ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incongruous

IH2 NG K AO1 NG R UW0 AH0 S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incongruous-, *incongruous*, incongruou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incongruous[ADJ] ซึ่งไม่สอดคล้องกัน, See also: ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งไม่เข้ากัน, Syn. inconsisstent, Ant. congruous, consistent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incongruous(อินคอง' กรูเอิส) adj. ไม่เหมาะสม, ไม่ลงรอยกัน, ไม่สามัคคีกัน, ไม่เข้ากัน., See also: incongruously adv. incongruousness n. -S.discordant, clashing

English-Thai: Nontri Dictionary
incongruous(adj) ไม่เข้ากัน,ไม่กลมเกลียวกัน,ไม่สนิทหู,ไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incongruous hemianopiaตาบอดครึ่งซีกเหลื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incongruousไม่เท่ากันทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How incongruous.ดูไม่เข้ากันเลย Frost/Nixon (2008)
No, that would be incongruous.ไม่ ยังงั้นมันไม่เหมาะสม The Gothowitz Deviation (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCONGRUOUS    IH2 NG K AO1 NG R UW0 AH0 S
INCONGRUOUSLY    IH2 NG K AO1 NG R UW0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incongruous    (j) ˈɪnkˈɒŋgruəʴs (i1 n k o1 ng g r u@ s)
incongruously    (a) ˈɪnkˈɒŋgruəʴsliː (i1 n k o1 ng g r u@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incongruous \In*con"gru*ous\, a. [L. incongruus. See {In-} not,
   and {Congruous}.]
   Not congruous; reciprocally disagreeing; not capable of
   harmonizing or readily assimilating; inharmonious;
   inappropriate; unsuitable; not fitting; inconsistent;
   improper; as, an incongruous remark; incongruous behavior,
   action, dress, etc. "Incongruous mixtures of opinions." --I.
   Taylor. "Made up of incongruous parts." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Incongruous denotes that kind of absence of harmony or
      suitableness of which the taste and experience of men
      takes cognizance.            --C. J. Smith.
   [1913 Webster]
 
   {Incongruous numbers} (Arith.), two numbers, which, with
    respect to a third, are such that their difference can not
    be divided by it without a remainder, the two numbers
    being said to be incongruous with respect to the third;
    as, twenty and twenty-five are incongruous with respect to
    four.
 
   Syn: Inconsistent; unsuitable; inharmonious; disagreeing;
     absurd; inappropriate; unfit; improper. See
     {Inconsistent}. -- {In*con"gru*ous*ly}, adv. --
     {In*con"gru*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incongruous
   adj 1: lacking in harmony or compatibility or appropriateness;
       "a plan incongruous with reason"; "incongruous behavior";
       "a joke that was incongruous with polite conversation"
       [ant: {congruent}, {congruous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top