Search result for

จัก

(127 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จัก-, *จัก*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วัฏฏจัก (n ) (ongoing) cycle

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ちゃりんこ (n ) จักรยาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัก[AUX] will, See also: shall, Syn. จะ, Example: เด็กๆ ควรรีบขวนขวายศึกษาจักได้มีความฉลาดรอบรู้, Thai definition: เป็นคำช่วยกริยาบอกกาลภายหน้า
จัก[N] discus, See also: disk, disc, Example: พระวิษณุมีจักรเป็นอาวุธ, Count unit: อัน, วง, Thai definition: อาวุธในนิยาย รูปเป็นวงกลมและมีแฉกๆ โดยรอบ
จัก[N] wheel, See also: toothed gear wheel, Example: ในเรือมีเครื่องยนต์ที่มีจักรประกอบอยู่ด้วย, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่มีรูปเป็นวงกลม มีฟันเฟืองหมุนด้วยพลังงานต่างๆ
จัก[N] sewing machine, Syn. จักรเย็บผ้า, เครื่องเย็บผ้า, Example: จักรหลังนี้พ่อซื้อให้แม่เป็นของขวัญวันเกิด, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: เครื่องเย็บผ้าที่ใช้เดินด้วยพลังงานหรือใช้เท้าถีบหรือใช้มือหมุน
จักขุ[N] eye, See also: optic, Syn. ตา, ดวงตา, จักษุ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จักรี[N] Chakri, Example: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
จักษุ[N] eye, See also: organ of vision, optic, Syn. ดวงตา, ตา, จักขุ, Example: ทุกๆ วันอาทิตย์จะมีชายคนหนึ่งนัยว่าเป็นคนที่จักษุพิการเดินถือไม้เท้าเคาะไปตามถนน
จักจี้[V] tickle, See also: itch, Thai definition: อาการที่ทำให้รู้สึกเสียว สะดุ้งหรือชวนให้หัวเราะเมื่อถูกจี้ที่เอวหรือรักแร้เป็นต้น
จักรกล[N] key factor, See also: main factor, Example: ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การส่งออกเป็นจักรกลสำคัญในการนำเศรษฐกิจของไทย, Thai definition: ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิ่งอื่นดำเนินไปได้
จักรภพ[N] commonwealth, See also: nation, Example: ประเทศสิงคโปร์เคยอยู่ในความปกครองของจักรภพอังกฤษ, Count unit: จักรภพ, Thai definition: สมาคมเสรีแห่งบรรดาชาติสมาชิกที่เป็นเอกราชทั้งหลายยอมรับพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตนร่วมกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จักก. ทำให้เป็นแฉก ๆ หรือหยัก ๆ คล้ายฟันเลื่อย, เอาคมมีดผ่าไม้ไผ่หรือหวายให้แตกจากกันเป็นเส้นบาง ๆ.
จักว. เป็นแฉก ๆ หรือหยัก ๆ.
จักคำช่วยกริยาบอกกาลภายหน้า แสดงเจตจำนง เช่น จักกิน จักนอน.
จักก. รู้, ทราบ, แจ้ง, จำได้, เช่น รู้จัก, ข้อยคูดนูแนบนิทรา รมย์ร่วมรถพาหนห่อนจักสึกสมประดี (สรรพสิทธิ์).
จักกายน. แม่ทัพ.
จักขุ, จักขุ-น. ตา.
จักขุทวารน. ช่องตา.
จักขุนทรีย์น. ตาซึ่งทำหน้าที่ดูรูป.
จักขุนทรีย์ดู จักขุ, จักขุ-.
จักขุประสาทน. ส่วนสำคัญของตา ทำให้แลเห็น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pectinateจักซี่หวี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serrateจักฟันเลื่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
double serrateจักฟันเลื่อยซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
serrulateจักฟันเลื่อยถี่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
biserrateจักฟันเลื่อยสองชั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoserrateจักฟันเลื่อยเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mechanismจักรกลนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
emperorจักรพรรดิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
empressจักรพรรดินี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commonwealthจักรภพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmoจักรวาล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cosmologyจักรวาลวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ophthalmologyจักษุวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Zodiac จักรราศี [TU Subject Heading]
Yamaha motorcycle จักรยานยนต์ยามาฮ่า [TU Subject Heading]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
Bicyclesจักรยานสองล้อ [TU Subject Heading]
Buddhist cosmologyจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Cosmologyจักรวาลวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sorry.ไม่รู้จัก Quantum of Solace (2008)
Yes.รู้จัก Unpleasantville (2010)
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
And go someplace where they don't know me orไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักฉันหรือ New Haven Can Wait (2008)
Then you must know, uh, Nate Archibald.งั้นก็ต้องรู้จัก เนท อาชิบอล New Haven Can Wait (2008)
Like you've known me forever even though we just met.คุณรู้จักฉันมาตลอดชีวิตทั้งๆที่เราพึ่งเคยเจอกันครั้งแรก New Haven Can Wait (2008)
Do I know you?ฉันรู้จักคุณหรอ? New Haven Can Wait (2008)
I had someone at Christie's put them on holdฉันมีคนรู้จักที่จะหาให้ได้น่ะ New Haven Can Wait (2008)
I do not know this person.ผมไม่รู้จักคนชื่อนี้ New Haven Can Wait (2008)
Um, Pete Fairman was a man that I knew.เอิ่ม.. พีท แฟร์แมน คือคนที่ดิฉันเคยรู้จักค่ะ New Haven Can Wait (2008)
I bet those grass stains never came out.ฉันพนันว่า grass stains ไม่มีทางเป็นที่รู้จัก New Haven Can Wait (2008)
I just thought you should knowฉันคิดว่าคุณควรรู้จักไว้ New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัก[v.] (jak) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink   
จัก[v.] (jak) EN: must ; shall ; will   
จัก[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
จักค่าน [n. exp.] (jak khān) EN: ?   FR: ?
จักจั่น[n.] (jakkajan) EN: cicada   FR: cigale [f]
จักจี้ =จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish   FR: chatouiller
จักตอกไม้ไผ่[v. exp.] (jak tøk māi phai) EN: split bamboo into strips   
จัก[n.] (jak) EN: wheel ; disk = dis (Am.) ; discus   FR: roue [f] ; disque [m]
จัก[n.] (jak) EN: cycle ; orbit   FR: cercle [m] ; cycle [m] ; orbite [f]
จัก[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel   

