ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satirically

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satirically-, *satirically*, satirical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satirically[ADV] อย่างแดกดัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดกดัน[ADV] ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākthāng) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically   FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satirically    (a) sˈətˈɪrɪkliː (s @1 t i1 r i k l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satiric \Sa*tir"ic\, Satirical \Sa*tir"ic*al\, a. [L. satiricus:
   cf. F. satirique.]
   1. Of or pertaining to satire; of the nature of satire; as, a
    satiric style.
    [1913 Webster]
 
   2. Censorious; severe in language; sarcastic; insulting.
    "Satirical rogue." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cutting; caustic; poignant; sarcastic; ironical; bitter;
     reproachful; abusive.
     [1913 Webster] -- {Sa*tir"ic*al*ly}, adv. --
     {Sa*tir"ic*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satirically
   adv 1: in a satirical manner; "she spoke satirically"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top