ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mountebank

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mountebank-, *mountebank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mountebank[N] คนหลอกลวง, Syn. phony, pretender, fraud, charlatan, quack
mountebank[N] คนหลอกขายยา, See also: หมอเถื่อน, Syn. quack
mountebank[VT] หลอกลวง
mountebankery[N] การหลอกลวง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,

English-Thai: Nontri Dictionary
mountebank(n) ตัวตลก,คนหลอกลวง,นักเล่นกล,หมอเถื่อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mountebank (n) mˈauntɪbæŋk (m au1 n t i b a ng k)
mountebanks (n) mˈauntɪbæŋks (m au1 n t i b a ng k s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mountebank \Mount"e*bank\, v. t.
   To cheat by boasting and false pretenses; to gull. [R.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mountebank \Mount"e*bank\, v. i.
   To play the mountebank.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mountebank \Mount"e*bank\, n. [It. montimbanco, montambanco;
   montare to mount + in in, upon + banco bench. See {Mount},
   and 4th {Bank}.]
   1. One who mounts a bench or stage in the market or other
    public place, boasts of his skill in curing diseases, and
    vends medicines which he pretends are infallible remedies;
    a quack doctor.
    [1913 Webster]
 
       Such is the weakness and easy credulity of men, that
       a mountebank . . . is preferred before an able
       physician.              --Whitlock.
    [1913 Webster]
 
   2. Any boastful or false pretender; a charlatan; a quack.
    [1913 Webster]
 
       Nothing so impossible in nature but mountebanks will
       undertake.              --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mountebank
   n 1: a flamboyant deceiver; one who attracts customers with
      tricks or jokes [syn: {mountebank}, {charlatan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top