, จำนวนเงิน,สรุปความ. -vi. รวมเป็น,มีค่าเท่ากับ, Syn. total, sum

English-Thai: Nontri Dictionary
mount(n) ภูเขา,ยอดเขา,เนินเขา
mount(vi,vt) ขึ้น,ขี่,ติด,ปิด,เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น
mountain(n) ภูเขา,ดอย,เขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
mountaineer(n) ชาวเขา,นักปีนเขา,นักไต่เขา
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน
mounting(n) การขึ้น,การขึ้นขี่
amount(n) ผลรวม,จำนวน,ปริมาณ
amount(vi) มีราคา,รวมเป็น,รวมเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mountใส่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mountใส่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mountainภูเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain building; orogenesis; orogeny; tectogenesisการก่อเทือกเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain of accumulationภูเขาสะสม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mountain sicknessการเมาเหตุขึ้นเขาสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mountingการติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mounting ringวงแหวนติดตั้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mountวางบนแผ่นกระจก [การแพทย์]
Mountain ภูเขา
พื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ ๆ ตั้งแต่ 600 ม. ขึ้นไป และมีความลาดชันสูง [สิ่งแวดล้อม]
Mountain barometerบารอมิเตอร์ภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Mountain breezeลมภูเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Mountain ecologyนิเวศวิทยาภูเขา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mountain peopleชาวเขา [TU Subject Heading]
Mountain Pit Viperงูหางแฮ่มภูเขา [การแพทย์]
Mountaineeringการไต่เขา [TU Subject Heading]
Mountaineeringการไต่เขา [การแพทย์]
Mountaineering accidentsอุบัติเหตุจากการไต่เขา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How do you get coal out of a mountain when it's someone else's mountain?นายจะเอาถ่านหินออกจากภูเขาได้ยังไง ในเมื่อมันเป็นภูเขาของคนอื่น Dying Changes Everything (2008)
You know, I thought, uh, as like a surprise... we could mount it in the club, you know, like on the- on the wall.คิดว่าเป็นเหมือนการเซอไพรซ์ เราสามารถติดมันในคลับ อย่างเช่นบนผนัง Pilot (2008)
# Staring at the mountain as I cross the land ## Staring at the mountain as I cross the land # Pilot (2008)
They're mounting a full-scale invasion.พวกมันเตรียมที่จะรุกเต็มรูปแบบ Rookies (2008)
There is an island beyond the white mountains...มีเกาะแห่งหนึ่งตั้งอยู่หลังภูเขาสีขาว.. Le Morte d'Arthur (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
Since you're going getting fired soon, eating on an empty mountain is only seconds away.เพราะเธอกำลังจะถุกไล่ออกเร็วๆนี้แหละ น่า ความยากลำบากมันก็แค่เวลาชั่วแป๊บเดียว Beethoven Virus (2008)
Lord Mountbatten has graciously agreed to represent the interest of the crown in this matter.ลอร์ดเมานท์บาทเทน มีความกรุณาที่จะเป็นตัวแทน ในเรื่องผลประโยชน์ของเกียรติในเรื่องนี้ The Bank Job (2008)
- Lord Mountbatten.- ลอร์ดเมานท์บาทเทน The Bank Job (2008)
- Lord Mountbatten?- ลอร์ดเมานท์บาทเทน The Bank Job (2008)
You don't want to climb down the mountain in the dark.ไม่อยากจะปีนลงเขาก่อนค่ำรึไง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
See that mountain top?เห็นยอดเขานั่นมั้ย? My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mountAccess to the mountaintop is difficult.
mountAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
mountAfter six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.
mountAll the snow on the mountain has disappeared.
mountA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
mountA monster lay on a rock near the top of the mountain.
mountA mountain fire broke out and burnt the forest.
mountA new tunnel has been dug through the mountain.
mountAt last they reached the top of the mountain.
mountAt length we reached the top of the mountain.
mountAt one time I lived alone in the mountains.
