ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hold back

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hold back-, *hold back*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hold back(phrv) สกัดกั้น, See also: ยับยั้ง, กั้นขวาง, Syn. keep back
hold back(phrv) ควบคุมความรู้สึก, See also: อดกลั้น, ระงับอารมณ์, Syn. hold in, keep back, keep down, keep in
hold back(phrv) ทำให้ถดถอย, See also: ถอยกลับ, ทำให้ไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้า, Syn. keep back
hold back(phrv) ทำให้ล่าช้า, See also: ทำให้เลื่อนออกไป, Syn. hang up, hold off
hold back(phrv) ปิดบัง, See also: เก็บเป็นความลับ, Syn. keep back, keep from
hold back(phrv) ไม่เต็มใจทำ, See also: จำใจ, ไม่กระตือรือร้น, Syn. hang back

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♪ but I will hold back for youแต่ผมจะรอคุณ Romance of Their Own (2004)
I always feel like I hold back on that high noteหนูว่าหนูน่าจะเล่นเสียงสูงกว่านั้นอีกนะคะ Swing Girls (2004)
Eleanor doesn't hold back when she's had a few.เอลีนอร์ชอบคิดถึงความหลัง เวลาที่เธอดื่มแม้เพียงนิด Match Point (2005)
"Please help us, hold back the devil's intention all together.""โปรดช่วยพวกเราด้วย การจะส่งปีศาจกลับไปต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน" One Missed Call Final (2006)
It's not a thing you hold back on!นี่ไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องมานั่งลังเลนะ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
Oh, oh, hey, honey. Could you hold back a sec?โอ้ ที่รัก รอเดี๋ยวสิ In Buddy's Eyes (2008)
Nate'll hold back your hair. What?เนท จะจัดผมให้เธอ อะไรยะ? O Brother, Where Bart Thou? (2008)
hold back supply, drive up the price-- they'd make a killing and get the capital they need.ชลอและยับยั้งการจัดหา ปั่นราคา... พวกเขากำลังจะทำลายตลาด และได้เงินทุนที่ต้องการ They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
So maybe I'll hold back a little!วันนี้คงเป็นศึกสุดท้าย? Crows Zero II (2009)
I didn't hold back for fear of hurting her like I do with you.ผมไม่ต้องคอยกลัวว่าจะทำร้ายเธอ เหมือนที่ทำกับคุณ 9 Crimes (2010)
Don't step to me. I gotta give you guys props for the passion. Maybe hold back on the animosityฉันจะให้เธอ ระงับสติกันก่อน Laryngitis (2010)
a dam to hold back the tide.ทำนบกั้นความทรงจำ Appointment in Samarra (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hold backBut I can't never hold back.
hold backDon't hold back.
hold backDon't hold back anything.
hold backHe tried to hold back his anger.
hold backI couldn't hold back my anger.
hold backJim was able to hold back his anger.
hold backJim was able to hold back his anger and avoid a fight.
hold backThe girl tried hard to hold back her tears.
hold backThe police are going all out just to hold back the crowd.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท่ามาก(v) hesitate, See also: hold back affectedly, hedge, turn aside, linger, delay, tarry, dally, Syn. กระบิดกระบวน, Example: หญิงสาวมัวแต่ท่ามากหนุ่มๆ จึงหนีหายหมด, Thai Definition: ทำกระบิดกระบวน
อุบ(v) keep, See also: hold back, Thai Definition: ถือเอา, ริบเอา, ไม่ยอมให้เปลี่ยนแปลง
หน่วงเหนี่ยว(v) hold back, See also: detain, retain, Syn. ดึง, ถ่วง, กัก, หน่วง, รั้ง, ยื้อ, Ant. ปล่อย, Example: บิดามารดาที่ฉลาดไม่ควรหน่วงเหนี่ยวเด็กไว้หรือใช้อำนาจเด็ดขาด
ฉุด(v) hold back, See also: stop, destruct, prevent, restraint, Syn. ฉุดดึง, ฉุดรั้ง, Example: เขาคิดอยู่ตลอดเวลาขืนอยู่กับเธอต่อไปคงมีแต่จะฉุดอนาคตเธอให้มืดบอดลง, Thai Definition: ทำให้ตกต่ำลง
ดัก(v) block, See also: hold back, Syn. สกัด, กัน, ขัดขวาง, กีดขวาง, Example: เธอตั้งท่าจะวิ่งแต่เขาดักหน้าเธอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[an] (v) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress  FR: restreindre ; limiter
กัก[kak] (v) EN: shut up ; confine ; hold back ; detain  FR: détenir ; enfermer ; renfermer ; retenir ; confiner
กักตุนสินค้า[kaktun sinkhā] (v, exp) EN: hoard goods ; hold back goods from the market
กลั้น[klan] (v) EN: restrain ; suppress ; hold back  FR: retenir ; réprimer
กดไว้[kot wai] (v, exp) EN: hold back ; suppress
หน่วง[nūang] (v) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down  FR: retenir ; arrêter ; empêcher
หน่วงเหนี่ยว[nūang-nīo] (v) EN: hold back ; hold s.o. back
ประวิง[prawing] (v) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back  FR: retarder ; différer
รั้ง[rang] (v) EN: hold back ; restrain ; draw ; curb ; keep out ; stop  FR: attendre ; garder ; occuper ; retenir
ระงับใจ[ra-ngapjai] (v) EN: restrain ; curb ; repress ; check ; suppress ; hold back ; control  FR: se calmer ; se contenir

Japanese-English: EDICT Dictionary
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P) #17,095 [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1, vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P) [Add to Longdo]
食い止める(P);食止める(P);食いとめる;くい止める[くいとめる, kuitomeru] (v1, vt) to check; to hold back; (P) [Add to Longdo]
制する[せいする, seisuru] (vs-s, vt) (1) to hold back (e.g. emotions); to rein in (e.g. a horse, unruly people); to bridle; (2) to get the better of; (3) to control; to command; (P) [Add to Longdo]
足を引っ張る;足をひっぱる[あしをひっぱる, ashiwohipparu] (exp, v5r) to hold back others from achieving success; to stand in the way of; to sabotage [Add to Longdo]
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hold back
   v 1: hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion
      or influence of; "Arrest the downward trend"; "Check the
      growth of communism in South East Asia"; "Contain the rebel
      movement"; "Turn back the tide of communism" [syn: {check},
      {turn back}, {arrest}, {stop}, {contain}, {hold back}]
   2: keep under control; keep in check; "suppress a smile"; "Keep
     your temper"; "keep your cool" [syn: {restrain}, {keep},
     {keep back}, {hold back}]
   3: refrain from doing; "she forbore a snicker" [syn: {forbear},
     {hold back}]
   4: wait before acting; "the scientists held off announcing their
     results until they repeated the experiment" [syn: {wait},
     {hold off}, {hold back}]
   5: secure and keep for possible future use or application; "The
     landlord retained the security deposit"; "I reserve the right
     to disagree" [syn: {retain}, {hold}, {keep back}, {hold
     back}]
   6: hold back; keep from being perceived by others; "She conceals
     her anger well" [syn: {conceal}, {hold back}, {hold in}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top