ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satirical

S AH0 T IH1 R AH0 K AH0 L   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satirical-, *satirical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satirical[ADJ] ซึ่งชอบถากถาง, See also: ชอบแดกดัน, Syn. ironic, mocking, satiric, snide
satirically[ADV] อย่างแดกดัน

English-Thai: Nontri Dictionary
satirical(adj) เสียดสี,เปรียบเปรย,เหน็บแนม,ถากถาง,เยาะเย้ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satirical comedyสุขนาฏกรรมเสียดสี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The paintings are satirical of corrupt noblemen and courtesansภาพวาดนี้ล้อเลียนสังคมคนชั้นสูง ที่มีต่อพวกโสเภณี Portrait of a Beauty (2008)
My paintings weren't meant to be satiricalภาพที่ข้าวาดนั้น ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นภาพล้อเลียน Portrait of a Beauty (2008)
If they weren't satirical then they were lewd paintingsถ้านั่นไม่ใช่ภาพแนวล้อเลียน งั้นก็แสดงว่ามันเป็นภาพลามก Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satiricalHe stared at me with a satirical smile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดกดัน[ADV] ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākthāng) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically   FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   
เสียดสี[adj.] (sīetsī) EN: sarcastic ; derisive ; biting ; satirical ; invidious   

CMU English Pronouncing Dictionary
SATIRICAL    S AH0 T IH1 R AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satirical    (j) sˈətˈɪrɪkl (s @1 t i1 r i k l)
satirically    (a) sˈətˈɪrɪkliː (s @1 t i1 r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spottlied {n} | Spottlieder {pl}satirical song | satirical songs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂歌[きょうか, kyouka] (n) comic (satirical) tanka [Add to Longdo]
落首[らくしゅ, rakushu] (n) lampoon; satirical poem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satiric \Sa*tir"ic\, Satirical \Sa*tir"ic*al\, a. [L. satiricus:
   cf. F. satirique.]
   1. Of or pertaining to satire; of the nature of satire; as, a
    satiric style.
    [1913 Webster]
 
   2. Censorious; severe in language; sarcastic; insulting.
    "Satirical rogue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cutting; caustic; poignant; sarcastic; ironical; bitter;
     reproachful; abusive.
     [1913 Webster] -- {Sa*tir"ic*al*ly}, adv. --
     {Sa*tir"ic*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satirical
   adj 1: exposing human folly to ridicule; "a persistent campaign
       of mockery by the satirical fortnightly magazine" [syn:
       {satirical}, {satiric}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top