Search result for

(29 entries)
(0.1598 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -岭-, *岭*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *岭*)
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[岭, lǐng, ㄌㄧㄥˇ] mountain ridge, mountain peak
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  令 (lìng ㄌㄧㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央海[zhōng yāng hǎi lǐng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄞˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
八达[Bā dá lǐng, ㄅㄚ ㄉㄚˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Badaling [Add to Longdo]
公主[Gōng zhǔ lǐng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] Gongzhu county level city in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
公主[Gōng zhǔ lǐng shì, ㄍㄨㄥ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] Gongzhu county level city in Siping 四平, Jilin [Add to Longdo]
分水[fēn shuǐ lǐng, ㄈㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] water divide; watershed [Add to Longdo]
[Nán lǐng, ㄋㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Nanling mountain, on the border of Hunan, Jiangxi, Guangdong and Guangxi [Add to Longdo]
大分界[Dà fēn jiè lǐng, ㄉㄚˋ ㄈㄣ ㄐㄧㄝˋ ㄌㄧㄥˇ, / ] Great Dividing Range, mountain range in Eastern Australia [Add to Longdo]
大兴安地区[Dà xīng ān lǐn Dì qū, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥ ㄢ ㄌㄧㄣˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Daxing'anling Prefecture in northwest Heilongjiang province [Add to Longdo]
[shān lǐng, ㄕㄢ ㄌㄧㄥˇ, / ] mountain ridge [Add to Longdo]
[lǐng, ㄌㄧㄥˇ, / ] mountain range [Add to Longdo]
[guǒ lǐng, ㄍㄨㄛˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] green (golf) [Add to Longdo]
桂北越城[Guì běi Yuè chéng lǐng, ㄍㄨㄟˋ ㄅㄟˇ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Mt Yuexiu, Guanxi [Add to Longdo]
[Wēn lǐng, ㄨㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] (N) Wenling (city in Zhejiang) [Add to Longdo]
[Qín lǐng, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Qinling mountain range in Shaanxi forming natural barrier between Guanzhong plain 關中平原|关中平原 and Han River 汉水 valley [Add to Longdo]
蜀栈道[Qín lǐng shǔ zhàn dào, ㄑㄧㄣˊ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄨˇ ㄓㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] the Qinling plank road to Shu, a historical mountain road from Shaanxi to Sichuan [Add to Longdo]
老爷[Lǎo ye lǐng, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙ ㄌㄧㄥˇ, / ] Chinese name for Sichote-Alin mountain range in Russia's Primorsky Krai around Vladivostok [Add to Longdo]
[cōng lǐng, ㄘㄨㄥ ㄌㄧㄥˇ, / ] old name for the Pamir plateau [Add to Longdo]
[Jiāo lǐng, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄥˇ, / ] Jiaoling county in Meizhou 梅州, Guangdong [Add to Longdo]
[Jiāo lǐng xiàn, ㄐㄧㄠ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jiaoling county in Meizhou 梅州, Guangdong [Add to Longdo]
[Tiě lǐng, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] Tieling prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China; also Tieling county [Add to Longdo]
地区[Tiě lǐng dì qū, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄧㄥˇ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Tieling district (district in Liaoning) [Add to Longdo]
[Tiě lǐng shì, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄧㄥˇ ㄕˋ, / ] Tieling prefecture level city in Liaoning province 遼寧省|辽宁省 in northeast China [Add to Longdo]
[Tiě lǐng xiàn, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Tieling county in Tieling 鐵嶺|铁, Liaoning [Add to Longdo]
[Cháng lǐng, ㄔㄤˊ ㄌㄧㄥˇ, / ] Changling county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
[Cháng lǐng xiàn, ㄔㄤˊ ㄌㄧㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] Changling county in Songyuan 松原, Jilin [Add to Longdo]
[gāo lǐng tǔ, ㄍㄠ ㄌㄧㄥˇ ㄊㄨˇ, / ] kaolin (clay); china clay [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top