ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

吃醋

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -吃醋-, *吃醋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吃醋[chī cù, ㄔ ㄘㄨˋ, ] jealousy, #12,994 [Add to Longdo]
争风吃醋[zhēng fēng chī cù, ㄓㄥ ㄈㄥ ㄔ ㄘㄨˋ, / ] to rival sb for the affection of a man or woman; to be jealous of a rival in a love affair, #57,091 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I can't say I blame him.[CN] 他会吃醋? 我根本无权指责他 Rebecca (1940)
Nah, turn off the green lights. You remember her.[CN] 别吃醋了,你记得她的 Raw Deal (1948)
Are you jealous?[CN] 你吃醋 Design for Living (1933)
No. No, I'm not jealous.[CN] 不 我没吃醋 Design for Living (1933)
I was sore because he could offer you the kind of life I can't give you.[CN] 我吃醋因为他能提供你 我不能提供你的生活 His Girl Friday (1940)
Paine was jealous.[CN] 培恩吃醋了 对那姑娘动手... Where the Sidewalk Ends (1950)
Two jealous old maids who are not yet married![CN] 两个妒忌鬼! 吃醋了,两个嫁不出来的姑娘 Early Summer (1951)
You said in one of your more acid moments, Ruth... that I'd been hagridden all my life.[CN] 露丝.你在吃醋时说过 我会一生被恶梦困扰 Blithe Spirit (1945)
But even so, weren't you jealous of her?[CN] 但是你因為她而吃醋 La Poison (1951)
You see? They must have had words over a woman.[CN] 看吧 他们俩一定是因为争风吃醋 Senso (1954)
I have an evil temper today, and I'm jealous.[CN] 我今天脾气不好,我吃醋 For Whom the Bell Tolls (1943)
Now, Michael, don't tell me you are still jealous of her.[CN] 麦克 不要告诉我你还为她吃醋 Romance on the High Seas (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top