ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wavelength

W EY1 V L EH2 NG TH   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wavelength-, *wavelength*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wavelength[N] ช่วงความยาวคลื่น (ทางฟิสิกส์), See also: ความยาวคลื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wavelengthn. ความยาวคลื่น, Syn. wave length

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wavelengthความยาวคลื่น [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wavelengthความยาวคลื่น, ระยะระหว่าง จุด 2 จุดที่อยู่ถัดกันและมีเฟสตรงกันบนคลื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wavelength division multiplexingการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wavelength division multiplexingการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an overtone, it's an energy, it's a wavelength.มันเป็นมากกว่าเสียง,มันคือพลังงาน -มันคือคลื่นแห่งแสงสว่าง August Rush (2007)
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ The Hidden Enemy (2009)
The human eye can only perceive color between wavelengths of 400 and 750 nanometers.ดวงตาของมนุษย์สามารถรับรู้ได้แค่คลื่นแสง ที่มีความยาวคลื่นระหว่าง 400 ถึง 750 นาโนเมตร เท่านั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
as a multidimensional wavelength of celestial intent.เป็นคลื่นหลายมิติ ของเจตนาแห่งสวรรค์ The Third Man (2010)
But at longer wavelengths, this dust is not as efficient.ปัญหาคือเรากำลังนั่ง อยู่ในทางช้างเผือก The Riddle of Black Holes (2010)
Infrared light, with its longer wavelength, is perfect for penetrating the veil.และศูนย์กาแลคซีเป็นประเภท ของเพียงแค่ไปพร้อมกัน ผ่านเครื่องบินทั้งหมด ของดาราจักรชนิดก้นหอย ขนาดใหญ่นี้เรากำลังนั่งอยู่ใน The Riddle of Black Holes (2010)
So, for the black hole that's moving towards us, we detect light that is at smaller wavelengths, scrunched up together, so we see bluer light.เช่นนี้ได้จะต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจ จูลี่ก็เริ่มคิด เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อสองกาแล็กซี่ชนกัน The Riddle of Black Holes (2010)
And a string, for instance, cannot vibrate on wavelengths larger than the size of the string.และสตริงตัวอย่างเช่นไม่สามารถ สั่นสะเทือนในช่วงความยาวคลื่น ขนาดใหญ่กว่าขนาดของสตริง Is There an Edge to the Universe? (2011)
So, maybe, if we observe that the Universe didn't vibrate on very long wavelengths, maybe the explanation is that space has a finite size.ดังนั้นบางทีถ้าเราสังเกตว่าจักรวาล ไม่ได้สั่นสะเทือนในช่วงความยาว คลื่นที่ยาวมาก อาจจะไม่มีคำอธิบายได้ว่าอวกาศมี ขนาด จำกัด Is There an Edge to the Universe? (2011)
When Jean-Pierre analyzed the ripples in the cosmic microwave background, he found that the longest wavelength ripples were, indeed, missing.เมื่อ โจนพีเอ วิเคราะห์ระลอก ในจักรวาลไมโครเวฟพื้นหลัง เขาพบว่ายาวที่สุดคลื่นความยาว คลื่น Is There an Edge to the Universe? (2011)
We are surprised because there was missing wavelengths, missing fluctuation, missing low tones -- you know, like low notes.เรามีความประหลาดใจเพราะมีความ ยาวคลื่นที่ได้รับหายไป ความผันผวนหายไปหายไปเสียงต่ำ - คุณรู้ว่าชอบบันทึกต่ำ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Hey, you little lass, you and I are really on the same wavelength!ยายแรงน้อย เธอกับฉันแกว่งไปทางเดียวกันจริงๆ นะเนี่ย Protect the Boss (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wavelengthWhat Jansky had observed was the 14.6m wavelength radio wave from the Milky Way's core.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงคลื่น[n. exp.] (chūang khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]
ความยาวคลื่น[n. exp.] (khwām yāo khleūn) EN: wavelength   FR: longueur d'onde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WAVELENGTH    W EY1 V L EH2 NG TH
WAVELENGTHS    W EY1 V L EH2 NG TH S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wavelength    (n) wˈɛɪvlɛŋθ (w ei1 v l e ng th)
wavelengths    (n) wˈɛɪvlɛŋθs (w ei1 v l e ng th s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波长[bō cháng, ㄅㄛ ㄔㄤˊ, / ] wavelength, #18,054 [Add to Longdo]
分波多工[fēn bō duō gōng, ㄈㄣ ㄅㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ, ] wavelength division multiplexing; WDM [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
情意投合[じょういとうごう, jouitougou] (n,vs) (coincidence of) mutual sentiment; sharing the same sentiment with somebody; finding oneself on the same wavelength as somebody; seeing eye to eye [Add to Longdo]
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] (n) {comp} centre wavelength [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] (n) wavelength; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
中心波長[ちゅうしんはちょう, chuushinhachou] centre wavelength [Add to Longdo]
波長[はちょう, hachou] wavelength [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wavelength
   n 1: the distance (measured in the direction of propagation)
      between two points in the same phase in consecutive cycles
      of a wave
   2: a shared orientation leading to mutual understanding; "they
     are on the same wavelength"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top