ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mama

M AA1 M AH0   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mama-, *mama*
Possible hiragana form: まま
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mama[N] แม่ (ปกติใช้กับเด็กๆ) (คำไม่เป็นทางการ), See also: คุณแม่, มารดา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mama(มา'มะ) n. แม่., Syn. mamma
grandmaman. ย่า,ยาย
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where's your mama and papa?ที่ไหนของแม่และพ่อของคุณ หรือไม่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your mama and papa can't be far.แม่และพ่อของคุณไม่สามารถ จะห่างไกล Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I didn't tell Mama anything.I didn't tell Mama anything. The Godfather (1972)
My Mama didn't raise no dummies, that's obvious.แม่ผมไม่ได้มีลูกงี่เง่า เห็นชัดอยู่แล้ว Airplane! (1980)
#When Mama went to plead for him #แม่ของฉัน ร้องขอชีวิตให้เขา An American Tail (1986)
Poor Mama mia.น่าสงสารเธอจริงๆ An American Tail (1986)
Let Mama give you a pucker.- ขอแม่หอมหน่อยซิ *batteries not included (1987)
Your mama and your daddy are crying.พ่อแม่ร้องไห้ขี้มูกโป่ง Casualties of War (1989)
On the day I was born, my mama grunted.ตอนฉันเกิดแม่เบ่งสุดขีด Casualties of War (1989)
Me, my mama told meสำหรับฉัน แม่บอกว่า The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
If I don't get money, I go home to Mama and Papa a failure.ถ้าไม่มีเงิน ฉันก็กลับบ้านด้วยความล้มเหลว. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
His mama was the same way.ได้เชื้อแม่เขามา The Bodyguard (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mamaAs children are known to emulate the values of adults, it is often pointed out such "education mamas" instill a warped sense of values in their children.
mamaHer son is a mama's boy. He has to be with her all the time.
mamaMama! That lady and man are holding hands, they're great friends aren't they!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater   FR: mère [f] ; maman [f]
มาม่า[TM] (Māmā) EN: Mama   FR: Mama

CMU English Pronouncing Dictionary
MAMA    M AA1 M AH0
MAMAS    M AA1 M AH0 Z
MAMA'S    M AA1 M AH0 Z
MAMARONECK    M AH0 M EH1 R AH0 N EH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mama    (n) mˈəmˈaː (m @1 m aa1)
mamas    (n) mˈəmˈaːz (m @1 m aa1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, / ] mama; mommy; mother, #890 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
この儘;此の儘[このまま, konomama] (exp) (uk) as (it) is [Add to Longdo]
なすがまま[, nasugamama] (exp) at someone's (something's) mercy [Add to Longdo]
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles [Add to Longdo]
シンママ[, shinmama] (n) (abbr) (See シングルマザー) single mother [Add to Longdo]
マーマレード;ママレード[, ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade [Add to Longdo]
ママ[, mama] (n) (1) Mama; (2) female proprietress (of a bar, etc.); (P) [Add to Longdo]
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends [Add to Longdo]
ヤンママ[, yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei [Add to Longdo]
意のままに;意の儘に[いのままに, inomamani] (exp,adv) at will [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ninhursag \Ninhursag\ prop. n. (Sumerian mythology)
   The great mother goddess in Sumerian mythology, worshipped
   also as {Aruru} and {Mama} and {Nintu}.
 
   Syn: Ninkhursag, Ninkharsag.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mamma \Mam*ma"\, n. [Reduplicated from the infantine word ma,
   influenced in spelling by L. mamma.]
   Mother; -- word of tenderness and familiarity. [Written also
   {mama}.]
   [1913 Webster]
 
      Tell tales papa and mamma.        --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mama \Ma*ma"\, n.
   See {Mamma}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mama
   n 1: informal terms for a mother [syn: {ma}, {mama}, {mamma},
      {mom}, {momma}, {mommy}, {mammy}, {mum}, {mummy}]
   2: a name under which Ninkhursag was worshipped

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 mama
  breast; teat

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mama /mamaː/ 
  mom; momma; mommy [Am.]; mum; mummy [Br.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top