mountA tunnel has been bored through the mountain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภู[N] mountain, Syn. ภูเขา, เขา, คีรี, พนม, สิงขร, ไศล, Example: ยิ่งใกล้วันเดินทางเขาก็ยิ่งจินตนาการถึงสีสันของดอกไม้บนภูสูงแถบเหนือสุดของประเทศ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่สูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
ภูธร 2[N] mountain, Syn. ภูเขา, Count unit: ลูก, Notes: (สันสกฤต)
ภูผา[N] rocky mountain, See also: mountain, Syn. เขาหิน, ภูเขา, ภูธร, Example: แพะภูเขาชอบอยู่บริเวณภูผา, Count unit: ลูก
มหิธร[N] mountain, Syn. ภูเขา, Notes: (สันสกฤต)
เทือกเขา[N] mountain range, See also: range of hills, chain of mountains, Syn. แนวเขา, Example: แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่, Thai definition: แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด
ภูเขา[N] mountain, See also: mount, fell, hill, alp, Syn. ภูผา, ขุนเขา, คีรี, เทือกเขา, Example: ภาพภูเขาที่เคยเขียวชอุ่มกลับเป็นเขาหัวโล้นไปหมดแล้ว, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น, เขาขนาดใหญ่หรือสูง
เขา[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, เทือกเขา, แนวเขา, ขุนเขา, Example: ในที่สุดนักเดินป่าก็ข้ามเขาลูกนั้นสำเร็จ, Count unit: ลูก, Thai definition: เนินที่นูนสูงขึ้นไปเป็นจอมเด่น
เขตภูเขา[N] highland, See also: mountain area, Example: ผู้ที่อาศัยในเขตภูเขาเรียกว่าชาวเขา, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ที่เต็มไปด้วยเนินนูนสูงเด่นหรือที่มีภูเขาอยู่รวมกันหลายลูก เป็นต้น
พนม[N] mountain, See also: hill, Syn. ภูเขา, Example: ท่านได้พำนักอยู่ณเมืองนครนัยว่าเป็นถ้ำขุนเขา พนม และได้ถึงแก่มรณกรรมในบรรพชิตเพศ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลักษณะของสิ่งที่เป็นพุ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวตูม, ภูเขา
ม้าเร็ว[N] messenger, See also: mounted scout, Syn. ผู้ส่งจดหมาย, ผู้ส่งสาส์น, ผู้บอกข่าว, ผู้ส่งข่าว, Example: ม้าเร็วแจ้งว่าข้าศึกเดินทัพมาทางด่านพระเจดีย์สามองค์, Count unit: คน, Thai definition: คนขี่ม้าซึ่งกองทัพจัดไว้สำหรับสืบเหตุการณ์ข่าวคราวของข้าศึก แล้วต้องรีบมาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในกองทัพของตน, Notes: (โบราณ), (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
ชาวดอย[n. exp.] (chāo døi) EN: mountain people   
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ช่องเขา[n.] (chǿngkhao) EN: mountain pass   
ได้เงินเดือน ละ ...[v. exp.] (dāi ngoen deūoen la ...) EN: earn ... (+ amount) a month   FR: gagner ... (+ chif.) par mois
ดอย[n.] (døi) EN: mount ; mountain ; hill   FR: colline [f] ; mont [m] ; montagne [f]
ดอยอินทนนท์[n. prop.] (Døi Inthanon) EN: Mount Inthanon   
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties   FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfa) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount   FR: lutter contre
ห่า[n.] (hā) EN: shower of rain ; amount of rain   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUNT    M AW1 N T
MOUNTZ    M AW1 N T S
MOUNTS    M AW1 N T S
MOUNTED    M AW1 N T AH0 D
MOUNTED    M AW1 N AH0 D
MOUNTIES    M AW1 N IY0 Z
MOUNTING    M AW1 N T IH0 NG
MOUNTIES    M AW1 N T IY0 Z
MOUNTJOY    M AW1 N T JH OY2
MOUNTAIN    M AW1 N T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mount    (v) (m au1 n t)
mounts    (v) (m au1 n t s)
Mountie    (n) (m au1 n t ii)
mounted    (v) (m au1 n t i d)
Mounties    (n) (m au1 n t i z)
mountain    (n) (m au1 n t i n)
mounting    (v) (m au1 n t i ng)
mountains    (n) (m au1 n t i n z)
mountebank    (n) (m au1 n t i b a ng k)
mountaineer    (n) (m au2 n t i n i@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Berg {m} | Berge {pl}mount | mounts [Add to Longdo]
Omeihäherling {m} [ornith.]Mount Omei Liocichla [Add to Longdo]
Buntkopf-Papageiamadine {f} [ornith.]Mount Katanglad Parrot Finch [Add to Longdo]
Prachtatzel [ornith.]Mount Apo King Starling [Add to Longdo]
Ätna {m}Mount Etna [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mountain (n) ภูเขา หุบเขา

