Search result for

อิทธิพล

(54 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิทธิพล-, *อิทธิพล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิทธิพลน. กำลังที่ยังผลให้สำเร็จ, อำนาจซึ่งแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐ ซึ่งสามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์, อำนาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อื่นต้องคล้อยตามหรือทำตาม, อำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปได้ต่าง ๆ เช่น อิทธิพลของดวงดาว, อำนาจนอกเหนือหน้าที่ เช่น ใช้อิทธิพลบังคับให้ยอม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Ability, Influence of age onอิทธิพลของอายุที่มีต่อความสามารถ [TU Subject Heading]
Buddhist influencesอิทธิพลพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Chinese influencesอิทธิพลจีน [TU Subject Heading]
Extraterestrial influencesอิทธิพลนอกพิภพ [TU Subject Heading]
Foreign influencesอิทธิพลต่างประเทศ [TU Subject Heading]
Forest influencesอิทธิพลของป่า [TU Subject Heading]
Indic influencesอิทธิพลอินเดีย [TU Subject Heading]
Influenceอิทธิพล [TU Subject Heading]
Influence (Psychology)อิทธิพล (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Last thing we need is P.I.'s and lawyers camping out out front.สิ่งสุดท้ายเราต้องการคือคนมีอิทธิพลและทนาย ออกหน้าแทน Pilot (2008)
I just want to make sure all his big shot dreams ended up in his come rag... and not on his "to do" list.ฉันแค่อยากทำให้มั่นใจว่าผู้มีอิทธิพลของเขาทั้งหมด ฝันว่าในตอนจบเขามาโดยเสี้อผ้าหลุดลุ่ย... Pilot (2008)
You think that your client one of the wealthiest, most powerful men in the world, is secretly a vigilante who spends his nights beating criminals to a pulp with his bare hands and your plan is to blackmail this person?นายคิดว่าลูกค้าของนายเป็นเศรษฐี 1 ในมหาเศรษฐีที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก แอบตั้งตนเป็นศาลเตี้ย The Dark Knight (2008)
What magnate wears fishnet as underwear?คนมีอิทธิพลอะไรใส่ชั้นในที่ทำมาจากแห? Episode #1.8 (2008)
Please enjoy all you can tonight while celebrating Chairman Steve Packer's birthday.กรุณาสนุกให้เต็มที่ในคืนนี้ ขณะที่ ฉลองวันเกิดของท่านประธานสตีเวน เพ็กเกอร์. กุ๊กแดฮวา. เขาเป็นนักธุรกิจคาสิโนที่มีอิทธิพลมาก Episode #1.9 (2008)
Mayor Cryer and half the force are on the take;เมเยอร์ ครายเย่อร์ และอิทธิพลของมันครึ่งหนึ่งได้จาก Changeling (2008)
Well, actually we've got a lot of influences, Radiohead, Pink Floyd.เราได้อิทธิพลจาก Radiohead, Pink Floyd Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
You're unaware of the influenceนายไม่รุ้หรอกว่าฉันมีอิทธิพลแค่ไหน Boxed In (2008)
The most powerful man in Panama.เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในปานามา Boxed In (2008)
Most days have no impact... on the course of a life.วันส่วนมาก ไม่มีอิทธิพลอะไร... กับการดำเนินชีวิตของเรา 500 Days of Summer (2009)
It's nice to know a mother still has some influence over her son.มันดีที่ได้รู้ว่าแม่ยังมีอิทธิพล อยู่เหนือลูกของเธอ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิพล[n.] (itthiphon) EN: influence ; pull ; authority ; control   FR: influence [f] ; autorité [f] ; impact [m]
อิทธิพล(ของ)ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [xp] (itthiphon (khøng) phāsā tāngprathēt nai phāsā Thai) EN: influence of foreign languages on Thai   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
action[N] อิทธิพล, See also: อำนาจ, ฤทธิ์
clout[N] อิทธิพลของความคิด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. influence, power, pull
hand[N] อิทธิพล
influence[N] อำนาจ, See also: อิทธิพล, การบังคับควบคุม, Syn. authority, power, domination
pull[N] อิทธิพล, Syn. authority, influence
womanpower[N] อิทธิพลของผู้หญิงในสังคม, Ant. manpower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
before(บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ, Syn. ahead
benignant(บินิก'เนินทฺ) adj. กรุณาปรานี,มีอิทธิพลที่ดีต่อ,มีประโยชน์ต่อ,ใจดี, See also: benignancy n., Syn. kind
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
big gunn. บุคคลสำคัญ,ผู้มีอิทธิพล
big shotn. ผู้มีอิทธิพล,ผู้ยิ่งใหญ่, Syn. brass hat
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal

English-Thai: Nontri Dictionary
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
ascendant(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(n) ตำแหน่งสูง,อิทธิพล
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล,ผู้มีอำนาจ,บุคคลสำคัญ
BIG big shot(n) ผู้ยิ่งใหญ่,ผู้มีอิทธิพล
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
effect(n) ผล,ผลกระทบ,ประสิทธิภาพ,อิทธิพล,ปรากฏการณ์,ทรัพย์สิน
FAR-far-reaching(adj) แผ่ไปไกล,มีอิทธิพลมาก,กว้างขวาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
影響力[えいきょうりょく, eikyouryoku] อิทธิพล

German-Thai: Longdo Dictionary
prägen(vt) |prägte, hat geprägt| มีอิทธิพลอย่างมาก เช่น Die Menschen und das Leben in Thailand sind stark vom Bhuddismus geprägt. ผู้คนและชีวิตในเมืองไทยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากศาสนาพุทธ, See also: S. beeinflussen,
Äußere(n) |das, nur Sg.| ภาพลักษณ์ภายนอก, รูปโฉมภายนอก เช่น Das Äußere spielt heute bei Bewerbungsgesprächen eine größere Rolle. ภาพลักษณ์ภายนอกมีอิทธิพลมากต่อการสัมภาษณ์งานในปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top