ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ironic-

AY0 R AA1 N IH0 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ironic, *ironic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ironic[ADJ] เชิงเยาะเย้ย, See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
ironic[ADJ] ประหลาดและน่าขัน, Syn. paradoxical, incongruous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ironic, isn't it? When you need a woman...แดกดันไม่ได้หรือไม่ เมื่อคุณต้องการผู้หญิงคนหนึ่ง ... The Birdcage (1996)
I was being ironical.ชั้นรู้เจอรี่ ชั้นพูดประชดต่างหาก Good Will Hunting (1997)
And now ironically I have to restructure a school where you are the directorและตอนนี้ฉันได้มีการแนะนำเพื่อปรับโครงสร้างโรงเรียน 20 00: 00: 55,650 GTO (1999)
Meaning, ironically, it's probably the only one worth reading.ทำให้ผู้เขียนไม่ได้รับเลือกให้ลงข้อความในทอร์ช' เขียนได้ประชดประชันดีแท้ บางทีอาจจะเป็นข่าวน่าอ่านที่สุดก็ได้ X-Ray (2001)
Ironic, isn't it?เหมือนประชดใช่มั้ย ดูซิเราทำอะไรกับคนที่... Mona Lisa Smile (2003)
You know I've always thought it's very ironic that I'm able to do all this and yet what am I on?ผมคิดอยู่เสมอว่ามันตลกร้ายมาก ที่ผมยังสามารถทำอย่างนี้ ผมยังได้ออกตามสื่อ The Corporation (2003)
How ironic.น่าขำจริงๆ Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her male superiors who mistake her insecurities for arrogance.ถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน Casino Royale (2006)
It's ironic, that I, Yungton Trogyel, who can... kill thousands,มันน่าขันนะ ที่ข้า ยุงตัน ตราเกล ผู้ซึ่งสามารถ... ฆ่าคนได้นับพัน Milarepa (2006)
IRONIC, AS I SAY THAT OUT LOUD.ยังกับประชด ตอนที่ฉันพูดออกมาเสียงดังชัดเจน Family/Affair (2007)
UH, IN AN IRONIC THOUGH NOT TOTALLY UNEXPECTED TWIST,ก้อคิดเอาไว้อยู่แล้วแหละว่าคงไม่ได้หรอก Poison Ivy (2007)
At least my death Would be ironic.อย่างน้อยการตายของผมจะถูกเยาะเย้ย 97 Seconds (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironicHis ironical remarks are not directed at you.
ironicHis ironical remarks aren't directed at you.
ironicIronically it is war that has brought a great many useful inventions into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADJ] sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน

CMU English Pronouncing Dictionary
IRONIC    AY0 R AA1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ironic    (j) ˈaɪrˈɒnɪk (ai1 r o1 n i k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironic \I*ron"ic\, a.
   Ironical. --Sir T. Herbert.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ironic
   adj 1: humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic
       remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an
       ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish
       wit" [syn: {dry}, {ironic}, {ironical}, {wry}]
   2: characterized by often poignant difference or incongruity
     between what is expected and what actually is; "madness, an
     ironic fate for such a clear thinker"; "it was ironical that
     the well-planned scheme failed so completely" [syn: {ironic},
     {ironical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top