ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อิทธิพล

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิทธิพล-, *อิทธิพล*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิทธิพลน. กำลังที่ยังผลให้สำเร็จ, อำนาจซึ่งแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐ ซึ่งสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์, อำนาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นต้องคล้อยตามหรือทำตาม, อำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น อิทธิพลของดวงดาว, อำนาจนอกเหนือหน้าที่ เช่น ใช้อิทธิพลบังคับให้ยอม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Ability, Influence of age onอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถ [TU Subject Heading]
Buddhist influencesอิทธิพลพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Chinese influencesอิทธิพลจีน [TU Subject Heading]
Extraterestrial influencesอิทธิพลนอกพิภพ [TU Subject Heading]
Foreign influencesอิทธิพลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Forest influencesอิทธิพลของป่า [TU Subject Heading]
Indic influencesอิทธิพลอินเดีย [TU Subject Heading]
Influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Influence (Psychology)อิทธิพล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would caution you not to be swayed by your emotions.ผมจะไม่เตือนคุณ จะโดนอิทธิพลโดยอารมณ์ของคุณ In the Name of the Father (1993)
My man was killed right here on your turf.คนของฉันถูกฆ่าในเขตอิทธิพลของนาย Léon: The Professional (1994)
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
Cane's writing has been known to have an effect... on his less stable readers.นิยายของเคนได้รับความนิยมอย่างมาก จึงมีอิทธิพลต่อผู้อ่านด้วย In the Mouth of Madness (1994)
Have you heard the rumors... that Cane's books have affected certain readers?คุณเคยได้ยินข่าวลือที่ว่า หนังสือของเคนมีอิทธิพลกับผู้อ่านบ้างมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)
- big cheese, head honcho...- ผู้ มีอิทธิพล, เหนือหัว... Airplane! (1980)
Her husband, the senator, has influence over defense contracts.สามีของเธอ วุฒิสมาชิกมีอิทธิพล มากกว่าพวกคนดูแลป้องกันอยู่แล้ว Clue (1985)
Jimmy was one of the most feared guys in the city.จิมมี่เป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในเมือง Goodfellas (1990)
How these events helped shape your present perspective... concerning life in contemporary America.เหตุการณ์เหล่านั้น มีิอิทธิพล ต่อความคิดของคุณ... เกี่ยวกับชีวิต ในอเมริกา ร่วมสมัย American History X (1998)
- What's the matter, upset that I rubbed off on her?เป็นอะไรไป? โมโหที่หนูมีอิทธิพลกับน้องหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would caution you not to be swayed by your emotions.ผมจะไม่เตือนคุณ จะโดนอิทธิพลโดยอารมณ์ของคุณ In the Name of the Father (1993)
My man was killed right here on your turf.คนของฉันถูกฆ่าในเขตอิทธิพลของนาย Léon: The Professional (1994)
Horror writer Sutter Cane... a harmless pop phenomenon... or a deadly mad prophet of the printed page?นักเขียนแนวสยองขวัญ ซัทเตอร์ เคน ผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อนักอ่าน หรือผู้ทำนายในความบ้าคลั่งของวงการหนังสือ In the Mouth of Madness (1994)
Cane's writing has been known to have an effect... on his less stable readers.นิยายของเคนได้รับความนิยมอย่างมาก จึงมีอิทธิพลต่อผู้อ่านด้วย In the Mouth of Madness (1994)
Have you heard the rumors... that Cane's books have affected certain readers?คุณเคยได้ยินข่าวลือที่ว่า หนังสือของเคนมีอิทธิพลกับผู้อ่านบ้างมั้ย In the Mouth of Madness (1994)
Glad you're not one of those who lets these emotional appeals influence him.ดีใจที่คุณไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของอารมณ์เหล่านี้มีอิทธิพลต่อเขา 12 Angry Men (1957)
So I receive 30% for finance, political influence and legal protection?ดังนั้นผมจึงได้รับ 30% สำหรับเงินทุน อิทธิพลทางการเมืองและการป้องกันกฎหมายหรือไม่ The Godfather (1972)
- big cheese, head honcho...- ผู้ มีอิทธิพล, เหนือหัว... Airplane! (1980)
Her husband, the senator, has influence over defense contracts.สามีของเธอ วุฒิสมาชิกมีอิทธิพล มากกว่าพวกคนดูแลป้องกันอยู่แล้ว Clue (1985)
Jimmy was one of the most feared guys in the city.จิมมี่เป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในเมือง Goodfellas (1990)
How these events helped shape your present perspective... concerning life in contemporary America.เหตุการณ์เหล่านั้น มีิอิทธิพล ต่อความคิดของคุณ... เกี่ยวกับชีวิต ในอเมริกา ร่วมสมัย American History X (1998)
- What's the matter, upset that I rubbed off on her?เป็นอะไรไป? โมโหที่หนูมีอิทธิพลกับน้องหรอ? 10 Things I Hate About You (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิพล[itthiphon] (n) EN: influence ; pull ; authority ; control  FR: influence [ f ] ; autorité [ f ] ; impact [ m ]
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย[itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai] (xp) EN: influence of foreign languages on Thai

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action(n) อิทธิพล, See also: อำนาจ, ฤทธิ์
clout(n) อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
hand(n) อิทธิพล
influence(n) อำนาจ, See also: อิทธิพล, การบังคับควบคุม, Syn. authority, power, domination
pull(n) อิทธิพล, Syn. authority, influence
womanpower(n) อิทธิพลของผู้หญิงในสังคม, Ant. manpower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง, ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก, น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง, อิทธิพล, อำนาจ, บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง, มีอำนาจ, ฐานะได้เปรียบ, ก้าวหน้า, มีอิทธิพลเหนือ
before(บิฟอร์') adv., prep., conj. ก่อน, ก่อนหน้า, อยู่หน้า, หน้า, ตรงหน้า, กว่า, ในอนาคต, คอยอยู่, ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี, มีอิทธิพลที่ดีต่อ, มีประโยชน์ต่อ, ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
bias(ไบ'อัส) n. อคติ, เส้นเอียง, ความโน้มเอียง, adj. เอียง, เฉียง, ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง, มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
big gunn. บุคคลสำคัญ, ผู้มีอิทธิพล
big shotn. ผู้มีอิทธิพล, ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
clout(เคลาทฺ) { clouted, clouting, clouts } n. การตี, การต่อย, การตบ, การตีลูกไกล, อิทธิพลของความคิด, ปาฏิหาริย์, เป้า, ลูกกระสุนที่ถูกเป้า, เศษผ้าปะ, เศษของที่ใช้ซ่อมแซม, เศษผ้า, ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า, ปะ, ซ่อมแซม, ตอกตะปูเสริม, ตี, ต่อย, Syn. blow, wal

English-Thai: Nontri Dictionary
affected(adj) ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, เสแสร้ง
almighty(adj) ยิ่งใหญ่, มีอานุภาพ, มีอำนาจมาก, มีอิทธิพล
ascendant(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น, เฟื่องฟู, รุ่งเรือง, มีอำนาจ, มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง, อิทธิพล
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล, ผู้มีอำนาจ, บุคคลสำคัญ
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่, ผู้มีอิทธิพล
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ, ซึ่งมีบทบาทสำคัญ, เด่น, มีอิทธิพลต่อ
effect(n) ผล, ผลกระทบ, ประสิทธิภาพ, อิทธิพล, ปรากฏการณ์, ทรัพย์สิน
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล, มีอิทธิพลมาก, กว้างขวาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] อิทธิพล

German-Thai: Longdo Dictionary
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, Syn. beeinflussen
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top