ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jeeringly

JH IY1 R IH0 NG   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jeeringly-, *jeeringly*, jeering
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jeeringly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jeeringly*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Men shouting and jeering)(ตะโกนชายและพูดเยาะเย้ย) The Shawshank Redemption (1994)
Two officers in Boston were hacked to death... amid jeering crowds in an attack last night.เจ้าหน้าที่สองนายในบอสตั้นต้องเสียชีวิต จากการเข้าปะทะเมื่อคืน In the Mouth of Madness (1994)
In there and turn some of that jeering into cheering?และเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นคำชมสิ A Night of Neglect (2011)
Thank you, Ser Loras. (Horse neighs) (Crowd jeering)ขอบคุณท่าน เซอร์ลอร์รัส อย่าปล่อยให้เซอร์เกรย์กอร์ ทำร้ายเขา The Wolf and the Lion (2011)
[Crowd cheering, jeering].. Last Grimm Standing (2012)
[Crowd jeering].. Last Grimm Standing (2012)
(AUDIENCE LAUGHING AND JEERING)AUDIENCE หัวเราะและเยาะเย้ย) One Chance (2013)
[AUDIENCE JEERING](ผู้ฟังที่พูดเยาะเย้ย) Grudge Match (2013)
[AUDIENCE JEERING AND BOOING](เยาะเย้ยผู้ชมโห่) Grudge Match (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเย้ยหยัน[N] jeering, See also: scoffing, ridicule, satire, derision, insult, mock, mockery, Syn. การเยาะเย้ย, การเหยียดหยาม, การหยัน, การถากถาง, การค่อนขอด, การเหน็บแนม, Example: การเย้ยหยันของคู่ต่อสู้ทำให้เขาฮึดสู้อีกครั้ง

CMU English Pronouncing Dictionary
JEERING    JH IY1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jeering    (v) ʤˈɪəʳrɪŋ (jh i@1 r i ng)
jeeringly    (a) ʤˈɪəʳrɪŋliː (jh i@1 r i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起哄[qǐ hòng, ㄑㄧˇ ㄏㄨㄥˋ, / ] to heckle; rowdy jeering; to create a disturbance, #24,725 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gejohle {n}; Johlen {n}jeering [Add to Longdo]
Hohngelächter {n}scornful laughter; jeering [Add to Longdo]
höhnisch; höhnisch lachend; johlend {adj}jeering [Add to Longdo]
höhnische Bemerkung {f}jeering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
槍(P);鎗;鑓[やり, yari] (n) (1) (abbr) spear; lance; (2) javelin; (3) (See 香車) lance (shogi piece); (4) (arch) jeering; (P) [Add to Longdo]
野次;弥次[やじ, yaji] (n) hooting; jeering; heckling [Add to Longdo]
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jeering \Jeer"ing\, a.
   Mocking; scoffing. -- n. A mocking utterance. --
   {Jeer"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jeeringly
   adv 1: in a disrespectful jeering manner [syn: {jeeringly},
       {mockingly}, {gibingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top