ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mockingly

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mockingly-, *mockingly*, mocking
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ mockingly ] Neh neh neh neh neh neh. BOTH:คุณคงไปปลุกเขา เขาน่าจะนอนหลับอยู่ โทษด้วยนะ Harold (2008)
[ mockingly ] Neh neh neh neh neh neh. No, I don't know what it's like to be a teenage girl. I just came out a bitter 40-year-old woman.ฉันไม่รู้ว่าแนทำอะไรอยู่ แก้วบาดไอ้จ้อนฉัน แก้วบาดไอ้จ้อนฉัน Harold (2008)
[ mockingly ] "careful what you wish for.""จงระวังสิ่งที่คุณขอ" Wishful Thinking (2008)
(SQUAWKS MOCKINGLY)(SQUAWKS MOCKINGLYUp (2009)
(SQUAWKS MOCKINGLY)(SQUAWKS MOCKINGLYUp (2009)
Damon, mockingly: I have so many emotions,ฉันหล่ะมีทุกช่วงอารมณ์จริงๆ Founder's Day (2010)
You are genuinely upset at being mockingly snubbed by a mock wedding?คุณจะอารมณ์เสียจริงๆ ที่ถูกเยาะเย้ย โดยล้อเลียนการแต่งงานเหรอ Fall from Grace (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เย้ยหยัน[ADV] mockingly, See also: ridiculously, derisively, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: พจนาใช้น้ำเสียงผ่านงานเขียนอย่างเย้ยหยันบ้างพอสมควร, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เย้ยหยัน[adv.] (yoēiyan) EN: mockingly ; ridiculously ; derisively   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mockingly    (a) mˈɒkɪŋliː (m o1 k i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惚れた腫れた[ほれたはれた, horetahareta] (exp) head over heels (often used mockingly); madly (in love) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mockingly \Mock"ing*ly\, adv.
   By way of derision; in a contemptuous or mocking manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mockingly
   adv 1: in a disrespectful jeering manner [syn: {jeeringly},
       {mockingly}, {gibingly}]
   2: in a disrespectful and mocking manner; "`Sorry,' she repeated
     derisively" [syn: {derisively}, {scoffingly}, {derisorily},
     {mockingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top