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はばき, habaki] (n) metal collar mounted between a sword blade and the hand guard [Add to Longdo]
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort [Add to Longdo]
お山;御山[おやま;みやま(御山)(ok), oyama ; miyama ( o yama )(ok)] (n) (hon) (pol) (fam) (See 山・やま・1) mountain [Add to Longdo]
お山の大将;御山の大将[おやまのたいしょう, oyamanotaishou] (n) king of the castle; king of the mountain [Add to Longdo]
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
この位;此の位[このくらい;このぐらい, konokurai ; konogurai] (n,adv) (uk) (See これ位) this much; this amount [Add to Longdo]
これ位;此れ位;是位[これくらい;これぐらい, korekurai ; koregurai] (n,adv) (See この位) this much; this amount [Add to Longdo]
たんと[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
ちっとやそっと[, chittoyasotto] (exp) small amount; bit; smidgen [Add to Longdo]
となる[, tonaru] (exp) (See になる) to become; to amount to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙山[xiān shān, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ, ] mountain of Immortals [Add to Longdo]
依山傍水[yī shān bàng shuǐ, ㄧ ㄕㄢ ㄅㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, ] mountains on one side and water on the other [Add to Longdo]
埃特纳火山[Āi tè nà huǒ shān, ㄞ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ, / ] Mount Etna (volcano in Italy) [Add to Longdo]
多山[duō shān, ㄉㄨㄛ ㄕㄢ, ] mountainous [Add to Longdo]
大箐山[dà qìng shān, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥˋ ㄕㄢ, ] mountain in Heilongjiang province [Add to Longdo]
大青山[dà qīng shān, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ ㄕㄢ, ] mountain in Heilongjiang province [Add to Longdo]
[shān, ㄕㄢ, ] mountain; hill; CL:座[zuo4]; surname Shan [Add to Longdo]
山区[shān qū, ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] mountain area [Add to Longdo]
山地[shān dì, ㄕㄢ ㄉㄧˋ, ] mountainous region; hilly area; hilly country [Add to Longdo]
山地自行车[shān dì zì xíng chē, ㄕㄢ ㄉㄧˋ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ ㄔㄜ, / ] mountain bike [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オートマウント[おーとまうんと, o-tomaunto] automount [Add to Longdo]
トラフィック量[トラフィックりょう, torafikku ryou] traffic load, traffic amount [Add to Longdo]
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR) [Add to Longdo]
マウンテンフレーム[まうんてんふれーむ, mauntenfure-mu] mounting frame [Add to Longdo]
マウンテンレール[まうんてんれーる, mauntenre-ru] mounting rail [Add to Longdo]
マウント[まうんと, maunto] mount (vs) [Add to Longdo]
マウント処理[マウントしょり, maunto shori] mount(ing) process [Add to Longdo]
リモートマウント[りもーとまうんと, rimo-tomaunto] remote mount [Add to Longdo]
取り外し可能[とりはずしかのう, torihazushikanou] demountable (an) [Add to Longdo]
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mount \Mount\, v. i. [imp. & p. p. {Mounted}; p. pr. & vb. n.
   {Mounting}.] [OE. mounten, monten, F. monter, fr. L. mons,
   montis, mountain. See {Mount}, n. (above).]
   1. To rise on high; to go up; to be upraised or uplifted; to
    tower aloft; to ascend; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Though Babylon should mount up to heaven. --Jer. li.
                          53.
    [1913 Webster]
 
       The fire of trees and houses mounts on high.
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To get up on anything, as a platform or scaffold;
    especially, to seat one's self on a horse for riding.
    [1913 Webster]
 