English-Thai: Longdo Dictionary
galaxy(n) ดาราจัก
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
mark(vt ) นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola's Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bike[N] จักรยานหรือรถมอเตอร์ไซค์, Syn. bicycle, motorcycle
Caesar, Julius[N] จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช, Syn. Caesar, Gaius Julius
cosmology[N] จักรวาลวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับจักรวาล
cosmos[N] จักรวาล, Syn. universe
cycle[N] จักรยาน, Syn. bicycle
czar[N] จักรพรรดิ, Syn. emperor
discus[N] แผ่นกลมใช้ขว้างในการแข่งกีฬาประเภทลู่ / ลาน, See also: จักร, จานจักร, Syn. disk, disc, round
emperor[N] จักรพรรดิ์, See also: กษัตริย์, ฮ่องเต้, ผู้ครองจักรวรรดิ์, Syn. dictator, king, ruler
empress[N] พระราชินี, See also: จักรพรรดินี, Syn. queen
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
act(แอคทฺ) n.,vt.,vi. การกระทำ, พฤติการณ์, ฉาก, องก์ (ละคร) , การเล่นละคร, ฤทธิ์, อำนาจ, การดำเนินคดี, การปฏิบัติหน้าที่, การบังเกิดผล, การแกล้งทำ, เหตุการณ์ในละครหรือหนังสือ, เครื่องจักร, การเคลื่อนไหว, การรบ, Syn. perform, do, pl abbr. activated clotting enzyme
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
agma(แอก' มา) n. เครื่องจักร, วิศวกรรม, วิศกร
ajiva(อะจี' วะ) n. ทั้งสิ่งในจักรวาลนั้นไร้ชีวิต (อวกาศ, เวลาและสสาร) (without life)
alkahest(แอล' กะเฮสท) ตัวละลายที่ครอบจักวาล (ละลายได้ทุกอย่าง), Syn. alcahest. -alkahestic (al) adj. (universal solvent)
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ
amhara(อามฮา' รา) n. ราชอาณาจักรโบราณในอาฟริกาตะวันออกเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดหนึ่งในเอธิโอเปีย
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
ancient historyประวัติศาสตร์ก่อนยุคสมัยอาณาจักรโรมัน (ก่อนปี A.D.476)

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
appear(vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น
automation(n) เครื่องจักรอัตโนมัติ
barefaced(adj) กล้า,หน้าด้าน,ไม่รู้จักอาย
basketwork(n) เครื่องจักสาน
befriend(vt) เป็นเพื่อน,ตีสนิท,ทำความรู้จัก
bicycle(n) จักรยานสองล้อ
bicyclist(n) คนขี่จักรยานสองล้อ
BIG-big-name(adj) มีชื่อเสียง,โด่งดัง,เป็นที่รู้จัก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abdicated emperor (n) จักรพรรดิ,ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.
Cosmic Consciousness (jargon ) จักรวาลพิชาน เป็นแนวคิดที่ถูกเสนอในปี 1901 กล่าวถึง "ความตระหนักรู้แจ้งในระดับที่เหนือกว่าคนทั่วไป"
roman emperor (n ) จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมัน
roman empire (n ) จักรวรรดิโรมัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
擽ったい[くすぐったい, kusuguttai] (adj) จักจี้
[おう, ou] (n) จักพรรดิ, ผู้ยิ่งใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
宇宙[うちゅう, uchuu] (n) จักรวาล, อวกาศ
自転車[じてんしゃ, jitensha] (n ) จักรยาน
チャリンコ[ちゃりんこ, charinko] (n ) จักรยาน
眼科学[がんかがく, gankagaku] (n ) จักษุวิทยา , See also: R. ophthalmology
眼科医[がんかい, gankai] (n ) จักษุแพทย์ , See also: R. ophthalmologist

German-Thai: Longdo Dictionary
Funktion(n) |die, pl. Funktionen| หน้าที่การทำงาน เช่น ของเครื่องจักรกล
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย
kaum(adv) แทบจะไม่ ตัวอย่าง jemanden kaum kennen-แทบจะไม่รู้จักใครเลย, See also: fast nicht
kennen(vi) |kannte, hat gekannt| รู้จัก, See also: Kenntnis, Bekannte
laufen(vi) |lief, ist gelaufen| ทำงาน (เช่น เครื่องจักร), See also: fuktionieren
einwandfrei(adj adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
Fahrrad(n) |das, pl. Fahrräder| จักรยาน
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fahrradจักรยาน
fahrrad {n} (n ) จักรยาน
See also: S. velo,
velo (n slang ) จักรยาน(เป็นคำที่ใช้ในสวิสเซอร์แลนด์)

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
Salut!เป็นคำทักทายสำหรับคนที่รู้จักกันดีแล้ว หรือในหมู่เพื่อน คล้าย หวัดดี (สวัสดี)ในภาษาไทย
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ , See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กิริยา regarder|
vélo(n) |m| จักรยาน เช่น Depuis le 19 mai 2005, le Grand Lyon met à la disposition des habitants un parc de vélos.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top