Search result for

สิงขร

(6 entries)
(0.0282 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิงขร-, *สิงขร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา สิงขร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *สิงขร*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิงขร(-ขอน) น. สิขร.
ด่านทางผ่าน เช่น ด่านช้าง, ทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศ เช่น ด่านเจดีย์สามองค์ ด่านสิงขร.
เนรนาถ(เนระนาด) ก. ไม่มีที่พึ่ง, ซัดเซพเนจร, เช่น ก็เนรนาถประพาสพรตยังเขาสิงขรบวรวงกต (ม. ร่ายยาว ชูชก).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
♪ And caverns old ♪ยอดสนเสียดร้อง กึกก้องสิงขร The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top