ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ironical

AY0 R AA1 N IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ironical-, *ironical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ironical(adj) ประหลาดและน่าขัน, Syn. paradoxical, incongruous
ironical(adj) เหน็บแนม, See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ironical(ไอรอน'นิค, -เคิล) adj. เหน็บแนม, ประชด, เย้ยหยัน, เยาะเย้ย, ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง, แดกดัน, เยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- That ironical little authoress.-แม่สาวนักเขียนจอมประชดนั่น Becoming Jane (2007)
She stood by you, Walt, which, if you ask me, is the ironical silver lining here.เธออยู่ข้างนาย วอลท์ ซึ่งหมายความว่า นายขอร้องให้ฉันช่วย ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน Green Light (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironicalHis ironical remarks are not directed at you.
ironicalHis ironical remarks aren't directed at you.
ironicalIronically it is war that has brought a great many useful inventions into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน(adv) sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai Definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
แดกดัน(adv) ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน
กระทบกระเทียบ(adv) sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ
กระแทกกระทั้น(adj) sarcastic, See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky, Example: ็การใช้คำพูดกระแทกกระทั้นบ่อยๆ ของเธอก่อให้เกิดศัตรู, Thai Definition: ที่พูดแบบกระแทกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดกดัน[daēkdan] (adv) EN: ironically ; satirically ; sarcastically  FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
กระทบกระเทียบ[krathopkrathīep] (v) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic  FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
พูดถากถาง[phūt thākthāng] (v, exp) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically  FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[phūt thimthaēng] (v, exp) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRONICAL AY0 R AA1 N IH0 K AH0 L
IRONICALLY AY0 R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ironical (j) ˈaɪrˈɒnɪkl (ai1 r o1 n i k l)
ironically (a) ˈaɪrˈɒnɪkliː (ai1 r o1 n i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na, int, n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
アイロニカル[aironikaru] (adj-na) ironical [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp, v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironical \I*ron"ic*al\, a. [LL. ironicus, Gr. ? dissembling: cf.
   F. ironique. See {Irony}.]
   [1913 Webster]
   1. Pertaining to irony; containing, expressing, or
    characterized by, irony; as, an ironical remark.
    [1913 Webster]
 
   2. Addicted to the use of irony; given to irony. --
    {I*ron"ic*al*ly}, adv. -- {I*ron"ic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ironical
   adj 1: characterized by often poignant difference or incongruity
       between what is expected and what actually is; "madness,
       an ironic fate for such a clear thinker"; "it was
       ironical that the well-planned scheme failed so
       completely" [syn: {ironic}, {ironical}]
   2: humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic
     remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an
     ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish wit"
     [syn: {dry}, {ironic}, {ironical}, {wry}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top