ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sarcastically

S AA0 R K AE1 S T IH0 K L IY0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sarcastically-, *sarcastically*, sarcastical
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sarcastically[ADV] อย่างเสียดสี, See also: อย่างกระแหนะกระแหน, อย่างเหน็บแนม, Syn. scornfully, caustically, maliciously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has to be distinctive with the bride. (LAUGHS sarcastically)พวกเรากำลังต่อจากเมื่อคืนหรอ Our Family Wedding (2010)
So all you have to do here is say you're sorry to Leonard, but say it sarcastically.แต่พูดแบบแดกดันน่ะ แหงล่ะ The Bus Pants Utilization (2011)
I'd like to respond to that sarcastically:ผมอยากตอบเป็นคำแดกดัน The Roommate Transmogrification (2011)
Does she really mean that or was she signing it sarcastically?เธอหมายความจริงๆ หรือเธอส่งภาษาใบ้แบบประชด The Wiggly Finger Catalyst (2011)
We know you made those sarcastically.เรารู้ว่าคุณแดกดันเม้คมันขึ้นมา Pillows and Blankets (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
ทิ่มแทง[ADV] sarcastically, Syn. เหน็บแนม, ถากถาง, เสียดสี, แดกดัน, Example: เธอพูดจาทิ่มแทงเพื่อนๆ จนไม่มีใครอยากพูดกับเธอ, Thai definition: อาการที่พูดเสียดสีให้เจ็บใจ
กระทบกระเทียบ[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with   FR: chercher querelle
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākthāng) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically   FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language   FR: être sarcastique

CMU English Pronouncing Dictionary
SARCASTICALLY    S AA0 R K AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sarcastically    (a) sˈaːkˈæstɪkliː (s aa1 k a1 s t i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive [Add to Longdo]
拝む[おがむ, ogamu] (v5m,vt) (1) to assume the posture of praying; to press the palms and fingers of both hands together; to do reverence (e.g. before a statue of the Buddha); to pay one's respects; (2) to beg; to make a supplication; (3) (hum) (sometimes used sarcastically in modern Japanese) to see (something or someone of high status); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sarcastically \Sar*cas"tic*al*ly\, adv.
   In a sarcastic manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sarcastically
   adv 1: in a sarcastic manner; "`Ah, now we're getting at the
       truth,' he interposed sarcastically" [syn:
       {sarcastically}, {sardonically}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top