ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sneer

S N IH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneer-, *sneer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sneer(vi) ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน, พูดดูถูก, ทำหน้าเยาะเย้ย, ทำหน้าล้อเลียน, Syn. cackle, gigle, laugh
sneer(vt) พูดดูถูก, See also: เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, Syn. mock, scoff, Ant. honor, respect
sneer(n) คำพูดเยาะเย้ย, See also: คำพูดดูถูก, Syn. detraction, scoff
sneerer(n) คนที่เยาะเย้ยคนอื่น, See also: คนดูถูกคนอื่น, Syn. cynic
sneer at(phrv) ยิ้มเยาะ, See also: เย้ยหยัน
sneerful(adj) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful
sneering(adj) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sneer(สเนียร์) vi., vt., n. (การ) หัวเราะเยาะ, เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, ยิ้มเยาะ, ถากถาง, เหน็บแนม., See also: sneering adj., Syn. scoff, mock, gibe, jeer

English-Thai: Nontri Dictionary
sneer(vi) เยาะเย้ย, ยิ้มเยาะ, ถากถาง, ดูถูก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now they just sneer right in your face.ภายใต้ใบหน้าที่ยิ้มเยาะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
*My sneer could curdle dairy.*♪หัวเราะเยาะฉันสามารถทำให้ตกใจนม ♪ Tangled (2010)
You can sneer at me all you like.อยากเยาะเย้ยฉันยังไง ก็เอาเลย The Whites of His Eyes (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sneerAny boy who should do that would be sneered.
sneerHe curled his lip in a sneer.
sneerHe did something stupid and was sneered at.
sneerThe stepmother sneered at Cinderella.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเราะเยาะ(v) laugh at, See also: sneer, mock, Syn. เยาะเย้ย, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: เธอแน่ใจว่าเขาหัวเราเยาะเธอ เธอจึงทำท่าปั้นปึ่งใส่, Thai Definition: หัวเราะเพื่อเยาะเย้ยให้เจ็บใจ
แสยะ(v) sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai Definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะเยาะ[hūarǿ yǿ] (v) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at  FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
แสยะ[sayae] (v) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully  FR: forcer un sourire
ตลก[talok] (v) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool  FR: plaisanter
เย้ย[yoēi] (v) EN: mock ; jeer ; laugh at ; sneer ; ridicule  FR: se moquer ; tourner en dérision
เยาะเย้ย[yǿyoēi] (v) EN: ridicule ; mock ; jeer ; sneer ; laugh at ; make fun of ; chaff ; deride  FR: ridiculiser ; bafouer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SNEER S N IH1 R
SNEERS S N IH1 R Z
SNEERED S N IH1 R D
SNEERING S N IH1 R IH0 NG
SNEERINGER S N IH1 R IH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sneer (v) snˈɪəʳr (s n i@1 r)
sneers (v) snˈɪəʳz (s n i@1 z)
sneered (v) snˈɪəʳd (s n i@1 d)
sneering (v) snˈɪəʳrɪŋ (s n i@1 r i ng)
sneeringly (a) snˈɪəʳrɪŋliː (s n i@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u, vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
笑い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See 笑う・1) laugh; laughter; (2) (See 笑う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See 笑う・3) sneer; (P) [Add to Longdo]
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u, vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) [Add to Longdo]
冷罵[れいば, reiba] (n, vs) sneer; scoffing; abuse [Add to Longdo]
冷評[れいひょう, reihyou] (n, vs) sarcasm; sneer; jeer [Add to Longdo]
嗤笑[ししょう, shishou] (n, vs) sneer [Add to Longdo]
嘲笑[ちょうしょう, choushou] (n, vs) scorn; sneer [Add to Longdo]
揶揄嘲笑[やゆちょうしょう, yayuchoushou] (n, vs) ridicule and sneer; (cast) ridicule and scorn (upon) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneer \Sneer\, v. i. [imp. & p. p. {Sneered}; p. pr. & vb. n.
   {Sneering}.] [OE. sneren, Dan. sn?rre to snarl or grin (like
   a dog); cf. Prov. E. sneer to grin, sner to snort, snert to
   sneer at. See {Snore}, v. i.]
   1. To show contempt by turning up the nose, or by a
    particular facial expression.
    [1913 Webster]
 
   2. To inssinuate contempt by a covert expression; to speak
    derisively.
    [1913 Webster]
 
       I could be content to be a little sneared at.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To show mirth awkwardly. [R.] --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To scoff; gibe; jeer.
 
   Usage: {Sneer}, {Scoff}, {Jeer}. The verb to sneer implies to
      cast contempt indirectly or by covert expressions. To
      jeer is stronger, and denotes the use of several
      sarcastic reflections. To scoff is stronger still,
      implying the use of insolent mockery and derision.
      [1913 Webster]
 
         And sneers as learnedly as they,
         Like females o'er their morning tea. --Swift.
      [1913 Webster]
 
         Midas, exposed to all their jeers,
         Had lost his art, and kept his ears. --Swift.
      [1913 Webster]
 
         The fop, with learning at defiance,
         Scoffs at the pedant and science. --Gay.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneer \Sneer\, v. t.
   1. To utter with a grimace or contemptuous expression; to
    utter with a sneer; to say sneeringly; as, to sneer
    fulsome lies at a person. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
       "A ship of fools," he sneered.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with sneers; to affect or move by sneers.
    [1913 Webster]
 
       Nor sneered nor bribed from virtue into shame.
                          --Savage.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sneer \Sneer\, n.
   1. The act of sneering.
    [1913 Webster]
 
   2. A smile, grin, or contortion of the face, indicative of
    contempt; an indirect expression or insinuation of
    contempt. "Who can refute a sneer?" --Raley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sneer
   n 1: a facial expression of contempt or scorn; the upper lip
      curls [syn: {sneer}, {leer}]
   2: a contemptuous or scornful remark
   v 1: express through a scornful smile; "she sneered her
      contempt"
   2: smile contemptuously; "she sneered at her little sister's
     efforts to play the song on the piano"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top