Search result for

เทือกเขา

(60 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทือกเขา-, *เทือกเขา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทือกเขา[N] mountain range, See also: range of hills, chain of mountains, Syn. แนวเขา, Example: แม่น้ำปิงมีต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาแดนลาวในเขตจังหวัดเชียงใหม่, Thai definition: แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทือกเขาน. แนวเขาที่ต่อเนื่องกันไปเป็นพืด.
จักรวาลเทือกเขาในนิยาย เป็นกำแพงล้อมรอบโลกและเป็นเขตกั้นแสงสว่างกับความมืด, บริเวณโดยรอบของโลก, ทั่วโลก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oceanic ridge; mid-oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-oceanic ridge; oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
basin-and-rangeเทือกเขาสลับแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpine rangeเทือกเขาแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aseismic ridgeเทือกเขาไร้พลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ealdor lies beyond the ridge of Aesctir.เอลดอร์อยู่ตรงแนวเทือกเขาของเอสเทียร์ The Moment of Truth (2008)
'You must travel to the place that men call the Isle of the Blessed, 'beyond the white mountains, through the Valley of the Fallen Kings."เจ้าต้องมุงหน้าไปยังเกาะแห่งภาวนา" ข้ามผ่านเทือกเขาสีขาว ผ่านสุสานแห่งบรรพกษัตริย์ Le Morte d'Arthur (2008)
No? You have a wide range of interests?ไม่ใช่อย่างเดียวงั้นเหรอ คุณมีเทือกเขาที่สนใจมั้งมั้ย? The House Bunny (2008)
Oh, yes. A big range.โอ้ ใช่เลยละ ไอ้เยอะๆใหญ่ๆ (range-เตาหุงต้ม,เทือกเขาThe House Bunny (2008)
The Gateway to Shangri-La lies in a mountain pass high in the Himalayas.ประตูชัยเข้าแชงกรีล่า อยู่ในช่องเขา เหนือเทือกเขาหิมาลัย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
And then you take this long road closer up into these mountains over here.และคุณจะต้องเดินทางบนถนนอีกยาวนาน.. เพื่อให้ถึงเทือกเขาที่อยู่ตรงนั้น Nights in Rodanthe (2008)
That's where Mark's clinic is, on the south incline of these mountains.ที่เป็นคลินิกของมาร์ค บนทีลาดตอนใต้ของเทือกเขา Nights in Rodanthe (2008)
I'd gotten word that sections of the mountain were starting to give way.ผมลืมไปแล้วว่าเรียกเทือกเขาบริเวณนั้นว่าอะไร Nights in Rodanthe (2008)
In Africa, Mount Kilimanjaro is unrecognizable.ในแอฟริกา, เทือกเขาคิริมันจาโรได้เปลี่ยนแปลงไป Home (2009)
Even on the world's highest peaks, in the heart of the Himalayas, eternal snows and glaciers are receding.แม้แต่จุดที่สูงที่สุดในโลก, ใจกลางเทือกเขาหิมาลัย หิมะและธารน้ำแข็งตลอดกาล กำลังลดลง Home (2009)
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ,แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง,แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2,000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค Home (2009)
Bangladesh is directly affected by the phenomena occurring in the Himalayas and at sea level.บังคลาเทศได้รับผลกระทบโดยตรง จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัย และระดับน้ำทะเล Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทือกเขา[n. exp.] (theūakkhao) EN: moutain range   FR: massif (montagneux) [m] ; chaîne de montagnes [f]
เทือกเขายูราล[n. prop.] (theūakkhao Yūrān) EN: Urals   FR: Oural [m]
เทือกเขาร็อกกี[n. prop.] (theūakkhao Røkkhī) EN: Rocky Mountains   FR: montagnes Rocheuses [fpl] ; Rocheuses [fpl]
เทือกเขาหิมาลัย[n. prop.] (theūakkhao Himālai) EN: Himalaya Mountains   FR: Himalaya [m]
เทือกเขาแอนดีส[n. prop.] (theūakkhao Aēndīt) EN: Andes Mountains   FR: cordillère des Andes [f]
เทือกเขาแอลป์[n. prop.] (theūakkhao Aēn) EN: Alps   FR: Alpes [fpl] ; massif des Alpes [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Alps[N] เทือกเขาแอลป์ในยุโรปตอนใต้
Andes[N] เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
Himalayas[ADJ] เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
Himalayas[N] เทือกเขาหิมาลัยมียอดเขาสูงสุดชื่อเอเวอเรสต์ซึ่งสูง 27,028 ฟุต (สูงที่สุดในโลก)
massif[N] เทือกเขา
mountain range[N] เทือกเขา
Rockies[N] เทือกเขาร็อกกี้
Rocky Mountains[N] เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)
sierra[N] เทือกเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
alps(แอลพฺ') n. เทือกเขาแอลพ์ในยุโรปตอนใต้
altai mountains(แอลไท'-, อาล' ไท-) ชื่อเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
altaic(แอลเท' อิค) n. กลุ่มของภาษาที่ประกอบด้วย Turkic, Mongolian, Tungusic, Korean. -adj. เกี่ยวกับ Altaic, เกี่ยวกับเทือกเขา Altai., Syn. Altaian
andean(แอนดี' อัน) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเทือกเขา Andes ในทวีปอเมริกาใต้
andes(แอน' ดีซ) n. ชื่อเทือกเขาในอเมริการตะวันตกเฉียงใต้
appalachia(แอพพะเล'เซีย) n. ชื่อเทือกเขาในสหรัฐอเมริกา. -Appalachia adj.
balkan(บอล'เคิน) adj. เกี่ยวกับแหลมบอลข่าน (ประชาชน,เทือกเขา,ภาษาและอื่น ๆ) -Phr. (the Balkans ประเทศต่าง ๆ ของแหลมบอลข่าน), See also: balkanite adj.
bay(เบ) {bayed,baying,bays} n. อ่าวเล็ก,ที่เว้าของเทือกเขา,มุข,ชื่อเสียง (bays) ,สีน้ำตาลปนแดง,ม้าหรือสัตว์ที่มีสีน้ำตาลปนแดง,เสียงเห่า,ภาวะหมดหนทาง,ความอับจน,การหอน vi. เห่า,หอน vt. เห่าใส่ adj. สีเทาปนแดง

