ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satire

S AE1 T AY2 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satire-, *satire*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satire(n) การเหน็บแนม, See also: การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, Syn. parody, spoof, farce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satire(แซท'ไทเออะ) n. การเหน็บแนม, การเสียดสี, การเย้ยหยัน, การถากถาง, เรื่องเหน็บแนม, เรื่องเสียดสี, บทประพันธ์เหน็บแนมหรือเสียดสี, See also: satiric al ซะเทอ'ริเคิล adj. satiricalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
satire(n) การเหน็บแนม, การเสียดสี, เรื่องเสียดสี, เรื่องถากถาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satireการเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Satireล้อเลียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whether meant as satire orjoke, ภาพล้อเลียนหรือภาพตลกโปกฮา Portrait of a Beauty (2008)
It's just this could be the best satire on the Upper East Side since "bonfire of the vanities."ของอัปเปอร์อีสไซด์ที่ยอดเี่ยี่ยมเลย ตั้งแต่ "bonfire of the vanities." The Wrong Goodbye (2011)
It's... it's a scathing social satire about everyone I know, including you.มันเสียดสีสังคมน่ะ เกี่ยวกับหลายๆคนที่ฉันรู้จัก รวมถึงนายด้วย Beauty and the Feast (2011)
It's a-- it's a scathing social satire about everyone I know.มันเป็นหนังสือเสียดสีสังคมอย่างรุนแรง เกี่ยวกับทุกคนที่ผมรู้จัก The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know, and if it's released, มันเสียดสีชีวิตทั้งชีวิตของผม และทุกคนที่ผมรู้จัก, และถ้ามันถูกปล่อยออกมา The Jewel of Denial (2011)
It's a satire of my entire life and everyone I know.มันเป็นเรื่องล้อเลียนชีวิตของผม และคนรู้จัก Memoirs of an Invisible Dan (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satireHe was not aware that the praise was a satire in disguise.
satireThe play is a satire on the political world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[daēkdan] (v) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire  FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
ประชด[prachot] (v) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language  FR: être sarcastique

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SATIRE S AE1 T AY2 ER0
SATIRES S AE1 T AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satire (n) sˈætaɪər (s a1 t ai @ r)
satires (n) sˈætaɪəz (s a1 t ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satire { f }satire [Add to Longdo]
Satire { f }; Spottrede { f }skit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタイア[sataia] (n) { comp } satire [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na, n, adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) [Add to Longdo]
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n, vs, adj-no) satire; irony; sarcasm; (P) [Add to Longdo]
籠もる(P);籠る;篭る;隠る[こもる, komoru] (v5r, vi) (1) (uk) to seclude oneself; to be confined in; (2) to be filled (e.g. with emotion, satire, etc.); to be heavy (with); (3) to be stuffy; (4) to be implied; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
風刺[ふうし, fuushi] Satire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satire \Sat"ire\ (?; in Eng. often ?; 277), n. [L. satira,
   satura, fr. satura (sc. lanx) a dish filled with various
   kinds of fruits, food composed of various ingredients, a
   mixture, a medley, fr. satur full of food, sated, fr. sat,
   satis, enough: cf. F. satire. See {Sate}, {Sad}, a., and cf.
   {Saturate}.]
   1. A composition, generally poetical, holding up vice or
    folly to reprobation; a keen or severe exposure of what in
    public or private morals deserves rebuke; an invective
    poem; as, the Satires of Juvenal.
    [1913 Webster]
 
   2. Keeness and severity of remark; caustic exposure to
    reprobation; trenchant wit; sarcasm.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lampoon; sarcasm; irony; ridicule; pasquinade;
     burlesque; wit; humor.
     [1913 Webster] Satiric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satire
   n 1: witty language used to convey insults or scorn; "he used
      sarcasm to upset his opponent"; "irony is wasted on the
      stupid"; "Satire is a sort of glass, wherein beholders do
      generally discover everybody's face but their own"--
      Jonathan Swift [syn: {sarcasm}, {irony}, {satire}, {caustic
      remark}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Satire /zatiːrə/ 
  satire; skit

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top