   3. To attain in value; to amount.
    [1913 Webster]
 
       Bring then these blessings to a strict account,
       Make fair deductions, see to what they mount.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mount \Mount\ (mount), n. [OE. munt, mont, mount, AS. munt, fr.
   L. mons, montis; cf. L. minae protections, E. eminent,
   menace: cf. F. mont. Cf. {Mount}, v., {Mountain}, {Mont},
   {Monte}, {Montem}.]
   1. A mass of earth, or earth and rock, rising considerably
    above the common surface of the surrounding land; a
    mountain; a high hill; -- used always instead of mountain,
    when put before a proper name; as, Mount Washington;
    otherwise, chiefly in poetry.
    [1913 Webster]
 
   2. A bulwark for offense or defense; a mound. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hew ye down trees, and cast a mount against
       Jerusalem.              --Jer. vi. 6.
    [1913 Webster]
 
   3. [See {Mont de pi['e]t['e]}.] A bank; a fund.
    [1913 Webster]
 
   4. (Palmistry) Any one of seven fleshy prominences in the
    palm of the hand which are taken as significant of the
    influence of "planets," and called the mounts of Jupiter,
    Mars, Mercury, the Moon, Saturn, the Sun or Apollo, and
    Venus.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Mount of piety}. See {Mont de pi['e]t['e]}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mount \Mount\, n. [From {Mount}, v.]
   That upon which a person or thing is mounted, especially:
   (a) A horse.
     [1913 Webster]
 
        She had so good a seat and hand, she might be
        trusted with any mount.       --G. Eliot.
     [1913 Webster]
   (b) The cardboard or cloth on which a drawing, photograph, or
     the like is mounted; a mounting.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mount \Mount\, v. t.
   1. To get upon; to ascend; to climb; as, to mount the pulpit
    and deliver a sermon.
    [1913 Webster]
 
       Shall we mount again the rural throne? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To place one's self on, as a horse or other animal, or
    anything that one sits upon; to bestride.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to mount; to put on horseback; to furnish with
    animals for riding; to furnish with horses. "To mount the
    Trojan troop." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence: To put upon anything that sustains and fits for
    use, as a gun on a carriage, a map or picture on cloth or
    paper; to prepare for being worn or otherwise used, as a
    diamond by setting, or a sword blade by adding the hilt,
    scabbard, etc.; as, to mount a picture or diploma in a
    frame
    [1913 Webster]
 
   5. To raise aloft; to lift on high.
    [1913 Webster]
 
       What power is it which mounts my love so high?
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: A fort or ship is said to mount cannon, when it has
      them arranged for use in or about it.
      [1913 Webster]
 
   {To mount guard} (Mil.), to go on guard; to march on guard;
    to do duty as a guard.
 
   {To mount a play}, to prepare and arrange the scenery,
    furniture, etc., used in the play.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mount
   n 1: a lightweight horse kept for riding only [syn: {saddle
      horse}, {riding horse}, {mount}]
   2: the act of climbing something; "it was a difficult climb to
     the top" [syn: {climb}, {mount}]
   3: a land mass that projects well above its surroundings; higher
     than a hill [syn: {mountain}, {mount}]
   4: a mounting consisting of a piece of metal (as in a ring or
     other jewelry) that holds a gem in place; "the diamond was in
     a plain gold mount" [syn: {mount}, {setting}]
   5: something forming a back that is added for strengthening
     [syn: {backing}, {mount}]
   v 1: attach to a support; "They mounted the aerator on a
      floating"
   2: go up or advance; "Sales were climbing after prices were
     lowered" [syn: {wax}, {mount}, {climb}, {rise}] [ant: {wane}]
   3: fix onto a backing, setting, or support; "mount slides for
     macroscopic analysis"
   4: put up or launch; "mount a campaign against pornography"
   5: get up on the back of; "mount a horse" [syn: {hop on},
     {mount}, {mount up}, {get on}, {jump on}, {climb on},
     {bestride}] [ant: {get off}, {hop out}]
   6: go upward with gradual or continuous progress; "Did you ever
     climb up the hill behind your house?" [syn: {climb}, {climb
     up}, {mount}, {go up}]
   7: prepare and supply with the necessary equipment for execution
     or performance; "mount a theater production"; "mount an
     attack"; "mount a play" [syn: {mount}, {put on}]
   8: copulate with; "The bull was riding the cow" [syn: {ride},
     {mount}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top