English-Thai: Nontri Dictionary
cordillera(n) แนวเขา,ทิวเขา,เทือกเขา
MOUNTAIN mountain range(n) ทิวเขา,เทือกเขา,บริเวณที่ราบสูง
range(n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน
sierra(n) เทือกเขา,ทิวเขา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
山脈[さんみゃく, sanmyaku] (n ) เทือกเขา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
南アルプス[みなみあるぷす, minamiarupusu] Thai: เทือกเขาแอลป์ใต้(ในประเทศญี่ปุ่น) English: southern alps (of Japan)

German-Thai: Longdo Dictionary
in(Präp.) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
reisen(vt) |reiste, ist gereist| irgendwohin reisen เดินทาง, ท่องเที่ยวไป เช่น Ich reise gerne ins Gebirge. ฉันชอบเที่ยวไปยังเทือกเขา, See also: eine Reise machen
Alpen(n) |pl.| เทือกเขาแอลป์
widerspiegeln(vt) |spiegelte wider, hat widergespiegelt| สะท้อน เช่น In Interlaken spiegeln sich die Alpen im See. ที่เมืองอินเทอร์ลาเค่นเทือกเขาแอลป์สะท้อนลงในทะเลสาบ , See also: reflektieren
werden(vi) |ich werde, du wirst, er/sie/es wird, sie/Sie werden, ihr/Ihr werdet, + infinitiv ท้ายประโยค| จะ (เป็นกริยาช่วยในไวยากรณ์อนาคตบ่งว่าจะทำอะไร) เช่น Nächste Woche werde ich in den Alpen skifahren. สัปดาห์หน้าฉันจะไปเล่นสกีที่เทือกเขาแอลป์
Gebirge(n) |das, pl. Gebirge, ส่วนใหญ่ใช้เป็นเอกพจน์| เทือกเขา เช่น Das Hotel liegt am Gebirge. โรงแรมอยู่ติดกับเทือกเขา
Image:
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย

French-Thai: Longdo Dictionary
montagne(n) |f| ภูเขา, เทือกเขา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top