ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-jeer-

JH IH1 R   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jeer, *jeer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jeer[N] คำเย้ยหยัน, See also: คำเยาะเย้ย, คำถากถาง, คำเหน็บแนม, Syn. derision, taunt, gibe, Ant. praise, laudation
jeer[VI] เย้ยหยัน, See also: เยาะเย้ย, ถากถาง, เสียดสี, เหน็บแนม, Syn. scoff, gibe, ridicule, Ant. praise, applaud

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jeer(เจียร์) {jeered,jeering,jeers} v.,n. (การ) เย้ยหยัน,หัวเราะเยาะ, See also: jeerer n. ดูjeer jeeringly adv. ดูjeer, Syn. mock,sneer

English-Thai: Nontri Dictionary
jeer(vi) เยาะเย้ย,โห่,หัวเราะเยาะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jeerHis classmates' jeers reduced him to tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยัน[V] jeer, See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe, Syn. เย้ยเยาะ, เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน, Example: เพื่อนบางคนมีสีหน้าแววตาที่แฝงเร้นด้วยความหวาดระแวงและหยันในตัวผมอีกด้วย

CMU English Pronouncing Dictionary
JEER JH IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeer (v) ʤˈɪəʳr (jh i@1 r)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, n. [Cf. {Gear}.] (Naut.)
   (a) A gear; a tackle.
   (b) pl. An assemblage or combination of tackles, for hoisting
     or lowering the lower yards of a ship.
     [1913 Webster]
 
   {Jeer capstan} (Naut.), an extra capstan usually placed
    between the foremast and mainmast.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, v. i. [imp. & p. p. {Jeered}; p. pr. & vb. n.
   {Jeering}.] [Perh. a corrup. of cheer to salute with cheers,
   taken in an ironical sense; or more prob. fr. D. gekscheren
   to jeer, lit., to shear the fool; gek a fool (see 1st {Geck})
   + scheren to shear. See {Shear}, v.]
   To utter sarcastic or scoffing reflections; to speak with
   mockery or derision; to use taunting language; to scoff; as,
   to jeer at a speaker.
   [1913 Webster]
 
      But when he saw her toy and gibe and jeer. --Spenser.
 
   Syn: To sneer; scoff; flout; gibe; mock.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, v. t.
   To treat with scoffs or derision; to address with jeers; to
   taunt; to flout; to mock at.
   [1913 Webster]
 
      And if we can not jeer them, we jeer ourselves. --B.
                          Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeer \Jeer\, n.
   A railing remark or reflection; a scoff; a taunt; a biting
   jest; a flout; a jibe; mockery.
   [1913 Webster]
 
      Midas, exposed to all their jeers,
      Had lost his art, and kept his ears.   --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeer
   n 1: showing your contempt by derision [syn: {jeer}, {jeering},
      {mockery}, {scoff}, {scoffing}]
   v 1: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at
      the speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack},
      {gibe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top