Search result for

barrack

(46 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrack-, *barrack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrack[N] ค่ายทหาร, See also: โรงทหาร, Syn. billet
barrack[VT] จัดทหารเข้าค่ายพัก
barracks[N] โรงหรืออาคารใหญ่เป็นที่พักทหาร, See also: อาคารขนาดใหญ่ที่ไม่สวยงาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)

English-Thai: Nontri Dictionary
barracks(n) ค่ายทหาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barracksโรงทหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the main cooling duct for the personnel barracks.นี่เป็นท่อระบายอากาศหลักของโรงนอน Dead Space: Downfall (2008)
Now, the barracks at the base have been cleared out of all personnel.-อืมมมม -ตอนนี้ที่ค่ายทหาร เคลียร์คนออกหมดแล้ว Body of Lies (2008)
Make your way directly across the courtyard to the main barracks.กรุณาเดินเป็นแถวตรง ข้ามสนามเพื่อไปยังอาคารใหญ่ The Day the Earth Stood Still (2008)
...make your way directly across the courtyard to the main barracks......เดินเดินข้าม.. สนามไปยังอาคารใหญ่... The Day the Earth Stood Still (2008)
I'm going to the barracks.ผมกำลังจะไปหากองกำลัง The Beginning of the End (2008)
She's living in the barracks?- เธออยู่ที่ค่ายทหารมั้ย? The Breath (2009)
I wonder, how long your wife will continue to live in the barracks after you dieฉันสงสัยว่า เมียนายจะอยู่ที่ค่ายทหารอีกนานเท่าไหร่ หลังจากที่นายตาย.. The Breath (2009)
Slick's barracks.ค่ายของสลิคครับ The Hidden Enemy (2009)
Everyone else turned right toward the barracks and the mess.ทุกคนเลี้ยวขวา เพื่อไปสู่ค่ายและโรงอาหาร The Hidden Enemy (2009)
Sheriff, state police barracksนายอำเภอค่ะ จากค่ายตำรวจรัฐ In This Home on Ice (2010)
Remove him to the barracks.เอาเขาไปที่โรงฝึก Shadow Games (2010)
Guards, take them to the barracks.ผู้คุม จับพวกมันไปไว้ในค่าย Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ายทหาร[N] camp, See also: barracks, military camp, garrison, encampment, cantonment, Example: เขาสมัครเข้าทำงานในค่ายทหารฝรั่ง ซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพเดิมครอบครัวของเขา, Thai definition: ที่ตั้งกองทัพ, ที่พักกองทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลียบค่าย[v.] (līepkhāi) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp   
โรงทหาร[n.] (rōngthahān) EN: barracks   FR: caserne [f] ; casernement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARRACK    B AE1 R AH0 K
BARRACKS    B AE1 R AH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrack    (v) (b a1 r @ k)
barracks    (v) (b a1 r @ k s)
barracked    (v) (b a1 r @ k t)
barracking    (v) (b a1 r @ k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaserne {f} | Kasernen {pl}barrack | barracks [Add to Longdo]
Kasernenhof {m} | Kasernenhöfe {pl}barrack yard | barrack yards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バラック[, barakku] (n) barracks; (P) [Add to Longdo]
営舎[えいしゃ, eisha] (n) barracks [Add to Longdo]
営所[えいしょ, eisho] (n) barracks; camp [Add to Longdo]
営倉[えいそう, eisou] (n) guardhouse; detention barracks [Add to Longdo]
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) [Add to Longdo]
重謹慎[じゅうきんしん, juukinshin] (n) close confinement (in one's barracks) [Add to Longdo]
屯;党[たむろ(屯);たむら(ok), tamuro ( ton ); tamura (ok)] (n) (1) gathering; place where people gather; (2) (arch) police station; camp; barracks [Add to Longdo]
屯営[とんえい, ton'ei] (n,vs) military camp; barracks; camping [Add to Longdo]
入営[にゅうえい, nyuuei] (n,vs) entering the barracks; enlistment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收留所[shōu liú suǒ, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, ] barrack [Add to Longdo]
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, / ] barracks; living quarters [Add to Longdo]
军营[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ˊ, / ] barracks; army camp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrack \Bar"rack\, n. [F. baraque, fr. It. baracca (cf. Sp.
   barraca), from LL. barra bar. See {Bar}, n.]
   [1913 Webster]
   1. (Mil.) A building for soldiers, especially when in
    garrison. Commonly in the pl., originally meaning
    temporary huts, but now usually applied to a permanent
    structure or set of buildings.
    [1913 Webster]
 
       He lodged in a miserable hut or barrack, composed of
       dry branches and thatched with straw. --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   2. A movable roof sliding on four posts, to cover hay, straw,
    etc. [Local, U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrack \Bar"rack\, v. t.
   To supply with barracks; to establish in barracks; as, to
   barrack troops.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrack \Bar"rack\, v. i.
   To live or lodge in barracks.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barrack
   n 1: a building or group of buildings used to house military
      personnel
   v 1: lodge in barracks
   2: spur on or encourage especially by cheers and shouts; "The
     crowd cheered the demonstrating strikers" [syn: {cheer},
     {root on}, {inspire}, {urge}, {barrack}, {urge on}, {exhort},
     {pep up}]
   3: laugh at with contempt and derision; "The crowd jeered at the
     speaker" [syn: {jeer}, {scoff}, {flout}, {barrack}, {gibe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top